close
Share with your friends

Ny redovisningsstandard för försäkringsavtal ökar jämförbarheten mellan försäkringsföretagen

Ny redovisningsstandard för försäkringsavtal

Den nya redovisningsstandarden för försäkringsavtal som idag publicerats av International Accounting Standards Board (IASB) kommer att medföra omfattande förändringar i den finansiella rapporteringen.

1000

Kontakt

Håkan Henriksson

Regelverks- och redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

IFRS 17

IFRS 17 innebär: 

• Bättre bild av försäkringsföretagens lönsamhet förväntas
• Kan ge ökad volatilitet i försäkringsbolagens finansiella resultat och egna kapital
• Omfattande implementeringsarbete behövs

KPMG International välkomnar dagens publicering av den nya, efterlängtade redovisningsstandarden för försäkringsavtal, IFRS 17. Denna omfattande nya redovisningsmodell har växt fram under 20 års tid, och med den är den bristande jämförbarheten inom försäkringssektorn snart över.

Standarden, som ska tillämpas från och med 1 januari 2021, är resultatet av många års diskussioner, utkast och debatter. Det har sedan länge varit ett känt faktum att den nuvarande standarden gjort det svårt att jämföra försäkringsbolag mellan olika jurisdiktioner, och med bolag i andra branscher, när det gäller finansiell ställning och resultat. Mot bakgrund av komplexiteten i försäkringsföretagens redovisning och företagens produktvariation har det varit en extremt svår uppgift att komma överens om en ny standard.

– Vi välkomnar den nya standarden och gratulerar IASB till denna betydelsefulla milstolpe. Den ökade jämförbarheten och transparensen som blir en följd av IFRS 17 bör underlätta betydligt för analytiker och andra som använder finansiell information, säger Gary Reader KPMG:s Global Head of Insurance och KPMG-partner i Storbritannien.

– För första gången kommer försäkringsbolagen att kunna jämföras på samma premisser internationellt och nationellt. Det öppnar upp den ”svarta lådan” i dagens försäkringsredovisning. Dessa och andra eventuella fördelar kommer dock inte till stånd utan ett omfattande implementeringsarbete, vilket sannolikt kommer att innebära stora utmaningar för försäkringsföretagen. Det blir en tuff uppgift för många.

De viktigaste konsekvenserna av den nya standarden

Den nya standarden kommer att öppna helt nya perspektiv för läsarna av de finansiella rapporterna. Företagens intressenter kommer att kunna tolka och jämföra bolag både nationellt och internationellt på ett helt annat sätt.

Ökad genomlysning av lönsamheten i nya och etablerade försäkringsföretag kommer att ge större insikt i deras finansiella situation än tidigare:

• Separat redovisning av försäkringsresultatet och det finansiella resultatet kommer att öka insynen i företagens lönsamhet och i hur starka resultaten är.
• Premievolymen kommer inte längre att vara grund för den intäkt som kommer att redovisas i resultatet eftersom investeringskomponenter och inbetalda medel inte betraktas som intäkter.
• Redovisning av optioner och garantier kommer att bli mer enhetlig och tydlig.

Dessa ändringar har potential att minska kapitalkostnaden för ledande försäkringsbolag. Ökad jämförbarhet skulle kunna underlätta fusioner och förvärv, främja en ökad konkurrens för investeringskapital och bidra till att öka förtroendet för den finansiella rapporteringen.

Standarden kommer sannolikt att medföra flera andra effekter. Till exempel kan det bli större volatilitet i finansiella resultat och eget kapital då marknadens aktuella diskonteringsräntor ska användas. Försäkringsbolagen kan också behöva se över utformningen av sina produkter och andra strategiska beslut, till exempel riktlinjer för kapitalförvaltning.

Praktiska utmaningar

Implementeringsdatumet, 1 januari 2021, kan verka avlägset, men för många bolag kommer det att bli en utmaning att hinna med.

Implementeringen av den nya standarden kommer att kräva mycket arbete, och också nya eller uppgraderade system, processer och kontroller. Denna uppgift blir än svårare med tanke på att många bolag arbetar med långa tidshorisonter och gamla system.

För de flesta försäkringsbolag kommer införandet av den nya standarden att innebära en större förändring och utmaning än när de gick över till IFRS första gången. Den nya standarden kommer att utlösa en andra våg av aktiviteter hos lokala redovisnings- och aktuarieråd, skatte- och tillsynsmyndigheter – alla kommer att vilja veta hur redovisningsprinciperna interagerar med kapitalkraven.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan