close
Share with your friends

Hur påverkas årsredovisningen av att byta till K2 eller K3?

Hur påverkas årsredovisningen av att byta till K2/K3?

Årsredovisningen för 2014 ska för de flesta aktiebolag och ekonomiska föreningar upprättas enligt K2 eller K3. Bytet till K2 eller K3 kan påverka själva utformningen av årsredovisningen.

1000

Relaterat innehåll

K2 – vad finns att tänka på?

Idag finns K2-regelverk för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar. Reglerna i K2 ska vara enkla att tillämpa men ger mindre utrymme för egna bedömningar. I K2 finns ett antal ”Gör-så-här”-regler. Exempelvis måste resultaträkningen vara kostnadsslagsindelad och resultat- och balansräkning måste följa de scheman som finns i K2. K2 innehåller också många exempel vilket kan underlätta när årsredovisningen ska upprättas.

Har ditt företag internt upparbetade immateriella tillgångar, leasingavtal som redovisas som finansiella eller redovisar ni uppskjuten skatt? Se upp! Dessa poster får inte redovisas enligt K2 och ska därför bokas bort mot fritt eget kapital.

Har ditt företag skrivit upp andra anläggningstillgångar än byggnad och mark eller har ni värderat era finansiella instrument till verkligt värde? Detta tillåter inte K2 och dessa poster måste därför justeras. Redovisar ni en pensionsförpliktelse inom linjen så måste denna bokas upp i balansräkningen.  K2 innehåller även andra begränsningar. Det är t.ex. inte tillåtet att inkludera indirekta tillverkningskostnader i lager.

Om du funderar på K2 är det viktigt att titta på de begränsningar som K2 innehåller men också att bedöma om en K2-årsredovisning ger tillräcklig information om ditt företag. Prata gärna med oss på KPMG så kan vi hjälpa dig i ditt val av regelverk.

Vad ska jag tänka på vid övergången till K2?
Det är enkelt att tillämpa K2 första gången.

Om ditt företag har poster som inte får redovisas i K2 bokas dessa bort med fritt eget kapital.

Jämförelsetalen behöver inte räknas om. Om resultat- och balansräkningen från förra året inte stämmer med scheman i K2 får föregående års årsredovisning lämnas som bilaga till årsredovisningen.

I årsredovisningen ska upplysning lämnas om att det är första gången som K2 tillämpas och vilka justeringar som gjorts i ingående eget kapital.

K3 – vad finns att tänka på?
K3 är BFNs huvudregelverk. Det innebär att alla företag, både större och mindre, kan tillämpa K3. För de mindre företag som väljer att tillämpa K3 finns ett antal lättnadsregler.

K3 är mer principorienterat än K2 (”Tänk så här” – jämför ”Gör så här”). Hur stora skillnaderna blir för ditt företag att tillämpa K3 jämfört med tidigare regelverk beror på vilka regler som ni har tillämpat tidigare. Om ni har tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer fullt ut blir förändringarna inte lika stora som om ni har tillämpat BFN rekommendationer och uttalanden.

I K3 är värderingsreglerna desamma för alla företag. Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag. Mindre företag behöver t.ex. inte upprätta kassaflödesanalys och mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning.

Vad ska jag tänka på vid övergången till K3?
Vid övergången till K3 ska en ingångsbalansräkning upprättas. För ett företag som har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att ingångsbalansräkningen ska upprättas per 1 januari 2013.  Huvudregeln i K3 är retroaktiv omräkning. Det innebär att poster ska redovisas såsom K3 alltid har tillämpats. Det finns ett antal tvingande undantag från retroaktiv tillämpning. Ett sådant är att uppskattningar och bedömningar som gjorts inte ska ändras. Det finns även frivilliga undantag, t.ex. behöver koncernbidrag som redovisats direkt i eget kapital inte klassificeras om retroaktivt.

Mindre företag som tillämpar K3 kan välja att inte räkna om jämförelsetalen. I så fall är tidpunkten för övergång den 1 januari 2014. Även om jämförelsetalen inte räknas om ska en upplysning lämnas i noten om redovisningsprinciper om vilka principer som har ändrats, inklusive en uppskattning av den finansiella effekten.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today