Förlängd utredningstid för översyn av skatteregle... - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Förlängd utredningstid för översyn av skattereglerna för incitamentsprogram

Förlängd utredningstid för översyn av skatteregle...

I mars 2014 beslutade den dåvarande regeringen att en särskild utredare ska se över skattereglerna för incitamentsprogram. Syftet med översynen är att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja tillväxt.  

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Regeringen initierade översynen mot bakgrund av att erbjudande av finansiella instrument som optioner och andra aktierelaterade instrument är ett viktigt verktyg för att främja företags konkurrenskraft och används som ett viktigt komplement för att förbättra ägarstyrningen i företag.

Utredaren ska enligt kommittédirektivet kartlägga olika typer av incitamentsprogram och analysera hur skattereglerna påverkar utformningen av programmen. Utredaren ska även analysera behovet av att förtydliga eller förändra skattereglerna och lämna förslag till de förändringar som utredaren finner lämpliga. Översynen omfattar såväl reglerna för företaget, såsom avdrag för kostnader för incitamentsprogram vid bolagsbeskattningen, kostnader för socialavgifter och arbetsgivarskyldigheter, som reglerna för individen, såsom beskattning av inkomst av tjänst respektive kapital. Utredaren ska vidare överväga om värderingen av en förmån i samband med ett aktierelaterat incitamentsprogram bör regleras på annat sätt än vad som gäller enligt nuvarande system, t ex om det genom lagstiftning bör tydliggöras hur värdering av optioner ska göras.  

Avsikten med översynen av skattereglerna för incitamentprogram är enligt kommittédirektivet att skattereglerna ska förbättras samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer ska beaktas.  

Resultatet av utredningen skulle redovisas den 1 oktober 2015. Genom ett tilläggsdirektiv till utredningen om skatteregler för incitamentsprogram har dock regeringen den 26 mars 2015 beslutat att förlänga utredningstiden till den 15 mars 2016.   Välkommen att kontakta oss för mer information.   

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan