close
Share with your friends

Project and Programme Management Survey 2015

Project and Programme Management Survey 2015

Med krympande budgetar och krav på stora förändringar så kan man tycka att portföljhantering, program- och projektledning borde ha fått större fokus hos företagsledningarna. Vår studie indikerar att projektens betydelse har ökat och att det skett förbättringar inom projektorganisationerna. Trots detta ser vi att antalet lyckade projekt fortfarande är lågt.

1000

Relaterat innehåll

KPMG har med studien: Project and Programme Management Survey 2015 – Are you getting the most out of it? intervjuat CFO:er, CIO:er och projektledare i fler än 50 stora företag inom flertalet olika branscher och ställt frågor kring betydelsen av projekt för att driva förändring och vilka faktorer som upplevs som avgörande för ett projekts framgång.

Trots att kraven ökat så uppger endast 8% av respondenterna att de har en centraliserad, väldokumenterad och testad projektledningsmetodik och bara 20% av företagen följer aktivt upp effekten av sina projekt.

Vi ser även att våra kunder lägger ett stort värde i att jobba kontinuerligt med kvalitetssäkring av projekt. Det är dock få som har infört en process för att säkerställa kvalitén genom hela projektet, vilket kan vara en bidragande orsak till att många fortfarande upplever uteblivna effektivitetsvinster.

För vidare läsning välkomnar vi dig att ladda ner hela studien.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan