OECD om implementeringen av country-by-country re... | KPMG | SE
close
Share with your friends

OECD om implementeringen av country-by-country reporting

OECD om implementeringen av country-by-country re...

Rapportering i enlighet med country-by-country medför att multinationella koncerner årligen ska tillhandahålla aggregerad information beträffande exempelvis intäkter, vinst före skatt och betald skatt i de länder de bedriver verksamhet.

1000

Relaterat innehåll

Även annan information som visar var koncernen bedriver ekonomisk verksamhet och vad för typ av verksamhet som bedrivs ska tillhandahållas. Läs mer om vilken information som ska tillhandahållas här.  OECD har nu publicerat vägledning för implementering av hur country-by-country ska gå till. Denna vägledning ska möjliggöra en enhetlig och snabb implementering av den nya strukturen för internprissättningsdokumentation enligt åtgärd 13 i BEPS-projektet, se till att skattemyndigheter erhåller en fullständig förståelse för hur multinationella koncerner har strukturerat sin verksamhet samtidigt som den ska säkerställa att sekretessen upprätthålls.   Vägledningen består av ett standardiserat lagstiftningsförslag, som kräver att det ultimata moderbolaget i multinationella koncerner tillhandahåller country-by-country-rapporteringen i det land där moderbolaget har sin skatterättsliga hemvist. Övriga bolag i koncernen ska tillhandahålla sin respektive skattemyndighet en bekräftelse att moderbolaget har upprättat en country-by-country-rapport. Om moderbolaget inte har upprättat en country-by-country-rapport  riskerar koncernbolagen att bli skyldiga att upprätta en sådan enligt förslaget, förutsatt att inget annat bolag i koncernen har tagit på sig rollen som moderbolag och upprättat korrekt dokumentation. Av lagstiftningsförslaget framgår att skattemyndigheter ska använda country-by-country-rapporten för att göra övergripande riskbedömningar rörande internprissättning och erodering av det egna landets skattebas. Det inkluderar även riskbedömning av huruvida internprissättningsreglerna efterlevs. Informationen, som framkommer genom rapporten, får inte utgöra grund för taxering.   KPMG:s kommentarer   OECDs nya implementeringsvägledning presenterar ett förslag till lagtext, som kan användas av staterna vid  implementering av country-by-country-rapportering enligt åtgärd 13 i BEPS-projektet. Generellt kan sägas rapportering i enlighet med country-by-country kommer medföra en initial administrativ börda för multinationella koncerner då förändringar och standardisering av rapporteringssystem kan behöva implementeras. Denna administrativa börda bör avta över tid men förvärv och andra strukturella förändringar och omorganisationer kommer ständigt att kräva att system uppdateras och att koncernens prissättningsmodeller analyseras och följs upp.   OECD har behandlat hur sekretessaspekten ska beaktas vid informationsutbytet mellan länder. De landspecifika rapporterna ska vara konfidentiella och inte ligga till grund för taxeringen. Däremot kan de ligga till grund för ytterligare utredning. I Sverige har vi normal sekretess fram till att beslut om årlig taxering har fattats av Skatteverket. Det är oklart hur informationen i country-by-country-rapporten kommer att hanteras under en domstolsprocess där offentlighetsprincipen normalt är tillämplig.  De tre alternativen för informationsutbyte möjliggör för flera alternativa sätt för skattemyndigheter att erhålla country-by-country-rapporten.   Kontakta oss gärna för att diskutera hur de nya dokumentationskraven och den landspecifika rapporteringen kommer påverka ditt bolag.    

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka