close
Share with your friends

Ändringar på gång i IFRS 15

Ändringar på gång i IFRS 15

Mindre än ett år efter att IASB och FASB publicerade sin gemensamma standard om intäkter, har de tagit beslutet att publicera ändringar i sina respektive standarder, IFRS 15 och Topic 606 Revenue from Contracts with Customers. Ändringarna berör framför allt licenser, identifiering av separata åtaganden och frågor relaterade till huvudman kontra agentförhållande, men även ytterligare ändringar kan bli aktuella. Diskussioner pågår också om att ändra tidpunkten för ikraftträdande. Aspekter som förslås ändras refereras kort i detta nummer av Financial Reporting News. Ett lite mer detaljerat referat kommer när förslagen bearbetats och slutliga ändringar publiceras.

1000

Relaterat innehåll

VAD HAR HÄNT?

På sitt möte i februari bestämde IASB och FASB att föreslå ändringar i sina respektive intäktsstandarder och på mötet i mars beslutades ytterligare förslag till ändringar. Ändringarna ska syfta till att underlätta implementeringen av standarden. Det poängteras dock att tanken är att göra förtydliganden i standarden och inte att ändra de underliggande principerna. FASB planerar att föreslå mer omfattande och detaljerade ändringar än IASB. I denna artikel fokuserar vi på de ändringar som IASB förväntas föreslå.

Ändringarna kommer att publiceras av IASB och FASB var för sig och vara tillgängliga för remissynpunkter. IASB avvaktar att skicka ut ändringarna på remiss i syfte att utreda om ytterligare förändringar ska föreslås, medan FASB planerar att publicera de hittills föreslagna ändringarna inom kort. Enligt FASB och IASB ska standarderna tillämpas från och med 1 januari 2017, men FASB föreslog på ett möte i början av april att senarelägga tidpunkten för ikraftträdande med ett år. IASB förväntas besluta om senareläggning av ikraftträdandetidpunkten ska ske eller inte på sitt möte i april/maj. EU har ännu inte antagit IFRS 15 och synen är att följa IASB:s ikraftträdandetidpunkt, varför EU avvaktar IASB:s beslut.

FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR

Licenser

Enligt standarden ska licensintäkter som är urskiljbara antingen redovisas över tiden eller vid en tidpunkt. Det avgörande är karaktären på licensen. IASB föreslår att tydliggöra tillämpningen av de kriterier som finns för att avgöra om licensintäkter ska redovisas över tid eller vid ett tillfälle.

Identifiera separata åtaganden

Steg två i den femstegsmodell som finns i IFRS 15 innebär att separata åtaganden ska urskiljas i ett kontrakt. För att ett åtagande ska vara separerbart är ett av kriterierna att det ska gå att urskilja från andra löften i kontraktet. IASB föreslår att exempel ska läggas till för att illustrera tillämpningen av detta.

Huvudman kontra agentförhållande

Ett antal frågor har väckts avseende hur kontrollbegreppet ska tolkas i situationer då bedömning måste göras av om ett företag agerar som huvudman eller agent – det vill säga avseende om intäkten ska redovisas brutto eller netto. Detta är ett område som även är svårt under dagens intäktsnormer och problemet ökar i takt med att antalet virtuella och immateriella tillgångar ökar. Ytterligare vägledning kommer att diskuteras i syfte att reducera risken för icke enhetlig praxis.

Ytterligare övergångsregler

I sin nuvarande lydelse innehåller IFRS 15 tre alternativa sätt att hantera övergången till den nya standarden (full retroaktivitet, full retroaktivitet med vissa lättnadsregler samt alternativet att inte räkna om jämförelsetal). Övergångsalternativet med full retroaktivitet kan vara betungande till exempel för företag med långa kontrakt. IASB kommer därför att föreslå ytterligare övergångsregler.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan