Skatteverket om skälig grund vid beräkning av avdragsgill mervärdesskatt

Skatteverket om skälig grund vid beräkning av avd...

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där verket redogör för sin uppfattning kring hur en skattskyldig person ska beräkna avdragsgill ingående mervärdesskatt när den skattskyldiges verksamhet endast delvis medför avdragsrätt.  

1000

Kontakt

E-post

Relaterat innehåll

Rent allmänt förutsätter avdragsrätt ett direkt samband mellan ett förvärv och en specifik utgående momspliktig transaktion eller att förvärvet utgör en allmän omkostnad i hela den skattskyldiges verksamhet. När verksamheten består av såväl momspliktiga som undantagna transaktioner eller när den skattskyldige även bedriver en icke-ekonomisk verksamhet ska en fördelning av ingående mervärdesskatt på gemensamma förvärv göras. Fördelning ska ske enligt skälig grund.


Skatteverket anser att det alltid är den fördelningsgrund som mest exakt speglar resursförbrukningen i verksamheten som ska tillämpas vid den beräkningen och enligt verket är det omsättningen som i normalfallet ska användas. Andra fördelningsnycklar ska tillämpas om det ger ett mer exakt resultat och Skatteverket anger som exempel yta, produktionskostnader, timtid eller körsträcka. Det är den skattskyldige som har bevisbördan för avdragsrätten och måste kunna styrka tillämpad grund med objektiva omständigheter. Nedlagd arbetstid anser Skatteverket vara en metod som normalt är svår att verifiera och kontrollera.


Vad specifikt gäller fördelning mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet anser Skatteverket att en omsättningsbaserad fördelningsgrund bör tjäna som utgångspunkt.


I situationer när årsomsättningen används som fördelningsgrund anser Skatteverket att vissa omsättningar inte ska tas med i beräkningen om detta skulle ge ett felaktigt resultat genom att det inte återspeglar hur förvärvade varor/tjänster förbrukas (”justerad omsättningsmetod”).


Avslutningsvis visar Skatteverket med ett antal exempel den praktiska tillämpningen av sitt ställningstagande.    


KPMGs kommentar


Eftersom många verksamheter brottas med frågor och osäkerhet kring metod för fastställande av avdragsrätt för ingående mervärdesskatt är det positivt att Skatteverket kommer med ett ställningstagande på detta område. Det finns emellertid oklarheter i ställningstagandet. Det gäller bl a hantering av ”icke-ekonomisk” verksamhet. I ljuset av ett antal avgöranden från EU-domstolen kan inte vi se att omsättning kan utgöra en utgångspunkt som fördelningsnyckel på samma sätt som vid fördelning mellan momspliktig och undantagen verksamhet.

Vidare är införandet av en justerad omsättningsmetod otydlig och skapar enligt vår bedömning nya frågetecken. Det hade varit eftersträvansvärt om Skatteverket lämnat mer konkreta riktlinjer för hur den skattskyldige ska kunna praktiskt tillämpa denna del av ställningstagandet.   Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.    

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today