close
Share with your friends

Sverige har felaktigt momsbeskattat vissa posttjänster enligt EU-domstolen

Sverige har felaktigt momsbeskattat vissa posttjä...

EU-domstolen har idag meddelat dom avseende EU-kommissionens fördragsbrottstalan mot Sverige för momsbeskattning av vissa posttjänster. EU-kommissionen väckte talan mot Sverige för att samhällsomfattande posttjänster samt försäljning av frimärken för posttjänster inom landet inte undantogs från momsplikt i Sverige i enlighet med vad som följer av EUs momsdirektiv.

1000

Kontakt

Susann Lundström

Partner / Indirect Tax

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

EU-domstolen biföll kommissionens talan i sin helhet. EU-domstolen hänvisade som svar på Sveriges invändning om att Sverige saknar ett offentligt postväsende till att domstolen tidigare slagit fast (C-357/07, TNT Post UK,) att med ”det offentliga postväsendet” avses de operatörer, offentliga eller privata, som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster inom en medlemsstat. Domstolen anförde vidare att eftersom Posten AB tillhandahåller samtliga eller delar av de samhällsomfattande posttjänsterna ska de anses utgöra ett offentligt postväsende i direktivets mening.  De posttjänster som tillhandahålls i denna egenskap ska således undantas från momsplikt enligt EU-domstolen. EU-domstolen gjorde motsvarande bedömning avseende försäljning av frimärken för posttjänster inom landet.

EU-domstolen kom således fram till att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter att undanta samhällsomfattande posttjänster samt försäljning av frimärken för posttjänster inom Sverige från momsplikt.

KPMG:s kommentar

Genom att ovanstående tjänster i strid mot EU-rätten har momsbeskattats i Sverige har företag och föreningar etc. med begränsad avdragsrätt för ingående moms haft en högre kostnad för aktuella tjänster jämfört med om dessa skulle undantagits från moms i enlighet med direktivet. Det finns därför skäl att närmare analysera möjligheten till kompensation för detta.

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

Läs mer
EU-domstolens avgörande den 21 april 2015 i målet Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (C-114/14)

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan