close
Share with your friends

Utveckla inköp genom att investera i teknik och kompetens

Öka inköp genom att investera i teknik och kompetens

Dagens globala försörjningskedjor med varor och tjänster blir allt mer komplexa. Detta sätter inköpsorganisationernas kunskaper på prov. En färsk studie från KPMG visar att bristen på inköpskompetens förväntas öka under de kommande två åren

1000

Kontakt

Dekorbild

Management Consulting

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Inköp

I studien KPMG Procurement Advisory 2015 (PDF 421,4 KB) har 298 rådgivare från KPMG världen över svarat på frågor om de senaste inköpstrenderna. Resultatet pekar i hög grad på möjligheter att vidareutveckla utbildning och teknisk kompetens för inköp.

– Resultatet av studien visar att företagen hittills har investerat mer i processerna kring inköp än i utbildning av medarbetarna. Det man bör göra är att se inköpskunskaper som en avgörande kompetens hos alla personer i ledande ställning och höja statusen på inköpsbefattningarna för att attrahera duktig personal med verksamhetsförståelse, säger Robert Liljeblad som är ansvarig för inköpsrådgivning på KPMG i Sverige.

Konkurrensen om den inköpskompetens som finns är extra hård på snabbväxande marknader som till exempel Indien. Följden blir att de främsta experterna dras till erbjudanden med hög lön och snabb karriär, vilket pressar företag att utveckla karriärvägar för inköpare. KPMG:s undersökning visar att företagens förmåga att dra till sig, utveckla och behålla personal med spetskompetens inom inköp är ”under medel” och kan förbättras ordentligt.

Resultaten visar också att många av dem som idag arbetar med inköp saknar ingående kunskap om hur de kan använda teknik på bästa sätt. På frågor om nivån på teknikkunskaper som rör procure-to-pay (inköp till betalning), sourcing (upphandling och avtalshantering), leverantörssamarbeten, utgiftsanalys och hantering av övriga avtal, svarade respondenterna att företagen låg på en ”genomsnittlig till svag” nivå.

– Relativt få inköpsansvariga har erfarenhet av att hantera oförutsägbara fenomen och de avancerade verktyg som kan hjälpa dem att förutse och skydda sig mot prisfluktuationer och andra förändringar. Det är inte konstigt att respondenterna anser att marknadskunskap är en av de viktigaste kompetenserna hos framtidens inköpsansvariga. De måste förstå vilka uppgifter som finns, hur de kommer åt dem och viktigast av allt, hur de ska använda dem, säger Robert Liljeblad.

På frågan var tekniken kunde göra störst skillnad för inköp, svarade de flesta utgiftsanalys och uppföljning. Dessa två företeelser kan visa hur inköpsarbetet bidrar till slutresultatet och bidra till att höja statusen på dem som arbetar med det, vilket i sin tur kan öppna för nya investeringar i teknik.

Case: Ökad inköpspåverkan med teknikens hjälp

KPMG:s kund, ett olje- och gasföretag, ville förbättra inköpen av material och tjänster. Inköpsansvarig saknade både möjlighet att påverka styrelsen och saknade vissa tekniska kunskaper, vilket begränsade möjligheterna att till exempel införa nya arbetssätt. KPMG bidrog till att skapa en centraliserad, global distributions- och inköpsverksamhet med standardiserade processer för att upphandla varor och tjänster. KPMG presenterade olika tekniklösningar för inköp och upphandling i syfte att minimera det manuella arbetet, skapa bättre kontroll på utgifterna, minska lagren och bättre kunna hantera leverantörsavtal. KPMG rekommenderade bland annat ett program för nyanställning, fortbildning och utveckling. Vi lade fram en ram för teknisk kompetens som kopplade ihop bestämda kunskaper med bestämda tjänster så att personalen kunde använda den nya tekniken effektivt och få ut så mycket som möjligt av den.

Som en följd av vårt arbete är nu upphandlingsförfarandet helt automatiserat och sköts av en global avdelning med gemensam företagskultur, som är flexibel nog att kunna anpassa sig till lokala marknadskrav. Företaget lyckades spara 20 procent mer än beräknat. Inköpsavdelningens högre status gör att de blir mer inblandade i strategiska beslut, vilket lär få ner kostnaderna ytterligare och bidra till bättre relationer med leverantörer och kunder.

Ta del av studien KPMG Procurement Advisory 2015 nedan.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan