close
Share with your friends

Förslag om automatiskt informationsutbyte gällande gränsöverskridande förhandsbesked

Förslag om automatiskt informationsutbyte gälland...

Som en del av ett paket med åtgärder för att bekämpa skatteflykt och skadlig skattekonkurrens inom EU presenterade Europeiska kommissionen den 18 mars 2015 förslag på lagstiftning om automatiskt informationsutbyte mellan medlemsstaterna avseende gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor. Om förslaget godkänns av medlemsstaterna kommer det automatiska informationsutbytet att börja tillämpas från 2016. Andra åtgärder som föreslås i paketet inkluderar ett upphävande av EUs direktiv om skatt på sparande och eventuella nya transparenskrav för multinationella företag.

1000

Relaterat innehåll

Bakgrund

Förslagen om gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor innebär en ändring av det nuvarande EU-direktivet om administrativt samarbete inom området för direkt beskattning. För närvarande delar medlemsstaterna mycket lite information med varandra om sina respektive skattebeslut. Varje medlemsstat kan själv avgöra om ett skattebeslut kan tänkas vara relevant för ett annat EU-land, vilket inte anses effektivt främst på grund av utbytets begränsade och osäkra omfattning. Från 2015 har direktivet utvidgats till att omfatta automatiskt utbyte av information avseende vissa typer av inkomster, men gränsöverskridande förhandsbesked omfattas inte specifikt. Denna brist togs upp i kommissionens arbetsprogram 2015 och har nu resulterat i de aktuella förslagen.  

Vad innebär de föreslagna reglerna?

Förslagen innebär att medlemsstaterna automatiskt ska utbyta information om gränsöverskridande förhandsbesked, inklusive prissättningsbesked (APAs), med varandra samt med kommissionen. Detta skulle gälla för alla avgöranden som beviljats under de senaste 10 åren, så länge de fortfarande är i kraft. Varje kvartal ska de nationella skattemyndigheterna skicka en kort rapport till övriga medlemsstater om samtliga meddelade gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor. Minimikraven på den information som skall lämnas är den skattskyldiges identitet och den koncern som denne tillhör, innehållet i beslutet / APA, de kriterier som används för prissättning avseende en APA samt identifiering av medlemsstater och andra skattebetalare som eventuellt påverkas av beslutet / APA. Medlemsstaterna kan i princip begära ytterligare information, inklusive den fullständiga texten för beslutet i fråga.  

De nya reglerna är vida i sin utformning och inkluderar alla beslut som fattas på uppdrag av en medlemsstat för transaktionerna i fråga avseende tolkningen eller tillämpningen av relevanta skattelagar. Rent inhemska förhandsbesked och beslut som rör individer omfattas inte.  

Enligt de nuvarande förslagen kommer det inte att vara möjligt för en medlemsstat att vägra att utbyta information om gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor på grund av affärshemligheter. Dock anser kommissionen att sådana intressen är tillräckligt skyddade enligt EU-rätten.  

Hur hänger detta samman med andra initiativ?  

Kommissionens förslag om gränsöverskridande förhandsbesked bör ses mot bakgrund av OECDs liknande förslag i BEPS Action 5, som förespråkar ”obligatoriskt spontant utbyte” av beslut i skattefrågor. Den senare är dock inte rättsligt bindande och har en mer begränsad räckvidd.  

Det föreslagna utbytet av information om gränsöverskridande förhandsbesked bör särskiljas från kommissionens utredningar av vissa multinationella företag inom ramen för statligt stöd (state aid). Även om uppgifter om gränsöverskridande förhandsbesked också kommer att utbytas med kommissionen, betyder det inte att en medlemsstat inte längre måste underrätta kommissionen i förväg avseende statligt stöd.  

Anledningen till det föreslagna upphävandet av direktivet om skatt på sparande är att dess bestämmelser har införlivats i 2016 års ändringar av direktivet om administrativt samarbete. Det bör också noteras att de nya transparenskrav för multinationella företag som övervägs också innebär krav på offentliggörande av viss skatteinformation, liknande EUs regler för banker och utvinningsindustrin, snarare än de krav som planeras enligt OECDs BEPS Action 13.  

Nästa steg

Om förslaget godkänns av alla medlemsstater måste det införlivas i nationell lagstiftning senast i slutet av 2015, och vara tillämpligt från den 1 januari 2016. Kommissionen förväntas lägga fram en handlingsplan för företagsbeskattning före sommaren 2015, vilken kommer att ta upp en återlansering av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) och idéer för att integrera OECD / BEPS förslag i EU-lagstiftning.  

KPMG:s kommentar

Detta paket med förslag utgör en del av en rad olika internationella initiativ mot aggressiv skatteplanering för ökad transparens, och bör även ses i ljuset av den offentliga debatten om skattemoral. Även om kommissionen har angett att den information som utbyts skulle vara nog skyddad, bör företag ha i åtanke att kommissionen också undersöker frågan om offentliggörande. Tidtabellen är ambitiös och det kan ifrågasättas om det kommer att vara möjligt att börja tillämpa förslagen i alla medlemsstater i tid.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.    

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today