Uppdateringar från Rådet för finansiell rapportering

Uppdateringar från Rådet för finansiell rapportering

I början av januari publicerade Rådet för finansiell rapportering (Rådet) uppdaterade versioner av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Nedan beskrivs dessa redovisningsnyheter. Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

1000
Carina Edlund

Partner och Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Dekorbild

Uppdatering av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
Riksdagen beslutade i november 2015 om ändringar av ÅRL. Ändringarna har sin grund i EUs nya redovisningsdirektiv. Ändringarna i ÅRL ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare. Den nya versionen av RFR 1 innehåller uppdateringar kopplade till dessa ändringar i ÅRL samt ett antal omflyttningar av punkter. Nedan beskrivs ändringarna.

Ändringar kopplade till ÅRL
Rådet har uppdaterat texten i enlighet med de ändringar som skett av ÅRL. Generellt sett har Rådet gjort vissa uppdateringar i RFR 1 som främjar överskådligheten i rekommendationen. Tillägg som motsvarar tillkommande upplysningskrav enligt ÅRL har kortats ned och utdrag från lagtext har tagits bort, för mer specifik information om upplysningskraven hänvisas till lagtext i ÅRL.

Omflyttningar av punkter
Rådet har i den nya versionen av RFR flyttat punkt 1 under IFRS 10 Koncernredovisning och punkt 1 under Övriga tillägg till punkt 3 respektive punkt 4 under IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. De tidigare tilläggspunkterna 1 och 2 under IAS 27 Separata finansiella rapporter är i den nya versionen borttagna och återfinns numer i punkt 3 under IAS 1 respektive punkt 2 under IFRS 10. Omflyttningarna innebär inte någon förändring i sak för företag som tillämpar RFR 1.

Uppdatering av RFR 2 Redovisning för juridiska personer
Den nya versionen av RFR 2 innehåller flera uppdateringar avseende förändringar i såväl IFRS som ÅRL. Nedan beskrivs de mest väsentliga uppdateringarna.

Utvidgade upplysningskrav till IFRS 7 och IAS 39
Upplysningarna till det frivilliga undantaget från IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering i RFR 2 p. 3 avseende IAS 39 som tillåter företag att tillämpa en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärdet har utvidgats i den nya versionen. De tillkommande upplysningskraven avser en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper för finansiella instrument, principer för säkringsredovisning och principer för borttagande ur balansräkningen. Detta har lagts in i punkt 2 under avsnittet om IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar samt under avsnittet om IAS 39 som en ny punkt 4.

Översyn av skrivningarna till IAS 1
Rådet har, med anledning av de ändringar som skett av IAS 1 som är en del av det s.k. ”Disclosure Initiative”, genomfört en översyn av skrivningarna i avsnittet om IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Den uppdaterade versionen är utformad på ett mer generellt sätt där vägledning i IAS 1 ska tillämpas så länge det ligger inom ramen för vad som är möjligt enligt ÅRL.

Förändring av valutakursdifferenser enligt IAS 21
Punkt 3 avseende tillämpning av IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser är borttagen i den uppdaterade versionen. Detta innebär att valutakursdifferenser på monetära poster som utgör en del av ett företags nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet ska redovisas i resultatet i enlighet med IAS 21 p. 32 och inte i övrigt totalresultat.

Möjlighet att tillämpa kapitalandelsmetoden för intresseföretag i IAS 27
IAS 27 Separata finansiella rapporter har uppdaterats och ger företag möjligheten att i företagets separata rapporter redovisa innehav i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures i enlighet med kapitalandelsmetoden. Enligt ÅRL är det dock inte tillåtet att redovisa ett dotterföretag eller ett gemensamt styrt företag enligt kapitalandelsmetoden och Rådet har därför infört ett undantag avseende detta i RFR 2. Joint ventures har i praktiken tidigare behandlats på samma sätt som intresseföretag, men genom ändringar i ÅRL, som träder i kraft 2016-01-01, har ett nytt begrepp införts: gemensamt styrda företag, som inkluderar joint ventures och gemensamt styrda verksamheter. Gemensamt styrda företag har därmed en egen definition och ska inte längre behandlas på samma sätt som intresseföretag i ÅRL, såldes omfattas inte gemensamt styrda företag av möjligheten till kapitalandelsmetoden.

Av de ändrade reglerna i RFR 2 framgår i avsnittet avseende IAS 28 att de företag som frivilligt väljer att redovisa andelar i intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden ska vissa relevanta punkter i IAS 28 beaktas, vilka dessa är framgår av den nya punkten 2.

Ändringar kopplade till ÅRL
Den nya versionen av RFR 2 har uppdaterats med hänsyn till de ändringar som skett i ÅRL. En viktig ändring är avsnittet om IAS 38 Immateriella tillgångar p. 7 där det framgår att för utgifter som avser företagets eget utvecklingsarbete som tas upp som immateriella anläggningstillgångar måste ett motsvarande belopp överföras från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsavgifter, som är en bunden fond. Vidare ska nyttjandeperioden för aktiverade utvecklingsutgifter och goodwill anses utgöra fem år om den inte med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. En ytterligare ändring som följer förändringen av ÅRL är att begreppet ansvarsförbindelse utmönstras och istället införs IFRS begreppet eventualförpliktelse.

På samma sätt som i RFR 1 har Rådet gjort uppdateringar i RFR 2 som främjar överskådligheten i rekommendationen. Tillägg på upplysningskrav enligt ÅRL har kortats ned och utdrag från lagtext har tagits bort, istället hänvisas till lagtext i ÅRL.

Följ ändringarna i RFR
Rådet publicerar ett ”Förslag till ändringsmeddelade” som går ut på remiss. När de inkomna remissvaren behandlats och Rådet beslutat om ändringarna publiceras ett ”Ändringsmeddelande”. Detta återfinns på Rådets hemsida www.radetforfinansiellrapportering.se under Arkiv. De ändringar som avser standarder som godkänts av EU införs i RFR 1 respektive RFR 2. De ändringar som avser standarder som ännu inte godkänts av EU återfinns på Rådets hemsida under fliken ”Kommande ändringar”. När EU godkänt en ny standard eller ändring införs ändringen i respektive RFR.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today