EU:s revisionspaket är här | KPMG | SE
close
Share with your friends

EU:s revisionspaket är här

EU:s revisionspaket är här

Ett stort och EU-anpassat ”revisionspaket” med regler är här. Den 17 juni började EU:s gemensamma regelverk för företag av allmänt intresse och deras revisorer att gälla i Sverige.

1000

Kontakt

Partner, verksamhetsområde Revision

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Företag ska byta revisionsbyrå regelbundet och reglerna som styr revisorernas arbete skärps. Aktieägare och andra intressenter ska kunna lita på att revisorerna är oberoende och att den information som företag lämnar ifrån sig är korrekt.

Den 17 juni började EU:s gemensamma regelverk för företag av allmänt intresse och deras revisorer att gälla i Sverige. En EU-förordning träder i kraft i alla medlemsländer samtidigt som ett direktiv lyfts in i den svenska lagstiftningen, tillsammans det så kallade revisions-paketet. Syftet är att öka öppenhet och kvalitet i revisorernas rapportering samt stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. Särskilt höga krav gäller nu för revisorer med revisionsuppdrag i börsbolag, banker, försäkringsbolag och bolag med skuldebrev noterade på reglerad marknad. EU-kommissionens övergripande syfte är att förebygga framtida kriser och stärka Europas konkurrenskraft.

– När revisorer öppet delar information om sin syn på risker i verksamheten med aktieägare och andra intressenter ökar det förtroendet. Både för det granskade företaget och revisorn, säger Anders Malmeby, auktoriserad revisor och ordförande för KPMG Sverige.

Revisionspaketet innebär stora förändringar för alla i revisionsbranschen. En av det stora förändringarna är kravet på byrårotation. Kunderna ska inte bara byta den valda/ansvariga revisorn, utan även leverantören av revisionstjänster, byrån, vart tionde år. Möjlighet till förlängning finns under vissa omständigheter.

- Att samhällsviktiga företag ska byta revisionsbyrån vart tionde kan låta som ett lågt satt krav, men ska ses i ljuset av att det tar tid även för en erfaren revisor att förstå ett stort och komplext företag, säger Anders Malmeby. Det är viktigare att förstå verksamheten på djupet för att kunna identifiera de risker som verkligen är betydelsefulla för att kunna göra ett bra och meningsfullt arbete.

Precis som i andra länder i Europa har det i Sverige förekommit situationer där revisorns roll och oberoende ifrågasatts. Tanken är att säkerställa konkurrensen och bryta de lojalitets¬band som kan uppstå vid en lång affärsrelation. Reglerna kring byrårotation innehåller övergångsregler och undantag.

Något som mer direkt kommer att påverka företag av allmänt intresse och deras revisorer är kraven på en mer fyllig revisionsberättelse. Både risker och åtgärder ska beskrivas, vilket är nytt.

– Det kommer att påverka både revisorernas och företagens arbetsprocesser och kräver både mer planering och proaktivt arbete. Förändringen kan på sikt leda till förändringar i företagens externa kommunikation. Det visar erfarenheter från andra länder, till exempel England, som redan lever med denna typ av regler, säger Anders Malmeby.

De nya EU-reglerna om revisionsberättelsen ska tillämpas första gången på det räkenskapsår som inleds närmast efter 16 juni 2016. Om företagets räkenskapsår är kalenderår innebär det att EU-reglerna för revisionsberättelsen ska tillämpas första gången för räkenskapsåret 2017.

Nytt från EU:

Revisionspaketet tillämpas i Sverige från den 17 juni och tar sikte på företag av allmänt intresse. I korthet innebär det att:

  • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter.
  • Byrårotation krävs. Börsbolag, försäkringsbolag och de flesta finansiella företag ska byta revisionsbyrå efter viss tid. Valet av ny revisor ska föregås av ett anbudsförfarande.
  • Revisionsutskotten, som bl a övervakar att företagens externa finansiella rapportering, får fler uppgifter. Fler företag ska ha ett revisionsutskott. 
  • Omfattningen av revisorernas rapportering till revisionsutskotten utökas. 
  • Företag av allmänt intresse står nu under tillsyn av Finansinspektionen, som har att ingripa vid vissa typer av regelöverträdelser, bl a om inte reglerna kring revisionsupp-handling hanteras korrekt.
  • Kraven på revisorns opartiskhet och självständighet skärps och får en ny struktur, bland annat när det gäller möjligheten att tillhandahålla konsulttjänster till det granskade företaget.
  • Revisorsnämnden får kompletterande verktyg beträffande disciplinära åtgärder, bland annat får man möjlighet att besluta om sanktionsavgifter och tidsbegränsat förbud att utöva revisionsverksamhet. Revisorsnämnden får samtidigt ett mer omfattande arbete i sin revisorstillsyn mot bakgrund av att antalet företag som ingår i gruppen företag av allmänt intresse, utökas med försäkringsbolag och finansiella bolag.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka