close
Share with your friends

Nexus mellan lagstiftning och teknologi

Nexus mellan lagstiftning och teknologi

”Regulatory automation tools” ligger i framkant när det gäller att ta itu med många av de svåra utmaningar som finansiella institutioner står inför.

1000

Relaterat innehåll

Nexus mellan lagstiftning och teknologi

Det senaste decenniet har FinTech stått i fokus för alla aktörer inom finansiella tjänster. Men nu börjar fokus förflyttas mot RegTech-lösningar.

Drivkrafterna bakom RegTech-lösningar

De snabbt ökande kraven från lagstiftare har medfört stigande kostnader för efterlevnad för de finansiella tjänsteföretagen, som nu söker efter effektivare sätt att använda big data för att hantera frågor om efterlevnad. En ökad marknadskonkurrens och krav på förbättrade kundupplevelser gör också att företagen måste anpassa sig för att uppnå efterlevnad i realtid.

Fördelar med RegTech för den finansiella tjänstesektorn

”Regulatory automation tools” ligger i framkant när det gäller att ta itu med många av de svåra utmaningar som finansiella institutioner står inför. Framsynta institutioner blickar mot det obrutna ekosystemet för regelefterlevnad och hur man bäst kan automatisera processer och kontroller för att få större strategiska fördelar.

I denna publikation identifierar KPMG LLP sex nyckelkomponenter i regulatory automation och ger prov på ett antal affärsmässiga frågor för varje enskild komponent och respektive automationsteknologier. Genom att slå samman tekniska och lagstadgade krav kan institutioner på ett effektivare och snabbare sätt reagera på förändringar av kundpreferenser och tillsynsuppdrag.

Nyckelkomponenter för Regulatory Automation

RegTech-lösningar hjälper företag att gå från big data till smart data. Genom att använda maskininlärning och intelligenta algoritmer för att förstå de överväldigande volymerna och komplexa mönstren i big data kan organisationer förbättra sina möjligheter att identifiera befintliga och uppkommande risker, förutse brister i efterlevnaden och uppnå:


Större strategiska fördelar – bättre kundupplevelse, ny produktutveckling, efterlevnad i realtid samt flexibilitet.
Minskade kostnader – 30 till 60 procent lägre kostnader för efterlevnad till följd av en förenkling och effektivisering av verksamheten och minskade personalkostnader.
Harmoniserad samordning – förbättring av verksamheten inom samtliga tre försvarslinjer och av datahanteringen, och införande av processer och kontroller för riskhantering och efterlevnad i den första försvarslinjen – affärsverksamheten.

RegTech-lösningar som är korrekt implementerade kommer bland annat att leda till minskat antal fel, bättre efterlevnad och bedrägeriövervakning, förbättrade digitala upplevelser för kunderna och en optimering av kostnaderna.

KPMG regulatory automation key components

Internationella lagstiftare kraftsamlar

Lagstiftare världen över uppmuntrar utvecklingen av RegTech-lösningar, med initiativ som bland annat ”Regulatory Sandboxes” och ”Direct Sovereign Funding”, samt ger tydligare riktlinjer kring outsourcing och integritetsskyddande lagstiftning med koppling till molntjänster och andra teknologier.

En implementering av RegTech ger bättre dataskydd, bättre datakvalitet, och förbättrade verifieringskedjor och standarder avseende kundlämplighet. För finansiella institutioner kan detta leda till ett gynnsamt mottagande från myndighetshåll.

Hur kan företag dra nytta av RegTech?

För att förverkliga RegTechs värde som central komponent i affärsprocesser och kontroller bör företag överväga att:

- Initiera proaktiva diskussioner med lagstiftare för att främja engagemang och redan i ett tidigt stadium förklara innovationer.
- Bedöma befintliga och nya teknologier för att fastställa funktionalitet och inbördes beroenden i de tre försvarslinjerna.
- Fastställa strategiska kopplingar och alternativ för implementering av effektiva RegTech-lösningar.
- Fokusera på enskilda komplexa områden genom att utnyttja en RegTech-lösning som snabbt och relativt enkelt kan implementeras i hela eller olika delar av företagets värdekedja.

Organisationer kommer utöver detta att behöva ta hänsyn till eventuellt uppkommande risker i samband med tillämpningen av nya teknologier. De bör inkorporera sina regelverk för riskhantering och efterlevnad när de utformar sina RegTech-åtgärder, och under programmens livscykel återkommande utvärdera effektiviteten.

Läs mer om olika RegTech- och användningsfall och kontakta oss på KPMG för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av RegTech i din organisation.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan