Reglerna om utvecklingsfond innebär begränsad utdelning | KPMG | SE
close
Share with your friends

Reglerna om utvecklingsfond innebär begränsad utdelning

Reglerna om utvecklingsfond innebär begränsad utdelning

Förra året gjordes ändringar i Årsredovisningslagen, ÅRL. Bland annat infördes regeln om Fond för utvecklingsavgifter, som begränsar utdelningsmöjligheterna. Hur påverkar det dig och redovisningen i ditt företag?

1000

Kontakt

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

När årsredovisningslagen (ÅRL) ändrades under 2016, infördes en tvingande regel om att aktiebolag och ekonomiska föreningar som aktiverar internt upparbetade immateriella tillgångar (egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar) ska föra motsvarande belopp från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Fonden inom bundet eget kapital benämns ”Fond för utvecklingsutgifter”.

Lagen började gälla för årsredovisningar som upprättats för år 2016 och senare.

Som en följd av ändringarna i årsredovisningslagen har både K3 och K2 arbetats om. K2 omfattar dessutom numera alla företagsformer som ska upprätta en årsredovisning enligt ÅRL.

K står för ”Kategori” och K3 är huvudregelverket när ett företag ska upprätta sin årsredovisning. K2 är ett förenklat regelverk som enbart får tillämpas av mindre företag.

Fonden begränsar möjlighet till utdelning

Dispositionen mellan fritt eget kapital till bundet eget kapital ska ske med samma belopp som har tagits upp i balansräkningen som en egenupparbetad immateriell tillgång under året.

Regeln är inte retroaktiv, utan gäller bara det som aktiverats från och med 2016 (om företaget har kalenderår).

Fonden innebär en utdelningsbegränsning. Utdelning kan alltså inte ske förrän det finns fritt eget kapital. Utdelningsbegränsningen gäller enbart för aktiebolag och ekonomiska föreningar som beskrivits ovan, då det enbart är dessa företagsformer som kan lämna utdelning.

Vilka företag kan ta upp tillgångarna?

Företag som valt K2 får inte ta upp internt upparbetade immateriella tillgångar i sin balansräkning.

Företag som tillämpar K3 får, om de väljer den så kallade aktiveringsmodellen, ta upp sådana tillgångar men bara under vissa förutsättningar. Detta gäller oavsett företagsform. Enkelt uttryckt kan sägas att företaget ska visa att det går att göra klart projektet, att de vill göra klart projektet, att de kan använda tillgången, att tillgången kommer att generera intäkter eller minskade kostnader, att företaget har resurser att göra klart projektet (med resurser menas inte bara tekniska utan även ekonomiska) samt att projektet är beräkningsbart (det bör finnas en projektredovisning). När alla dessa nyckelord är uppfyllda – då kan företaget aktivera.

Vad är en egenupparbetad immateriell tillgång?

Bokföringsnämnden har i både K2 och K3 beskrivit vad som kännetecknar en egenupparbetad immateriell tillgång.

En egenupparbetad immateriell tillgång är en ny unik tillgång som uppkommit genom eget utvecklingsarbete.

Vad är skillnaden mellan en egenupparbetad och en förvärvad tillgång? Detta beskrivs bäst genom exempel:

 • Ett företag köper ett nytt affärssystem. Detta system måste anpassas så att det kopplas samman med andra system som företaget har, för att kunna fungera på det sätt som företaget hade avsett. Företaget använder dels egen personal samt även konsulter för att göra detta arbete. När arbetet är slutfört har företaget en lösning som är anpassad för företaget. Frågan ska då ställas: Är det en ny unik tillgång?

  Svaret på den frågan är med största sannolikhet NEJ. I botten finns en förvärvad tillgång som företaget har anpassat. Med andra ord är det en förvärvad immateriell tillgång. I det värde som ska tas upp som tillgång ska alla utgifter ingå. Det vill säga att förutom anskaffningen av systemet ska även kostnader för egen personal samt konsultarvoden ingå.

 • Ett företag beslutar sig för att utveckla en app. Appen som går under namnet ”Föräldra-appen” innebär att om barnen inte svarar när föräldrarna ringer, ja då stängs möjligheten att surfa på näten, skicka sms, samt att ringa andra än föräldrarna och det är enbart föräldrarna som kan låsa upp mobiltelefonen igen. Företaget gör en studie för att se om det finns en marknad och konstaterar att det finns goda möjligheter att kunna sälja en sådan app. Då startar arbetet med att utveckla appen. För att kunna göra klart den förvärvar företaget ett utvecklingsverktyg som är en del i att ta fram appen. Programmeringsarbetet och utvecklingen görs av både egen personal samt konsulter. Frågan som åter ska ställas: Är detta en ny unik tillgång?

  Svaret på den frågan är med största sannolik JA. Att företaget förvärvat ett utvecklingsverktyg innebär inte att tillgången som helhet ska ses som förvärvad, utan det är att företaget har skapat en ny unik tillgång genom eget utvecklingsarbete. Definitionen är att en egenupparbetad immateriell tillgång är en ny unik tillgång som uppkommit genom eget utvecklingsarbete.

I de två exemplen beskrivs skillnaden mellan förvärvad och egenutvecklad tillgång. Det viktiga är att också se att alla utgifter för ett projekt ska behandlas och redovisas på samma sätt. Det är en helhetssyn. Enkelt uttryckt - antingen eller!

Hur ska våra exempel redovisas?

I företagets årsredovisning ska våra exempel hanteras olika.

 • Exemplet med affärssystem:
  Detta ska redovisas som en tillgång och det är alla utgifter som företaget har haft som ska tas upp som en tillgång. Detta gäller oavsett vilket regelverk företaget redovisar enligt.

 • Exemplet med ”Föräldra-appen”:

  • Om företaget har valt att redovisa enligt K2 ska alla utgifter, inklusive köpet av utvecklingsverktyget kostnadsföras. Ingen del ska tas upp som en tillgång.

  • Om företaget har valt att redovisa enligt K3 så har företaget en valmöjlighet. Valet står mellan två metoder: kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen. Detta är ett val av redovisningsprincip. Har företaget valt kostnadsföringsmodellen så ska alla utgifter kostnadsföras, precis som i K2. Om företaget har valt aktiveringsmodellen så ska alla utgifter för utvecklingen - det vill säga kostnader för programmering samt inköpet av utvecklingsverktyget - tas upp som en tillgång. Det som inte får tas upp som en tillgång är den studie som företaget gjorde för att se om det fanns en marknad för produkten.

   Om då aktivering sker (om appen tas upp som en tillgång) ska lika stort belopp avsättas till fond för utvecklingsutgifter om företaget är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka