close
Share with your friends

Nu är IFRS 17 här – hur hanterar du förändringarna på bästa sätt?

Nu är IFRS 17 här

Idag den 18 maj publicerade IASB den nya standarden för försäkringsavtal- IFRS 17. KPMG:s experter reder ut vilka förändringar det medför och tipsar om hur du kan förenkla övergången.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Christina Kristensson och Håkan Henriksson

KPMG:s experter Christina Kristensson och Håkan Henriksson.

Vilka är de största förändringarna i IFRS 17 i jämförelse med tidigare regelverk?

Största förändringen för svenska försäkringsföretag är att IFRS 17 innebär en förändrad värderingsmodell som i större utsträckning påverkar försäkringsföretag med längre liv- och pensionsförsäkringsavtal jämfört med exempelvis skadeförsäkringsföretag.

För försäkringsföretag med kortare försäkringsavtal, bland annat skadeförsäkringsföretag, kan IFRS 17 främst komma att medföra större skillnad mot nuvarande redovisning och värdering av skadereserver, men också en värderingsmetod som är mer lik Solvens II.

För samtliga försäkringsföretag kommer presentationen av resultaträkningen förändras väsentligt med nya begrepp och nytt format som sin tur mest troligt förändrar vissa nyckeltal och underlag för resultatuppföljning både internt och externt.

Kommer IFRS 17 att vara tillämpligt för samtliga svenska försäkringsföretag?

Det pågår en dialog i branschen avseende om tillämpningen av IFRS 17 ger en rättvisande bild av verksamheten i ett ömsesidigt försäkringsföretag och om det kommer att krävas följdändringar av befintliga regelverk. Enligt nuvarande regler gäller full IFRS 17 i koncernen vilket medför att IFRS 17 därmed skulle bli tillämpbar i sin helhet.

För juridiska personer behöver det prövas om IFRS 17 kan tillämpas fullt ut eller om lagbegränsad ska innehålla en modifierad tillämpning av IFRS 17, med vissa undantag. Omfattningen på eventuella undantag är för tidigt att uttala sig om. Tillämpningen i Sverige är beroende av den konsekvensbedömning som lagstiftaren och Finansinspektionen kommer att behöva genomföra. I samband med detta kommer det att krävas en genomlysning för att bedöma hur respektive försäkringsföretag påverkas och hur standarden ska tillämpas.

Vår bedömning är dock att implementeringen av Solvens II har inneburit ett steg i riktning mot IFRS 17 med avseende på värderingsmodeller för försäkringsavtal och det är inte osannolikt att en eventuell lagbegränsning av IFRS 17 trots allt kommer att medföra en väsentlig förändring av nuvarande redovisningsprinciper för svenska försäkringsföretag.

Det finns ett behov av uppdaterade redovisningsprinciper i Sverige som ger en mer transparent och modern finansiell rapportering som också möjliggör en god jämförbarhet mellan försäkringsföretagen. Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen i Sverige och vi rekommenderar försäkringsföretagen att medverka i dialogen inom branschen och med de instanserna som arbetar med införande av IFRS 17 i Sverige.

Vilka är era tips för att förenkla övergången?

Börja i tid och dra nytta av erfarenheter från Solvens II i planering och genomförande av implementeringsarbetet. IFRS 17 kommer att kräva ett nära samarbete mellan olika kompetensområden, särskilt mellan ekonomi- & finans, företagens aktuariefunktioner samt process- och systemägare. Det är viktigt att det frigörs resurser i ett tidigt skede för att säkerställa att implementeringsarbetet blir effektivt. En god planering och detaljerat förstudiearbete kommer att medföra en mer kostnadseffektiv och strukturerad process i design- och implementeringsfasen.

Vår erfarenhet är att ledningen i försäkringsföretag i ett tidigt skede vill identifiera kvantitativa effekter och eventuell påverkan på bolagets affär och verksamhet. Detta är inte en fråga enbart för ekonomifunktionen.

Hur samordnas IFRS 17-arbetet med andra större förändringsprojekt?

Företagsledningen behöver, som alltid vid stora förändringar i regelverk, snabbt få en förståelse för de potentiella konsekvenserna IFRS 17 har för bolaget och se över vilka gränssnitt som finns gentemot andra pågående projekt och såklart även projekt som snart ska initieras.

Det är viktigt att etablera en central programorganisation som kan hantera dessa frågor genom att identifiera synergier och gränssnitt mot andra väsentliga projekt. Programorganisationen bör ta fram beslutsunderlag för prioritering och förankring inom alla delar i företaget för en fortsatt framgångsrik framdrift av de aktuella förändringsprojekten. Detta sker bäst med stöd från specialister inom regelverksfrågor, risk, företagsstyrning och IT. Det är oerhört viktigt att det finns ett förhållningssätt som utmanar nuvarande processer och tillvaratar möjligheter för att etablera digitaliserade lösningar.

För att möjliggöra en effektiv samordning är det viktigt att identifiera nyckelkompetenser i de parallella förändringsprojekten och skapa förutsättningar för att bygga vidare på medarbetares erfarenheter i samband med design och implementering. Samordning av centrala förändringsprojekt och regelbunden kalibrering av projektmål i respektive projekt skapar bättre förutsättningar för samsyn internt och en god projektekonomi.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan