close
Share with your friends

Svenska företag bland de bästa i världen på hållbarhetsrapportering

Svenska företag bra på hållbarhetsrapportering

Svenska företags hållbarhetsrapportering är bland de 10 bästa i världen, det visar 2015 års upplaga av KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting. Nytt för i år är att man även har undersökt koldioxidrapportering och här ser man ett område med problem kring konsekvens och gemensamma riktlinjer.

1000

Kontakt

Torbjörn Westman

Partner & Head of Assurance Services

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

KPMG har studerat hur 4500 företag i 45 länder hållbarhetsrapporterar, det är därmed världens mest omfattande kartläggning av hållbarhetsrapportering. I Sverige har en ökning skett från 2013, från 79 procent till 87 procent, av de studerade företagen hållbarhetsrapporterar. Sverige ligger idag på 10:e plats i världen. Undersökningen visar också att Sverige är bland de främsta länderna i världen på att inkludera hållbarhetsinformation i årsredovisningen. 82 procent av svenska företag gör detta och det är klart över snittet för Sveriges 100 största bolag som är på 56 procent.

 

”Vi har under några års tid nu sett att trenden går mot att inkludera hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen, att rapportera all extern information samlad. Det är ett sätt för företagen att visa att hållbarhetsfrågorna är integrerade i affären och inte hanteras separat. Min känsla när man träffar företag är att denna trend håller i sig och att alltfler företag kommer att gå mot detta. En annan faktor som kan bidra till svenska företags goda placering är att vi sedan flera år tillbaka har krav i årsredovisningslagen på att företag som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken ska redovisa viss miljöinformation i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Det finns också i årsredovisningslagen krav på rapportering av icke-finansiell information om miljö och personal om den är av väsentlig betydelse”, säger Torbjörn Westman, Chef Assurance på KPMG.

 

Undersökningen tittar också på hur de 250 största företagen i världen redovisar sina koldioxidutsläpp. 4 av 5 företag inkluderar information om koldioxidutsläpp i sina rapporter. Informationens karaktär och kvalitet varierar dock kraftigt. Endast hälften av världens 250 största företag (53 procent) redovisar mål för minskade koldioxidutsläpp, och det finnas en avsaknad av information kring hur mål har satts. Den typ av utsläpp som rapporteras varierar också avsevärt, sammantaget medför detta en svårighet i att jämföra olika företags koldioxidrapportering. Medan en majoritet av företagen rapporterade utsläpp från den egna verksamheten (84 procent) och från inköp (79 procent), rapporterar bara hälften (50 procent) om utsläppen i sina egna leverantörskedjor. Ännu färre inkluderar information om utsläpp till följd av användning och avfallshantering av sina egna produkter och tjänster.

 

”Det är förvånande att företag är relativt dåliga på att redovisa sina klimatmål med tanke på att det är en av vår tids stora utmaningar. En bra klimatrapportering är tydlig med avseende på vilka scope enligt GHG-protokollet som är väsentliga för företaget och vilka mål, strategier och mätetal man har satt för att driva på och följa upp arbetet med att reducera klimatpåverkan. Det är också viktigt att informationen om företagets klimatpåverkan är lättillgänglig för intressenterna så att de kan utvärdera företagets klimatpåverkan på samma sätt som de kan utvärdera andra väsentliga risker” kommenterar Torbjörn Westman och fortsätter ”detta visar på behovet av gemensamma riktlinjer på global nivå, det ska inte vara upp till företagen själva att fundera över hur man ska formulera riktlinjer.”

Om rapporten

KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (PDF 2,83 MB) är nu inne på sin 9:e upplaga och publicerades första gången 1993. Undersökningen har utförs av experter inom KPMG:s globala nätverk och bygger på information som offentliggjorts av företag i deras hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och på webbplatser.

I 2015 års upplaga är urvalet av världens 250 största företag baserat på 2014 års Fortunes 500 lista. Globala trender i hållbarhetsredovisningen bygger på en studie av rapportering från de 100 största företagen baserat på intäkter i 45 länderna som ingår i studien.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan