Mer kvar i plånboken för ägarna till fåmansägda aktiebolag genom sänkt bolagsskatt?

Mer kvar i plånboken för ägarna till fåmansägda.

En ägare till ett aktiebolag med en eller ett fåtal ägare kan ta ut medel ur bolaget på olika sätt, såsom lön, pension eller genom utdelning av bolagets vinst. Beslutet om sänkt bolagsskatt påverkar hur ägaren väljer att disponera vinsterna i bolaget.

1000

Relaterat innehåll

Ägare till ett aktiebolag med en eller ett fåtal ägare bestämmer i stor utsträckning själv hur vinsten i bolaget disponeras. Vinsten kan naturligtvis behållas i bolaget för framtida investeringar, eller så kan ägarna istället välja att ta ut medel ur bolaget på olika sätt, såsom lön, pension eller genom utdelning.

Hur vinsten tas ut påverkas i stor utsträckning av vilken skattesituation ägarna har. Skattesituationen för ägarna påverkas inte bara av inkomsterna från bolaget, utan även av andra inkomster. Frågan är individuell för respektive ägare och kan förändras mellan olika år. Skattesituationen kan även förändras över tiden, beroende på när medel behöver tas ut ur bolaget. Det är därför viktigt att ständigt ha en dialog om ägarens aktuella skattesituation.

Återinvestering i verksamheten
Vinsten i bolaget kan alltid behållas i bolaget för framtida investeringar. På vinsten har tidigare utgått 26,3 procent bolagsskatt, men med det nya förslaget sänks detta till 22 procent. Detta medför att bolaget får behålla en större del av vinsten för den framtida verksamheten eller för utdelning till ägarna.

Lön
Det vanligaste sättet är att ägaren tar ut lön för det egna arbetet i bolaget. Storleken på lönen är inte bunden till arbetsinsatsen, utan det råder stor frihet för ägaren att själv välja vilken lön som tas ut.

Jobbskatteavdraget innebär att skatten på arbetsinkomster för närvarande är historiskt låga. Ur ett skattemässigt perspektiv rekommenderar vi därför att lön om möjligt tas ut upp till brytpunkten för statlig skatt (414 000 kr inkomståret 2012).

De särskilda fåmansföretagsreglerna kan medföra att högre lön behöver tas ut för att uppfylla löneuttagskraven i löneintensiva bolag. Löneuttaget medför att lagstadgade arbetsgivaravgifter påförs bolaget, vilket också ska beaktas i skatteutfallet.

Pension
Utöver lönen kan ägaren välja att spara till sin egen pension i olika former. Det vanligaste är köp av pensionsförsäkringar, men det finns även andra sätt att trygga pensionen. Avdragsrätten för pensionssparandet påverkas av hur mycket lön som tas ut ur bolaget. Det går även att använda olika former av kapitalförsäkringslösningar, men dessa är inte avdragsgilla skattemässigt.¨

Utdelning
Fysisk person som är ägare kan välja att helt eller delvis dela ut balanserade vinstmedel. Hur mycket utdelning som ägaren kan ta ut styrs i första hand av bolagets behov av eget kapital. Utdelning får inte lämnas så att bolagets ekonomiska ställning äventyras. Storleken på ägarens utdelning styrs även till stor del av vilken skattemässig karaktär ägaren har på sina aktier i bolaget.

Om aktierna inte anses som kvalificerade beskattas utdelning med 25 procent, oavsett storleken på utdelningen. Detta medför att ägarna till ej kvalificerade andelar inte behöver ta några skattemässiga hänsyn vid beslut om storlek på en eventuell utdelning. Utdelning från aktiebolag beskattas först med bolagsskatt och därefter med skatt på utdelning till ägaren. Med tidigare bolagsskattesats på 26,3 procent var den totala skattebelastningen på utdelningen cirka 44,7 procent. Den sänkta bolagsskatten innebär en sänkning till 41,5 procent, vilket motsvarar en sänkning på ca 3,2 procentenheter.

Om aktierna istället är kvalificerade finns det oftast begränsningar i hur stor utdelning som kan lämnas med låg beskattning. I löneintensiva bolag kan det handla om stora utdelningsutrymmen. Utdelning inom det så kallade gränsbeloppet beskattas med 20 procent. Med tidigare bolagsskattesats på 26,3 procent var den totala skattebelastningen på utdelningen inom gränsbeloppet cirka 41 procent. Den sänkta bolagsskatten innebär en sänkning till 37,6 procent, vilket motsvarar en sänkning på ca 3,5 procentenheter.

Sammanfattning
Det går inte att generellt uttala sig om hur en ägare till ett aktiebolag på lämpligast sätt tar ut medel ur bolaget. Det krävs en individuell bedömning i det enskilda fallet där marginalskattekostnaden för de olika alternativen måste beaktas. Den sänkta bolagsskatten medför dock att den totala skattebelastningen på utdelning sänks. Detta oavsett om aktierna är kvalificerade eller inte för ägarna. Vid en jämförelse med lön och framtida pension har utdelning, ur ett skattemässigt perspektiv, blivit ett attraktivare sätt att ta ut vinster ur ett aktiebolag.

Vår rekommendation är att det är lämpligt att kontakta en skatterådgivare för en genomgång av den egna skattesituationen.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today