Vårpropositionen 2015 och förslag till vårändringsbudget överlämnad till riksdagen

Vårpropositionen 2015 och förslag till vårändring.

Regeringen har idag, den 15 april 2015, överlämnat två propositioner till riksdagen; 2015 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget. Av propositionerna framgår bl a att nya ränteavdragsbegränsningsregler tidigast kan träda i kraft 1 januari 2017 och att gruppregistering till mervärdesskatt behålls. 

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2016. Nedan följer tre intressanta iakttagelser.

 

Företagsskattekommitténs slutbetänkande

Regeringen aviserar i vårpropositionen att Företagsskattekommitténs förslag nu bereds vidare och att nya regler kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017. Med tanke på den kritik som har riktats mot kommitténs förslag var det väntat att regeringen skulle bereda förslaget vidare och framöver presentera ett nytt eller omarbetat förslag. Se tidigare TaxNews nr 8, 2014.

Skatt på finansiell sektor – regeringen avser återkomma i frågan

Av den sittande regeringens budgetproposition för 2015 framgår att regeringen hade som ambition att per den 1 januari 2016 införa en skatt på den finansiella sektorn, begränsad till kreditinstitut. Regeringen uppger nu att en sådan begränsning inte är lämplig av bl a statsstödsskäl och att regeringen avser att återkomma i frågan. Detta får tolkas som att det inte blir någon s k bankskatt per den 1 januari 2016, men att regeringen fortfarande vill se en högre beskattning av den finansiella sektorn. Återstår att se vilken väg regeringen väljer avseende beskattning av den finansiella sektorn och när detta i sådant fall blir verklighet.

Skatt på ideell sektor – skyndsam översyn aviseras

Regeringen nämner följande om skatt på ideell sektor. ”När det gäller allmännyttiga ideella föreningars secondhandverksamhet har Skatteverket, med utgångspunkt i ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, bedömt att de som bedriver mer omfattande verksamhet är skyldiga att ta ut mervärdesskatt. Regeringen avser att skyndsamt vidta åtgärder så att föreningarnas sociala verksamhet inte ska drabbas av en försämrad ekonomisk situation.”

Vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten innehåller förändringar på skatteområdet som påverkar skatterna redan under 2015. Mycket av det som nämns vad gäller lagförslag som påverkar skatterna är redan känt. Nedan följer ett urval av förslag inom skatteområdet 2015:  

Gruppregistrering till mervärdesskatt behålls

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om att regeringen aviserat att den avsett lämna en proposition om att möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt skulle slopas (till följd av ett tillkännagivande från riksdagen baserat på ett förslag från allianspartierna). Nu står det klart att regeringen ändå vill ha momsgrupperna kvar. Regeringen motiverar sitt beslut som följer: ”Ett slopande av möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt får skilda effekter beroende på i vilken organisationsform ett företag bedriver sin verksamhet. Ett slopande drabbar framför allt lokalt och regionalt förankrade banker och försäkringsbolag. Regeringen gör därför bedömningen att möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt inte bör slopas.”

Socialavgifter för unga

Vi har tidigare skrivit om de olika turerna kring den s k ungdomsrabatten. Läs TaxNews nr 15, 2015 för en sammanfattning av detta, och se särskilt den avslutande kommentaren 30 mars 2015 som handlar om det som även framgår av dagens vårändringsbudget.

Förändrade regler för läxhjälp

Regeringen föreslår att avdraget för s k läx-rut slopas. Samtidigt anpassas avdraget för barnpassning på så sätt att avdrag endast beviljas för barnpassning som "inte i mer än ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete". Ändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Höjd skatt på bekämpningsmedel Skatten höjs från 30 kr för varje helt verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet, till 34 kr per kilo. Ändringen förslås träda i kraft den 1 augusti 2015. Höjd skatt på naturgrus Skatten höjs från 13 kr per ton naturgrus till 15 kr per ton naturgrus. Ändringen förslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Promemorior

Härtill kan nämnas ett urval av promemorior med skatteförslag som Finansdepartementet sedan tidigare har publicerat:

  • Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016
  • Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016
  • Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
  • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
  • Slopad skattereduktion för gåvor
  • Förändringar av husavdraget
  • Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Nu återstår att se hur propositionerna hanteras av riksdagen. Förslagen ska enligt riksdagens hemsida debatteras den 16 juni 2015. Vi bevakar givetvis utvecklingen vidare.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.   

Läs mer
Proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015  
Proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårpropositionen 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today