close
Share with your friends

ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal

ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal

De riktlinjer som ESMA (European Securities and Markets Authority) har givit ut avseende Riktlinjer, Alternativa nyckeltal riktar sig till företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU.

1000

Relaterat innehåll

Dekorbild

De avses tillämpas på obligatorisk information eller prospekt som avges 3 juli 2016 eller därefter. Utgångspunkten för riktlinjerna är att finansiella mått som inte definieras inom IFRS och anges utanför de formella finansiella rapporterna utgör alternativa nyckeltal, som bland annat ska definieras och stämmas av beloppsmässigt.

Vanliga frågor uppkommer vid tillämpning av riktlinjerna:

Är upplysningarna obligatoriska?
Finansinspektionen (FI) är den svenska tillsynsmyndigheten, enligt FIs uppfattning är riktlinjer från ESMA att jämställa med svenska allmänna råd. I bakgrunden finns ”ESMA regulation” där det om riktlinjer från ESMA anges att ”De behöriga myndigheterna och finansmarknadsaktörerna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.” (bland ’finansmarknadsaktörer’ ingår företag som har värdepapper noterade på en reglerad marknad). Mot denna bakgrund är vår bedömning att berörda företag bör följa riktlinjerna. FI har meddelat att de avser tillämpa riktlinjerna i sin tillsyn och uppmanat de reglerade marknaderna och företagen att också göra det.

Vilken informationsgivning omfattas av upplysningarna?
Enligt riktlinjerna omfattas finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling (financial performance), finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Riktlinjerna är dock inte tillämpliga på sådana mått som definieras i IFRS, till exempel omsättning, resultat efter skatt och resultat per aktie.

Riktlinjerna gäller alternativa nyckeltal som ingår när berörda företag offentliggör obligatorisk information, såsom årsredovisningar och halvårsrapporter, samt prospekt. Då omfattas de delar som inte utgör de formella finansiella rapporterna, (finansiella rapporter definieras som räkningarna och tillhörande notupplysningar) det vill säga verksamhetsbeskrivningar, förvaltningsberättelse och liknande. Vidare omfattas, enligt vår bedömning, även motsvarande delar av kvartalsrapporter, delårsredogörelser och annan information som offentliggörs och innehåller kurspåverkande information.

Var och i vilken omfattning lämnas upplysningar?
Definitionen på de alternativa nyckeltalen bör tydligt redovisas, avstämning mot mest direkt avstämbara post i de formella finansiella rapporterna bör lämnas och hur nyckeltalen ger användbar information bör beskrivas. Beroende på karaktären och omfattningen av alternativa nyckeltal kan det handla om beskrivningar från ett mindre avsnitt till motsvarande flera sidor. Upplysningarna om de alternativa nyckeltalen kan göras genom en direkt hänvisning till andra, tidigare publicerade dokument som är lätt och snabbt åtkomliga för användare – till exempel genom direkta hyperlänkar till handlingar där informationen kan hämtas.

Hur långt ska man gå i tillämpandet av upplysningskraven om alla former av alternativa nyckeltal? Formellt sett tycks riktlinjerna innebära att till exempel nyckeltal i en tabell med femårshistorik behöver förklaras i de avseenden som noterats ovan.

Mest väsentligt torde vara att alla upplysningar lämnas om alternativa nyckeltal som används i de analyser som lyfts fram i beskrivningar som görs av verksamheten, normalt sett i framvagnen av en delårsrapport, delårsredogörelse och årsredovisning. För nyckeltal som ingår i en historiktabell, men inte används i beskrivningar av verksamheten, kan det vara aktuellt att bedöma hur väsentliga de olika upplysningarna är.

Om ESMA

ESMA är en EU-myndighet där EU-ländernas myndigheter för övervakning av värdepappershandel är medlemmar.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan