EU-dom om valutakursförlust på näringsbetingade andelar

EU-dom om valutakursförlust på näringsbetingade a...

EU-domstolen har idag avgett sin dom i målet X AB (C-686/13) där frågan var om det kan anses strida mot EU-rätten att inte medge avdrag för valutakursförluster vid en avyttring av näringsbetingade andelar.

1000

Kontakt

E-post

Relaterat innehåll

EU-domstolen drar slutsatsen att de svenska reglerna är förenliga med EU-rätten.


Bakgrund

Målet avsåg ett svenskt bolag, som ägde 45 procent av andelarna i ett bolag i Storbritannien. Andelarna i det brittiska bolaget utgavs i US-dollar. Det svenska bolaget avsåg att avyttra andelarna, vilket förväntades leda till en valutakursförlust.

Enligt svenska regler undantas kapitalvinster och kapitalförluster (inklusive sådana föranledda av valutakursrörelser) från beskattning vid avyttring av näringsbetingade andelar. Det svenska bolaget menade att detta stred mot EU-rätten. Bolaget argumenterade, med hänvisning till argument som accepterats av EU-domstolen i målet Deutsche Shell (C-293/06), att den svenska lagstiftningen gjorde utländska investeringar mer riskfyllda än motsvarande inhemska investeringar eftersom avdrag vägras för valutakursförluster.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade målet till EU-domstolen för förhandsavgörande.


EU-domstolens dom

EU-domstolen slog fast att det inte föreligger någon oförmånlig behandling av utländska investeringar jämfört med svenska. En valutakursförlust inbäddad i en kapitalförlust vid avyttring av näringsbetingade andelar kan inte dras av oavsett om andelarna avser ett utländskt eller ett svenskt bolag. EU-domstolen angav vidare att även om en avsaknad av avdragsrätt för en valutakursförlust skulle kunna missgynna ett bolag är medlemsstaterna inte skyldiga att anpassa sina egna skattesystem efter andra länders, med hänsyn till att ett sådant investeringsbeslut (beroende på omständigheterna) kan vara mer eller mindre fördelaktigt eller ofördelaktigt.

Domstolen menade vidare att detta mål skiljer sig från Deutsche Shell eftersom slutsatserna i det målet drogs i ett annat rättsligt sammanhang. Enligt huvudregeln i lagstiftningen som var aktuell i Deutsche Shell beskattades valutakursvinster och på motsvarande sätt var valutakursförluster avdragsgilla, medan Sverige enligt den svenska lagstiftningen undantar både vinster och förluster på näringsbetingade andelar från beskattning.


KPMG:s kommentar

Beslutet är i vår mening anmärkningsvärt såtillvida att bakgrunden liknar den i Deutsche Shell, men utgången är en helt annan. Skälet till denna skillnad (förutom den som specifikt nämns av EU-domstolen) synes ligga i att det i X AB finns en inhemsk jämförbar situation, jämfört med vilken det inte föreligger någon särbehandling: Inhemska och gränsöverskridande investeringar behandlas lika. Någon självklar sådan jämförbar situation fanns inte i Deutsche Shell.

Enligt vår bedömning bör utgången i detta mål inte påverka exempelvis den av svenska domstolar bekräftade EU-stridigheten hos bestämmelsen i svensk skattelagstiftning, som vägrar avdrag för valutakursförlust vid avyttring av koncerninterna fordringar i utländsk valuta. Till skillnad från reglerna om näringsbetingade andelar påverkar denna bestämmelse endast kapitalförluster – inte vinster – vilket enligt vår mening är en avgörande skillnad. Det kan dock noteras att Högsta förvaltningsdomstolen har vilandeförklarat ett förhandsbesked i frågan, i väntan på EU-domstolens dom i X AB.

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today