close
Share with your friends

Regeringen tillsätter utredning om beskattning av finanssektorn

Regeringen tillsätter utredning om beskattning av...

Regeringen har idag, den 8 maj 2015, slutligen meddelat att den tillsätter en utredning om beskattning av finanssektorn. En särskild utredare ska ta fram ett förslag till skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

1000

Kontakt

Nils Schmid

Partner / Head of Financial Services, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Bakgrund

Utredningen är ett utflöde av att finanssektorn av vissa kommit att betraktas som underbeskattad, främst till följd av undantaget från mervärdesskatt för finansiella tjänster. Frågan om en särskild beskattning av finanssektorn aktualiserades även genom Företagsskattekommitténs förslag till en ”bankskatt” i dess betänkande Neutral bolagsskatt, som publicerades i juni 2014. I budgetpropositionen för 2015 uttalade regeringen att den avsåg tillsätta en utredning för att se över en förändrad beskattning av finanssektorn. Bland annat skulle utredningen utvärdera om introduktion av en finansiell aktivitetsskatt skulle kunna vara ett sätt att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt komma tillrätta med den antagna underbeskattningen av sektorn. I avvaktan på utredningen uttalade dock regeringen som sin ambition att införa en skatt redan den 1 januari 2016. Avsikten i detta skede synes ha varit att begränsa skatten till att avse endast kreditinstitut och att utforma den som en schablonintäkt föremål för inkomstskatt beräknad utifrån i princip samma underlag som för den finansiella stabilitetsavgiften. I samband med att 2015 års ekonomiska vårproposition och förslaget till vårändringsbudget överlämnades till riksdagen uppgav dock regeringen att det inte var lämpligt att införa en sådan skatt bl.a. av statsstödsskäl, men att den avsåg att återkomma i frågan. Det kan även noteras att statsstödsfrågan fördes fram av vissa remissinstanser vid remissbehandlingen av Företagsskattekommitténs förslag.

Utredningens direktiv

Enligt det kommittédirektiv (dir. 2015:51) som regeringen nu kommit med ska den särskilda  utredaren ta fram ett förslag till skatt på finanssektorn som minskar den skattefördel, som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt. Skatten på finanssektorn ska analyseras ur ett juridiskt, samhällsekonomiskt, offentligfinansiellt och administrativt perspektiv. Utredaren ska uppskatta skattefördelens storlek och med grund i denna bedömning utforma sitt förslag.

Enligt kommittédirektivet kan skatten utformas på olika sätt, och utredningen kan hämta viss vägledning från t ex  lønsumsafgiften i Danmark. Skatten ska vara lätt att tillämpa, inte kunna kringgås och ska vara förenlig med EUs statsstödsregler och unionsrätten i övrigt.

Den särskilda utredaren ska vid utformningen av förslaget beakta de effekter som en skatt på finansiella transaktioner (FTT) skulle kunna få för Sverige.

KPMG:s kommentar

Det är i nuläget inte möjligt att säga om det uppdrag den särskilda utredaren ska redovisa senast den 1 november 2016 kommer att leda till lagstiftning. I sammanhanget bör dock noteras att före detta finansminister Anders Borg i samband med riksdagsvalet 2014 uttalade att en ökad beskattning av finanssektorn var att vänta. Vidare uttalade Moderaterna nyligen att skatteuttaget från finanssektorn bör öka. Enligt Moderaterna bör en utgångspunkt vara att, på samma sätt som i Danmark, utjämna skatteuttaget genom höjning av de sociala avgifterna inom finanssektorn. Detta indikerar att viss samstämmighet kan finnas över de politiska blockgränserna, vilket i så fall skulle kunna innebära en ökad sannolikhet för att en särskild skatt på finanssektorn införs.

Det bör särskilt noteras att kommittédirektivet inte begränsar utredningen till att avse endast vissa aktörer inom finanssektorn. Skatten ska som utgångspunkt träffa företag som omsätter tjänster som avses i 3 kap. 9-10 §§ mervärdesskattelagen. Det innebär att banker, försäkringsbolag, fondbolag och övriga aktörer som tillhandahåller finansiella tjänster undantagna från mervärdesskatt kan komma att bli föremål för skatten på finanssektorn.   Beroende på hur förslaget utformas kan konsekvenserna för finanssektorn komma att bli stora och det finns därför anledning för berörda företag att redan nu överväga hur de alternativ, som ryms inom ramen för direktivet, skulle kunna påverka dem såväl IT-systemtekniskt som finansiellt.

Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare. Nästa steg är sannolikt att den särskilda utredaren presenterar sitt förslag i form av en SOU som sedan skickas ut på remiss, där myndigheter och andra intressenter ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Givet den korta utredningstiden och de svårigheter som synes finnas att anpassa Företagsskattekommitténs förslag till EU-rätten bedömer vi det i dagsläget inte som sannolikt att regeringen kommer att agera i förtid och introducera en skatt innan den särskilda utredaren avlämnat sitt förslag.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.  

Nils Schmid
+46 8 723 97 95
nils.schmid@kpmg.se

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today