close
Share with your friends

Intervju med KPMGs IFRS 16-experter

Intervju med KPMGs IFRS 16-experter

Vad är viktigt att ha i åtanke, vilka områden påverkas främst och hur kan KPMG hjälpa till? Våra experter svarar här på frågor om IFRS 16.

1000
Pär Falkman

Partner, Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Ser ni som experter att företagen dragit igång arbetet med IFRS 16?

– Hos de bolag som hanterar IFRS 16 samtidigt som de arbetar med IFRS 15 har arbetet till viss del påbörjats, då IFRS 15 har en tidigare tillämpning än IFRS 16. Vid en första anblick upplevs nog IFRS 16 som lite ”enklare” att implementera, men vi på KPMG ser en risk i att man underskattar svårigheterna med att implementera IFRS 16. Det gäller särskilt informationsinsamling, den löpande hanteringen med krav på omvärdering av skulden, t.ex. vid leasingavgifter kopplade till index eller ränta. Även de tillkommande bedömningar och uppskattningar som kommer att krävas vid tillämpningen av IFRS 16, t ex. bedömning av restvärden och diskonteringsränta, kan komma att kräva lite eftertanke.

Vad är viktigt att ha i åtanke?

– Att förändringarna i standarden är en fråga för hela organisationen, inte bara ekonomiavdelningen. Implementeringen av IFRS 16 (som i fallet IFRS 15 och IFRS 9) är i flera fall att betrakta som ett IT- och systemprojekt, dessutom med affärsmässiga implikationer. Det är därför viktigt att i tid kommunicera eventuella effekter till samtliga intressenter – såväl internt som externt.

Vilka områden kan vi se påverkas främst?

– Som tidigare nämnt är det så mycket mer än en ren redovisningsfråga. Vi ser t ex. att IFRS 16 kan komma att få affärsmässiga och organisatoriska konsekvenser där exempelvis både system och KPI:er kan komma att påverkas. Förutom det faktum att leasetagaren ska redovisa samtliga leasingavtal i balansräkningen, innebär förändringen också arbete med att bedöma huruvida de eventuella tjänster som inkluderas i avtalen ska exkluderas redovisningsmässigt. Det är viktigt att de avdelningar som hanterar bolagens transaktioner och finansiering, t.ex. inköpsavdelningen, inkluderas i arbetet med IFRS 16 eftersom de avtal som ingås kommer att utgöra grunden för redovisningen.

Vilka bolag kommer vi att se störst förändring för?

– Typexempel på företag som kommer att påverkas väsentligt är detaljhandeln där lokalhyrorna kommer att aktiveras, samt flygbolag där flygplansflottan finansieras via leasingavtal av olika slag. Detta är bolag som historiskt har finansierat en betydande del av sin verksamhet genom operationell leasing och vi kommer här att se en förändring av både balans- och resultaträkning, med direkta effekter på relaterade nyckeltal, allt annat lika. Den ekonomiska bilden av företaget kommer att förändras, även om det inte kommer att bli någon skillnad kassaflödesmässigt.

Hur hänger redovisningen under IFRS 16 ihop med informationsgivningen för operationella leasingavtal enligt IAS 17?

– Det är en intressant fråga, eftersom det i allt väsentligt är de operationella leasingavtalen som ska aktiveras och här finns det en risk att tilläggsupplysningarna har hanteras lite styvmoderligt. En bristande koppling mellan IAS 17 och IFRS 16 på denna punkt kan således ha en negativ inverkan på förtroendet för företagets finansiella rapportering. Nu när avtalen ska in i balansräkningen som tillgång och skuld kommer detta förmodligen bli ett fokusområde i revisionen, med en väsentligt lägre grad av acceptans för osäkerhet.

Hur kan KPMG hjälpa till med IFRS 16?

– KPMG kan vara en samarbetspart vid delar eller vid hela arbetet med att implementera IFRS 16. Vi stöttar i allt från att utföra förstudier av de eventuella konsekvenserna till att agera projektledare under hela projektet. KPMG kan också bistå med teknisk kompetens vad avser uttolkning av enskilda leasingavtal. Det är kundens behov och önskemål som styr vad och hur mycket vi hjälper till.

Kontakt

Har du frågor om IFRS 16 är du välkommen att höra av dig till Pär Falkman.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan