Budgetpropositionen för 2016 presenterad - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Budgetpropositionen för 2016 presenterad

Budgetpropositionen för 2016 presenterad

Regeringen har idag överlämnat två propositioner till riksdagen; 2016 års ekonomiska budgetproposition samt förslag till höständringsbudget. Budgetpropositionen innehåller förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor. Nedan följer ett par iakttagelser av vad regeringen nämner särskilt inom skatteområdet.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Arbete för att bevara skattebasen

Regeringen skriver bl a följande om skatteflykt och skattefusk. Globaliseringen kräver kontinuerlig anpassning, såväl för att skattereglerna ska stimulera till investeringar och hållbar tillväxt som för att värna skattebaserna. Nya reformer för att motverka skatteflykt, skattefusk och aggressiv skatteplanering behöver implementeras löpande. Det handlar främst om OECD:s arbete kring skatteplanering inom det s k BEPS-projektet (Base erosion and profit shifting), samt det arbete som pågår inom EU på detta område och avseende automatiskt informationsutbyte. Sverige är och ska vara en aktiv part i arbetet med att bekämpa skatteflykt.

Även i det nationella arbetet kommer insatser för att motverka skattefusk att fortsätta vara högt prioriterat. Bestämmelser om personalliggare för byggbranschen träder i kraft den 1 januari 2016. Regeringen har också gett Skatteverket i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla systemet med personalliggare till att omfatta fler branscher i syfte att motverka svartarbete och social dumpning. 

Nya ränteavdragsbegräsningsregler?
Regeringen aviserade i vårpropositionen 2015 att Företagsskattekommitténs förslag skulle bereds vidare och att nya regler kunde träda i kraft tidigast 1 januari 2017. Regeringen skriver nu endast att den fortsätter arbetet med att reformera företagsbeskattningen.

Översyn av mervärdesskattelagen
Regeringen avser att se över mervärdesskattelagen (1994:200) i syfte att öka överskådligheten och därmed förenkla tolkningen och tillämpningen av lagen.

Införande av ett tonnageskattesystem
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag om införande av ett tonnageskattesystem. Regeringen bedömer att ett sådant system kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2016.

Ökat krav på kassaregister samt redovisning på individnivå
Regeringen skriver vidare att beredningen pågår av Skatteverkets förslag att näringsidkare ska omfattas av kravet på kassaregister, trots att inkomsten från den aktuella försäljningen inte härrör från ett fast driftställe i Sverige. Dessutom avser Skatteverket att under 2015 lämna ett förslag som innebär att arbetsgivarna ska slippa lämna både arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift och i stället lämna redovisning på individnivå varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Reklamskatt
Regeringen uppger att den avser att ta ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten för bl a dagspressen, genom att sänka skatten med motsvarande 20 miljoner kr från och med 2017 och med ytterligare 20 miljoner kr från och med 2019. Hur det stegvisa avskaffandet ska utformas behöver analyseras närmare. Regeringen avser därför att under 2016 återkomma till riksdagen med ett förslag om sänkning av skatten.

Sammanställning av ett urval av Finansdepartementets skatteförslag för 2016Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016, om inte annat anges

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga – en månad tidigare än aviserat
Vi har tidigare skrivit om de olika turerna kring den s k ungdomsrabatten. Läs TaxNews nr 15, 2015 för en sammanfattning av detta, och se särskilt den avslutande kommentaren 30 mars 2015. Nedsättningen av socialavgifterna för unga föreslås nu upphöra den 1 juni 2016 istället för den 1 juli. 

Avtrappning av jobbskatteavdraget
Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kr/månad. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 300 kr/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats). 

Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
Vid bestämmandet av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2016 ska någon uppräkning inte ske. Den nedre skiktgränsen ska därmed uppgå till 430 200 kronor för beskattningsåret 2016.

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kr per år slopas. Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet.

Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas.

Undantag för mervärdesskatteplikt för vissa posttjänster
Ett undantag från skatteplikt för vissa posttjänster samt för frimärken införs i mervärdesskattelagen. Förslaget innebär att vissa posttjänster, i första hand de som används av privatpersoner, undantas från mervärdesskatt. Bakgrunden är att Sverige i april 2015 har fällts av EU-domstolen för att inte ha infört något sådant undantag.

Slopande av den s k slussningsregeln i mervärdesskattelagen
Den särskilda avdragsregeln vid koncerninterna tillhållandahållanden av tjänster som innebär att mervärdesskatt är avdragsgillt inom koncernen även om det företag som tillhandhåller tjänsten självt inte har rätt till avdrag slopas.

Slopad skattereduktion för gåvor
Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas. Skattefrihet för ideell secondhandförsäljningIdeella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor föreslås vara skattefri.

Särskild löneskatt för äldre
Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015, men det röstades då ned och infördes aldrig.

Höjd energiskatt på drivmedel
Höjd energiskatt på bensin, dieselbränsle och för vissa biodrivmedel. För t ex bensin höjs energiskatten med 48 öre per liter och för dieselbränsle med 53 öre per liter exklusive mervärdesskatt.

Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer
Koldioxidskatten för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer justeras och höjs stegvis 2016 och 2018 till den generella skattenivån.

Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft
Undantag från skatteplikt för el som framställts i vindkraftverk begränsas och samordnas med nya regler som gäller för annan elproduktion. Samtidigt utvidgas undantaget så att det omfattar vissa aktörer som tidigare varit utestängda från skattefriheten eftersom de säljer el. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2016.

Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
Matlagning och bartendertjänster ska inte omfattas av RUT-avdraget. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som poolrengöring. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kr per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget
Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent.  Nu återstår att se hur budgetpropositionen hanteras av riksdagen. Mot bakgrund av Decemberöverenskommelsen bör förslagen gå igenom. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare.  Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan