close
Share with your friends

Avdragsrätt vid försäljning av dotterbolagsaktier

Avdragsrätt vid försäljning av dotterbolagsaktier

Den 14 januari 2014 avkunnade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i ett mål rörande försäljning av dotterbolagsaktier.

1000

Relaterat innehåll

Bakgrunden till avgörandet var bl a att kammarrätterna i ett flertal fall ansett att försäljning av aktierna i ett dotterbolag var att jämställa med en verksamhetsöverlåtelse och därmed medgett avdrag för ingående moms på avyttringskostnader. HFD har också avvaktat ett nyligen avgjort mål från EU-domstolen (C-651/11, X BV) i vilket denna fråga prövades.

 

Avgörandet från HFD rör följande två principiella frågor.

1. Verksamhetsöverlåtelse.

Bolaget har överlåtit aktierna i dotterbolaget, men inte några andra tillgångar som tillsammans med aktierna utgjort en enhet. Med stöd av X BV anser därför HFD att försäljningen av dotterbolaget inte kan anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

2. Bolagets avdragsrätt samt köpta tjänsters momsplikt.

HFD anför därefter att avdragsrätt inte kan grundas på ett direkt samband mellan de förvärvade konsulttjänsterna och en momspliktig transaktion eftersom aktieomsättningen inte är skattepliktig. Dock framhåller domstolen att det finns stöd i EU-praxis för att avdragsrätt ändå kan föreligga, nämligen i det fall då kostnaderna utgör en del av bolagets allmänna omkostnader.


HFD gör dock ingen bedömning av om de förvärvade tjänsterna utgör allmänna omkostnader utan återförvisar istället frågan till Skatteverket tillsammans med en invändning som framförts i målet att de förvärvade tjänsterna utgör sådana momsfria tjänster avseende förmedling av aktier, varför någon moms inte borde utgått på tjänsterna. Sammanfattningsvis beslutar därför HFD att undanröja underinstansernas avgöranden och återförvisa målet till Skatteverket.


 


KPMGs kommentar


Genom domen får det anses klarlagt att en ren överlåtelse av dotterbolagsaktier inte kan utgöra en verksamhetsöverlåtelse ur momssynpunkt. Detta får också anses vara i linje med EU-domstolens avgöranden. HFD öppnar dock upp för att en överlåtelse av aktier tillsammans med andra tillgångar som tillsammans bildar en enhet som självständigt kan drivas vidare kan behandlas som en verksamhetsöverlåtelse.


HFD öppnar även upp för möjligheten till momsavdrag såsom en allmän omkostnad. Mot bakgrund av att Skatteverket ofta vägrat avdrag för ingående moms med motiveringen att kostnaderna är direkt hänförliga till aktieöverlåtelsen är detta mycket positivt.  HFD utvecklar dock inte sin syn på vilka faktorer som kan tala för eller emot allmänna omkostnader.

Gränsdragningen mellan vad som utgör en allmän omkostnad och en kostnad som är direkt hänförlig till aktieöverlåtelsen är inte helt klarlagd och det finns ett antal mål i underinstanserna som vilandeförklarats i avvaktan på HFDs prövning. Enligt vår uppfattning torde merparten av de tjänster som är förknippade med en aktieöverlåtelse och som inte anses utgöra en mervärdesskattefri förmedlingstjänst kunna utgöra en allmän omkostnad i verksamheten. Det återstår dock att se vad Skatteverket kommer att uttala med anledning av HFDs nu aktuella dom.

 


 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan