close
Share with your friends

Krav på hållbarhetsrapportering från och med 2017

Krav på hållbarhetsrapportering från och med 2017

Regeringen har beslutat att det från och med 2017 blir obligatoriskt för stora bolag att hållbarhetsrapportera.

1000

Kontakt

Torbjörn Westman

Partner & Head of Assurance Services

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten ska ange:

  1. företagets affärsmodell,
  2. den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts,
  3. resultatet av policyn,
  4. de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet,
  5. hur företaget hanterar riskerna, och
  6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

Lagändringen har sin bakgrund i ett nytt EU-direktiv där målet är att det ska bli lättare att analysera företagens hållbarhetsarbete och att öka förtroendet för företagen. Företag av viss storlek gällande antal anställda samt omsättning kommer att beröras av det ändrade lagförslaget. Företag av ”allmänt intresse” omfattas inte längre av lagförslaget i Sverige, vilket resulterar i att närmare 1600 bolag i Sverige kommer att påverkas.

Stora bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta en hållbarhetsrapport:

  • medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 250,
  • balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor,
  • nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor.

Torbjörn Westman, Chef Assurance på KPMG, ser positivt på utvecklingen.

– Min förhoppning är att lagändringen ska driva på utvecklingen mot en mer transparent redovisning av företagens hållbarhetsarbete. På så sätt blir det lättare för intressenter att värdera företagen utifrån ett helhetsperspektiv och inte bara baserat på ekonomisk prestanda. Detta kan leda till att intressenternas förtroende för företagen ökar, vilket kan behövas efter de flertalet förtroendeskandaler i svenskt näringsliv vi bevittnat de senaste åren.

Enligt lagen ska hållbarhetsrapporten ingå i förvaltningsberättelsen, men kan lämnas separat med hänvisning i förvaltningsberättelsen och bolagets revisor ska kontrollera att den icke-finansiella rapporten har lämnats, vilket inte är att likställa med att hållbarhetsrapporten varit föremål för extern granskning. Upprättandet och offentliggörandet av hållbarhetsrapporten för ett aktiebolag faller inom det som är styrelsens ansvarsområde.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan