Ska du ombilda din enskilda firma till aktiebolag?

Ska du ombilda enskild firma till aktiebolag?

Det kan finnas flera anledningar att ombilda din enskilda firma till aktiebolag även om det saknas skattemässiga skäl. När du ombildar finns det många saker du bör känna till för att verkligen tjäna på att ombilda din enskilda firma.

1000

Relaterat innehåll

Vilken form passar ditt bolag bäst?


Om du inte har inkomster av näringsverksamhet som tillsammans med andra löne- eller pensionsinkomster överstiger 400 000 - 500 000 kr så saknas vanligen skattemässiga skäl att ombilda till aktiebolag. Däremot kan det finnas andra skäl.


Skillnader mellan bolagsformerna:

 

 • Med ett aktiebolag är det oftast enklare att särskilja aktiebolagets ekonomi med den privata ekonomin.
 • I ett aktiebolag har du inte samma personliga betalningsansvar som i en enskild firma.
 • Att bedriva verksamheten i ett aktiebolag kan gentemot tredje man ge ett mer seriöst intryck.

 

 • I enskild firma kan du välja att få sjukersättning från Försäkringskassan redan från dag två, i ett aktiebolag ska ditt bolag betala din sjuklön de första 14 dagarna.
 • Det är lägre sociala avgifter i enskilt bedriven näringsverksamhet.
 • Avsättning till periodiseringsfond är något fördelaktigare i enskild näringsverksamhet än i ett aktiebolag.
 • Kvittning kan ske mellan olika delar av enskilt bedriven näringsverksamhet så att verksamhet som ger underskott kan kvittas mot vinstgivande verksamhet. Vid nystartad verksamhet kan även kvittning ske mot löneinkomster i viss omfattning under de första fem åren.


Att tänka på vid ombildningen

Om fördelarna med aktiebolag överväger och du ska ombilda din enskilda firma är det flera saker du bör veta för att verkligen ”tjäna” på att ombilda din enskilda firma.

 

Byta företagsform utan att betala skatt vid ombildningstillfället

Bilda ett aktiebolag eller förvärva ett s.k. lagerbolag, det finns ett flertal aktörer som tillhandahåller lagerbolag.

Sälj din enskilda firma till aktiebolaget. När du överlåter tillgångar och skulder (inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet kan beskattning komma ifråga. Detta innebär att du kan komma att beskattas som om överlåtelsen skett till marknadsvärdet (uttagsbeskattning).


Det finns undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med ombildningen kan du överlåta tillgångar till det skattemässiga värdet även om det är lägre än marknadsvärdet. Du beskattas i regel inte för eget uttag om:

 

 • Aktiebolaget ska betala skatt i Sverige för inkomst av näringsverksamhet
 • Hela verksamheten eller en hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget
 • Samtliga aktier är s.k. kvalificerade aktier. Med kvalificerade aktier menas att du själv eller någon närstående arbetar i aktiebolaget i betydande omfattning eller på annat sätt har väsentlig betydelse för bolagets resultat.
 • Aktiebolaget inte har något skattemässigt underskott från tidigare år.


Fonder

 

 Periodiseringsfonder och expansionsfond kan vanligen föras över till aktiebolaget i samband med en ombildning om inte skäl för uttagsbeskattning föreligger enligt föregående stycke. Du behöver då privat skjuta till ett belopp motsvarande fonderna till aktiebolaget. Ett sådant tillskjutet belopp betraktas inte som anskaffningskostnad för aktierna.


 
Om fonderna inte flyttas med till aktiebolaget så skall de återföras till beskattning i den enskilda firman det år då näringsverksamheten i den enskilda firman upphör. Så länge någon form av verksamhet kvarstår i den enskilda firman behöver inte framskattning av fonderna ske på grund av själva ombildningen.

 

Varning för låneförbudet
Om skulderna överstiger tillgångarna i den enskilda firman vid ombildningen så blir du skyldig aktiebolaget mellanskillnaden. Det som då uppstår är ett s.k. förbjudet lån och detta beskattas i inkomstslaget tjänst för din del.


Det är därför nödvändigt att betala in mellanskillnaden till aktiebolaget så att tillgångar och skulder blir minst plus/minus noll. Jämför även ”Fonder” ovan.

 

Moms
Moms ska vanligen inte tas ut vid en ombildning av en enskild firma till aktiebolag. Om det vid ombildningen ingår inventarier och anläggningstillgångar samt om du haft kostnader för ny-, till- eller ombyggnad på en näringsfastighet övertar aktiebolaget skyldigheten att jämka den ingående momsen vid ändrad användning i den momspliktiga verksamheten.


Det ska upprättas en särskild handling vid ombildningen som aktiebolaget ska erhålla. Den ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att kunna jämka den ingående momsen vid ändrad användning i den momspliktiga verksamheten.

 

Erlägg rätt preliminär skatt

Den preliminära skatten som du idag erlägger stämmer troligen inte längre när du avslutar den enskilda firman. En ny preliminär inkomstdeklaration behövs då lämnas för ändrad beräkning.


I och med att du efter ombildningen anses som anställd ska aktiebolaget erlägga arbetsgivaravgifter och innehålla preliminär skatt för din lön.


Aktiebolaget skall även lämna en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket som redogör för att aktiebolaget ska vara arbetsgivar- och momsregistrerad, i denna ska bl.a. även uppgifter om omsättning och nettoresultat anges så att aktiebolaget blir debiterad rätt F-skatt.

 

 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today