Fler kan få minskad kostnad för första medarbetaren | KPMG | SE
close
Share with your friends

Fler företagsformer kan få minskade kostnader för första medarbetaren

Fler kan få minskad kostnad för första medarbetaren

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare infördes i januari i år. Regeringen föreslår att även vissa aktiebolag och handelsbolag ska omfattas av den temporära sänkningen, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare infördes den 1 januari 2017.* I Budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att fler företagsformer ska omfattas av den temporära sänkningen. 

Regeringen föreslår att definitionen av begreppet enmansföretag utvidgas till att även omfatta:

  • Aktiebolag, som inte har någon anställd eller endast en anställd som är delägare eller närstående till delägaren
  • Handelsbolag, utan anställda och med högst två delägare

Villkor för sänkta arbetsgivaravgifter

Nedsättning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 procent till 10,21 procent (ålderspensionsavgift) för den första anställde i nämnda företagsformer.

På samma sätt som idag gäller för enskilda näringsidkare, gäller som villkor för nedsättning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt att:

  • det är fråga om en anställning som avser minst 3 månader i följd
  • och som omfattar minst 20 timmars arbete per vecka
  • samt att nedsättningen görs på den del av lönesumman för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. På den lönesumma som överstiger detta belopp beviljas ingen nedsättning.

 

Undantag

En anställning ska inte ge rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt om den anställde är delägare eller företagsledare i det anställande bolaget eller närstående till en sådan person. 

En nedsättning ska inte heller ges om anställningen avser en person som sedan den 1 januari 2017 varit anställd i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare eller någon närstående till denne.

 

Övriga villkor

  • Aktiebolag ska anses bedriva verksamhet med högst en anställd om avgifts- eller löneskattepliktiga ersättning inte har betalats till någon annan än delägare eller närstående till delägare i bolaget efter den 31 december 2016, eller den dag då verksamheten startades, och fram till dess en nedsättningsberättigad anställning påbörjas i verksamheten. En sådan anställning kan påbörjas tidigast den 1 april 2017.
  • Handelsbolag ska anses bedriva verksamhet utan anställd om någon avgiftspliktig ersättning inte har betalats ut under den nämnda tidsperioden.
  • Vid bedömningen av om en avgiftspliktig ersättning utgått, ska det bortses från ersättning som sammanlagt under nämnda period uppgår till högst 5 000 kr till en och samma person.
  • Nedsättningen kan omfatta som längst tolv kalendermånader i följd på den ersättning som utges till den anställde. Nedsättningen är tillfällig och gäller till och med 2021 och föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

Ytterligare villkor och detaljer finns i promemorian.

Läs mer: Budgetpropositionen för 2018 (länk till regeringen.se)

* Lagen gäller till utgången av 2021. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka