OECD presenterar de sju första BEPS-rapporterna

OECD presenterar de sju första BEPS-rapporterna

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har på uppdrag av G20-länderna arbetat med att ta fram en åtgärdsplan som syftar till att de enskilda ländernas skattebas inte ska eroderas i samma takt som idag, det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting).   OECD har identifierat femton särskilda åtgärder (actions) vilka är tänkta att verka som instrument för regeringar att använda för att undvika att skattebasen urholkas i det enskilda landet. Nu har de första sju åtgärderna presenterats och nedan följer en kort kommentar till de olika rapporterna.    

1000

Relaterat innehåll

Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy (Action 1)

Den digitala ekonomin karaktäriseras av betydelsen av immateriella tillgångar, värden som emanerar från fria produkter och svårigheten i att bestämma i vilket land dessa värden har skapats. Detta väcker grundläggande frågor om hur företag inom den digitala ekonomin kan addera ett värde till en fri produkt och därmed generera vinster till bolaget, samt hur den digitala ekonomin ska förhålla sig till skattemässiga begrepp såsom källa och hemvist. OECDs 44 medlemsländer har enats om att det inte går att avgränsa den digitala ekonomin från resten av ekonomin sett ur ett skatteperspektiv, detta då den digitala ekonomin håller på att bli ekonomin själv. Det är dock fastställt att den digitala ekonomin är en skattemässig risk och att den därmed måste åtgärdas. Då den digitala ekonomin ständigt utvecklas måste dess effekt utvärderas innan OECD kan uttala sig om dess inverkan på skattesystemen. En slutlig rapport väntas presenteras under 2015.

Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements (Action 2)

Genom att använda olika former av strukturer med hybridinstrument är det möjligt att uppnå t ex dubbla skattemässiga avdrag eller långa uppskov med beskattningen. I denna rapport, som är i två delar, ges rekommendationer för att neutralisera effekten av hybridstrukturer. I del I rekommenderas specifika ändringar av nationella lagstiftningar, vilka syftar till en bättre anpassning av skatteutfallet mellan interna och gränsöverskridande situationer. Vidare rekommenderas att specifika regler införs, vilka ska förhindra att hybridinstrument kan utnyttjas. Del II kompletterar del I genom att rekommendera ändringar i OECDs modellavtal beträffande transparanta enheter, samt hur integrationen mellan rapportens båda delar bör ske.  

Harmful Tax Practices (Action 5)  

Länder med fördelaktiga skatteregler spelar en stor roll vid den internationella beskattningen. Rapporten understryker att sådana regimer msåte hanteras mer effektivt och att arbetet som utförs av "Forum on Harmful Tax Practices" (FHTP) måste fokusera på frågor om substans och transparens.  

Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances (Action 6)

De deltagande länderna i BEPS-projektet har enats om en minimistandard för att förhindra olika former av missbruk av skatteavtalen, till exempelvis genom s k treaty shopping. Denna rapport föreslår därför ändringar i OECDs modellavtal för att förhindra sådant missbruk. Ändringarna ska också säkerställa att skatteavtalen inte oavsiktligt ska hindra tillämpningen av inhemska anti-skatteundandraganderegler. I rapporten identifieras även olika policyövervägande stater bör beakta innan de beslutar om att ingå ett skatteavtal med ett annat land.  

Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles (Action 8)

Utgångspunkten för åtgärden har varit att förtydliga reglerna för internprissättning av immateriella tillgångar. Problemet som OECD har velat åtgärda är att avkastningen på immateriella tillgångar kan beskattas i ett annat land än det land där de ekonomiska och värdeskapande aktiviteterna relaterade till tillgångarna utförs. Många koncernstrukturer använder sig av så kallade ”cash boxes”, d v s bolag i lågskatteland som fungerar som juridisk ägare till koncernens immateriella tillgångar och finansierar utvecklingen av dessa. Genom att avkastningen på tillgångarna nu beskattas i lågskattelandet kan vinst flyttas och skattebasen eroderas i de länder där de värdeskapande aktiviteterna (t ex forskning och utveckling) utförs. De nya reglerna har som mål att sammanlänka beskattningen av immateriella tillgångar med den plats där de ekonomiska och värdeskapande aktiviteterna utförs. Det innebär att avkastningen på immateriella rättigheter i större utsträckning ska beskattas i det land där värdet på tillgångarna skapas (t ex där forskning och utveckling bedrivs) och inte i det land där ägaren till rättigheterna har sin hemvist. Reglerna som presenterades av OECD kommer att ha stor påverkan på internprissättningen i koncerner som har betydande immateriella tillgångar, speciellt om koncernstrukturen innehåller ”cash box”-liknande företag.  

Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting (Action 13)

I syfte att förtydliga och förbättra insynen för skattemyndigheter vid internprissättning förändras dokumentationskraven i OECDs riktlinjer för internprissättning (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations). Bland annat införs en landsspecifik rapportering där bolagen årligen ska, utifrån en standardiserad mall, redogöra för exempelvis intäkter, vinst före skatt och betald skatt för varje land de bedriver verksamhet i. De nya reglerna kommer ha en omedelbar inverkan på innehållet i alla internprissättningsdokumentationer och kan påverka internprissättningen.   Developing a

Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties (Action 15)

OECD har kommit fram till att ett multilateralt instrument är eftersträvansvärt och möjligt att använda för att samtidigt kunna implementera de förändringar som kommer att bli en följd av arbetet kring BEPS i alla bilaterala skatteavtal. Om alla enskilda länder istället skulle omförhandla varje avtal skulle detta ta många år och det finns dessutom risk för språknyanser som kan leda till tolkningsskillnader. I januari 2015 kommer OECDs Committee on Fiscal Affairs (CFA) ta nästa steg mot ett mandat för förhandlingar om hur instrumentet ska utformas.      

Vidare analys
Vi kommer att presentera rapporterna närmare på KPMGs stora skattedag i Stockholm den 1 oktober 2014. Sammanfattningsvis kan sägas att åtgärderna kommer att kräva ett närmare internationellt samarbete, ökad öppenhet, information och rapporteringskrav.  

Nästa steg
Rapporterna kommer nu att presenteras på G20-ländernas finansministermöte 20-21 september och G20-toppmötet 15-16 november. Vi bevakar självklart utvecklingen vidare.


Tyvärr saknar rapporterna svar på många viktiga frågor, varför det fortfarande är svårt att veta exakt vilka åtgärder som behöver vidtas i anledning av BEPS. Vi anser dock att det är viktigt med en förståelse för de tänkbara effekter BEPS kan ha på er organisation, så att ni kan vara förberedda på de eventuella ändringar som kan komma att bli nödvändiga i framtiden. Kontakta oss gärna för en diskussion kring BEPS påverkan på ert företag.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today