close
Share with your friends

Skatteverket om övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning

Skatteverket om övergång till K3 och räkenskapsen...

Skatteverket har idag publicerat ställningstagandet ”Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning”. Göran Ström, Tax Partner på KPMG, kommenterar ställningstagandet.    Vad säger ställningstagandet?   Det redovisade värdet (planenligt värde) av maskiner och inventarier kan ändras p g a en övergång till K3 (Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1). Det kan bli en effekt av att företaget börjar tillämpa komponentavskrivning på dessa tillgångar och omräkning sker av 2013 års avskrivningar.

1000

Relaterat innehåll

En ändring av det redovisade värdet medför däremot ingen förändring av det skattemässiga värdet på tillgångarna. Det kan innebära att företaget får en diskrepans mellan redovisat värde inklusive överavskrivningar och skattemässigt värde, som kan medföra att rätten till räkenskapsenlig avskrivning går förlorad.  

För att ett företag ska få tillämpa avskrivningsmetoden räkenskapsenlig avskrivning, som är den förmånligaste metoden, krävs nämligen att det redovisade värdet inklusive överavskrivningar och det skattemässiga värdet överensstämmer. I sitt ställningstagande öppnar Skatteverket upp för en fortsatt tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning genom att acceptera att ackumulerade överavskrivningar justeras så att inventariernas ingående redovisade värde – efter ackumulerade överavskrivningar – motsvarar det utgående värdet före övergången till K3. Antag att tillgångarnas skattemässiga värde vid ingången av 2014 är lika med 100. Före justering p g a övergången till K3 var även det redovisade värdet inklusive överavskrivningar 100, men efter justering blir redovisat värde på tillgångarna 110. Det redovisade värdet är då 10 högre än det skattemässiga värdet. Om överavskrivningarna kan ökas med 10 kan företaget behålla rätten till räkenskapsenlig avskrivning, eftersom det redovisade värdet inklusive överavskrivningar då kommer att överensstämma med det skattemässiga värdet.  

Enligt Skatteverket krävs dock att ökningen av överavskrivningarna ryms inom det skattemässiga avdragsutrymmet. Det är enligt Skatteverket inte tillåtet att göra en ytterligare överavskrivning. Enligt Skatteverket är det också möjligt att överavskrivningarna blir positiva (debetpost) under förutsättning att det inte utgör en uppskrivning enligt årsredovisningslagen. Skatteverket tar inte ställning till om årsredovisningslagen eller god redovisningssed i övrigt kan hindra en justering av ackumulerade överavskrivningar.  

Vem påverkas av detta?  

Alla företag som tillämpar räkenskapsenlig avskrivning och övergår till K3 och som räknar om jämförelseåret (2013) där övergången innebär att företaget behöver ändra sina redovisade värden på maskiner och inventarier.    

Vilka åtgärder kan behöva vidtas?  

Om övergången till K3 medför en skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på maskiner och inventarier rekommenderar jag att företaget tar ställning till om det går att justera posten överavskrivningar på det sätt som beskrivits ovan. Om det är möjligt så krävs att justeringen sker i bokslutet för 2014. Om det inte går att justera överavskrivningarna rekommenderas att företaget överväger om man kan börja tillämpa avskrivning på komponenter 2014 och hänvisa till 2 kap. 3 § sista stycket årsredovisningslagen samt lämna upplysning i årsredovisningen om att företaget gjort en avvikelse från det allmänna rådet.    

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Göran Ström
goran.strom@kpmg.se

 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today