Nu ska årsredovisningen upprättas enligt K2 eller... - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Nu ska årsredovisningen upprättas enligt K2 eller K3

Nu ska årsredovisningen upprättas enligt K2 eller...

Årsredovisningen för 2014 ska för de flesta aktiebolag och ekonomiska föreningar upprättas enligt K2 eller K3. Bytet till det nya regelverket kan påverka själva utformningen av årsredovisningen, till exempel när det gäller förvaltningsberättelse, vissa noter och krav på upplysningar.

1000

Relaterat innehåll

Vad finns det att tänka på när årsredovisningen ska sammanställas? Hur gör jag om jag ännu inte har valt regelverk? Vilket regelverk passar min verksamhet bäst? Det kan uppstå många frågor både vid valet mellan regelverken och när anpassningarna ska genomföras. Vi på KPMG hjälper dig gärna, både med rådgivning och med stödverktyg. En årsredovisningsmall kan till exempel vara ett bra stöd för att säkerställa att din årsredovisning innehåller den information som de nya regelverken kräver.

Mindre företag kan välja mellan K2 och K3

De allra flesta svenska företag kommer att påverkas av Bokföringsnämndens K-normgivning.

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har möjlighet att välja mellan K2 och K3.

Större företag (1), oavsett företagsform, måste tillämpa K3 vid upprättande av årsredovisningen för 2014, om företaget tillämpar årsredovisningslagen (2). Det enda undantaget är moderföretag och dotterföretag i koncerner vars koncernredovisning upprättas enligt IFRS. 

Hur påverkas min årsredovisning?

Bytet till K2 eller K3 kan påverka själva utformningen av årsredovisningen. Det är bra att gå igenom om förvaltningsberättelsen innehåller den information som krävs. Även noten om redovisningsprinciper behöver gås igenom.

I K3 finns också ett antal nya upplysningskrav. Ett exempel är att upplysning ska lämnas om den lokalhyra som ska betalas i framtiden.

 • K2 – så kan årsredovisningen påverkas
  Reglerna i K2 ska vara enkla att tillämpa, men är mer fyrkantiga och ger mindre utrymme för egna bedömningar. Vid övergången till K2 behöver ingen omräkning av jämförelsetal göras.
  Enligt K2 finns poster som inte får redovisas, t ex internt upparbetade immateriella tillgångar och uppskjuten skatt. Dessa ska bokas bort mot fritt eget kapital.
  Resultaträkningen måste vara kostnadsslagsindelad och resultat- och balansräkning måste följa de scheman som finns i K2. 
 • K3 – så kan årsredovisningen påverkas
  K3 är BFNs huvudregelverk. Det innebär att alla företag, både större och mindre, kan tillämpa K3. För de mindre företag som väljer att tillämpa K3 finns ett antal lättnadsregler. Mindre företag behöver t ex inte upprätta kassaflödesanalys och mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning.
  Vid övergången till K3 ska en ingångsbalansräkning upprättas. För ett företag som har kalenderår som räkenskapsår ska ingångsbalansräkningen upprättas per 1 januari 2013. Huvudregeln i K3 är retroaktiv omräkning. Det innebär att poster ska redovisas såsom K3 alltid har tillämpats. Det finns ett antal tvingande undantag från retroaktiv tillämpning. Ett sådant är att uppskattningar och bedömningar som gjorts inte ska ändras. Det finns även frivilliga undantag, t ex behöver inte koncernbidrag som tidigare redovisats direkt i eget kapital klassificeras om till bokslutsdisposition.

På KPMG hjälper vi dig gärna med att göra valet mellan K2 och K3 och kan bistå med en genomgång av vilka effekter K2 respektive K3 kan få för just ditt företag.

Årsredovisningsmallar som stöd

Ett annat bra hjälpmedel är de årsredovisningsmallar som KPMG har tagit fram. Mallarna är i Excelformat och är enkla att använda. De innehåller förslag på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas, samt förslag på utformning av eget kapitalrapporter och kassaflödesanalys.

Genom att använda mallarna säkerställer du att din årsredovisning innehåller den information som de nya regelverken kräver. Årsredovisningsmallarna finns i både K2 och K3 versioner.

Kvalitetssäkra din årsredovisning

Är du nöjd med din gamla årsredovisningsmall, men är osäker på om den innehåller allt som de nya regelverken kräver? Med en kvalitetssäkring kan du säkerställa att din årsredovisning uppfyller kraven och att informationen är relevant.

Vi på KPMG gör gärna en genomgång av din årsredovisning för att se till att den uppfyller kraven. Vi kan berätta för dig vilka områden som behöver kompletteras och komma med förslag på möjliga förbättringar.

Kontakta gärna ditt närmaste KPMG-kontor för mer information.

......................

(1)Vad som är ett större företag stämmer överens med reglerna som finns i t.ex. 1 kap. 3§ ÅRL (gränsvärdena är 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i nettoomsättning, två år i rad ett får överskridas).

(2) Företag som tillämpar ÅRKL och ÅRFL, t.ex. banker och försäkringsbolag, får inte tillämpa K3.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan