Fällor och möjligheter vid utlandsetablering

Fällor och möjligheter vid utlandsetablering

Det finns flera aspekter som bör beaktas vid utlandsetablering. De lagar och regler som påverkar företagandet i det nya landet kan även få konsekvenser för verksamheten i Sverige. Val av företagsform är ett av flera beslut som är betydelsefulla.

1000

Relaterat innehåll

Det är idag allmänt känt att det krävs kunskap om kulturer och strukturer i länder där man planerar en etablering av verksamhet. Vad som även är viktigt att ha med sig är att de lagar och regler som påverkar företagandet i det nya landet även får konsekvenser för verksamheten i Sverige.

Med globaliseringen krymper de kulturella skillnaderna och vi lär oss snabbt vilka kulturella skillnader vi har att hantera. Det som tidigare var ett hinder i våra relationer med andra länder, är idag vardag i vår internationaliserade värld.

Även om vi har en helt annan kunskap i dag inför en utlandsetablering, finns det ett flertal viktiga aspekter som bör beaktas vid en etablering i utlandet.

Val av företagsform
Valet av företagsform är ett av de första besluten som skall tas och som får olika konsekvenser längre fram, när det är dags att hantera eventuella vinster och betala skatter i Sverige och i utlandsverksamheten. Valet står oftast mellan dotterbolag, filial eller representationskontor.

Om etableringen sker genom ett utländskt dotterbolag, ska dotterbolagets vinster beskattas i bolagets hemland. Ett bolag har dessutom skyldighet att upprätta resultat- och balansräkning, årsbokslut samt deklaration i landet det verkar i. Skulle etableringen däremot ske genom en filial, gäller andra regler. Filialen utgör inte en egen juridisk person utan är en del av det svenska bolaget, därmed ska dess intäkter och kostnader redovisas och beskattas hos det svenska bolaget. Filialen utgör dock ett fast driftställe och det svenska bolaget blir genom filialen ett skattesubjekt i det land där filialverksamheten bedrivs.

Definitionen av fast driftställe varierar från land till land, men i många länder överensstämmer definitionen med OECDs modellavtal. Enligt svensk definition är ett fast driftställe en stadigvarande plats för en affärsverksamhet från vilken verksamheten bedrivs helt eller delvis.

Ett svenskt bolag som bedriver verksamhet från ett fast driftställe i utlandet, är i det flesta fall skattskyldigt i etableringslandet för de inkomster som är hänförliga till verksamheten i det landet. Förenklat kan man säga att resultat som ska beskattas i filialen bestäms genom en allokering av kostnader och intäkter. I princip är det de vinster/förluster som det kan anses att filialen skulle ha haft, om den var ett oberoende bolag som utförde samma eller liknande verksamhet under samma eller liknande villkor, som ska beskattas. Normalt kan dock den i utlandet betalda skatten avräknas mot skatten som betalas i Sverige.

Det finns också möjlighet att sätta upp ett representationskontor och därigenom undvika beskattning i etableringslandet. Reglerna kring detta skiljer sig beroende på var etableringen sker, men viktigt att tänka på är att lokal personal inte ingår avtal i det svenska bolagets namn, eftersom det då finns risk för att det svenska bolaget får ett fast driftställe i det landet där avtalet sluts.

Ytterligare möjligheter är givetvis att använda en helt oberoende handelsagent, men även här är det viktigt att ha information om vad som gäller i det lokala landet. Det finns inom EU ett direktiv som behandlar relationen med utländska handelsagenter, som måste beaktas vid en sådan typ av etablering.

Konsekvenser för företaget och de anställda
När personal från Sverige anställs i den utländska verksamheten finns olika regelverk som påverkar både företaget och den anställde. Det är viktigt att känna till de lokala reglerna för att undvika obehagliga överraskningar.

En viktig fråga om det svenska bolaget planerar att sända ut svensk personal till filiallandet för att etablera verksamheten är om denna personal ska vara fortsatt anställd i det svenska bolaget eller lokalanställd i etableringslandet. Frågor som uppkommer vid en sådan situation är vad som gäller för arbetsgivarregistrering i etableringslandet, utredning av socialförsäkringstillhörighet och krav på att lämna skattedeklaration i etableringslandet.

Prissättning mellan den svenska verksamheten och utlandsetableringen.

Även prissättningar mellan koncerninterna bolag i olika länder är reglerad men reglerna varierar i olika länder. Genom att i ett tidigt skede i utlandsetableringen ta med internprissättningen i beräkningarna ökas chanserna till en lönsam och framgångsrik expansion. Här finns möjligheter att ta vara på samt fällor som kan undvikas om internprissättningen beaktas från start.

När verksamhet som ska bedrivas i utlandet planeras är det viktigt att redan här fundera över vilken grad av kontroll moderbolaget i Sverige vill ha över verksamheten. Det är också viktigt att bestämma vilka funktioner som ska utföras i verksamheten i utlandet, vilka risker som ska tas och vilka tillgångar som ska nyttjas. Generellt kan sägas att ju mer kvalificerade funktioner, ekonomiska risker och ägande/skapande av immateriella rättigheter som den utländska verksamheten kommer att ha, desto större möjlighet ska denna ha att generera vinst.

Grundregeln som framgår av den så kallade korrigeringsregeln är att de villkor som avtalas mellan bolagen inom koncernen, ska vara desamma som skulle ha avtalats mellan oberoende parter, under samma omständigheter. Man brukar tala om att priset ska vara armlängdsmässigt eller marknadsmässigt.

Dokumentationskrav för gränsöverskridande handel mellan bolag inom en koncern finns i de flesta länder. I många länder omfattas även filialer av dessa krav. Det är därför viktigt att förstå regelverket i de länder där verksamhet bedrivs.

Vinster i utlandsverksamheten
Bolagsskattesatsen varierar från land till land vilket medför både möjligheter och fällor. Att skaffa sig information om och förstå de olika reglerna som gäller i etableringslandet och vilka möjligheter som finns till konsolidering mellan etableringslandet och Sverige lönar sig. För att hålla verksamheten kostnadseffektiv och inte betala mer skatt än nödvändigt bör man ha klart för sig hur olika beslut påverkar möjligheterna att dra nytta av skillnaderna i motsats till att drabbas av dessa.

Finansiering av etableringen
Generellt kan sägas att det är viktigt att beakta vilken etableringsform som används, vilka möjligheter till avdrag som finns och hur pass effektivt finansieringskostnaderna i de olika alternativen kan utnyttjas i koncernen. Även när etableringen sker genom en filial spelar kapitaliseringen en stor roll.

Det finns flera tillvägagångssätt för att finansiera en nyetablerad verksamhet i ett annat land, till exempel genom kapitaltillskott eller lån. Ett vanligt sätt är att finansiera etableringen med ett lån från moderbolaget till dotterbolaget i utlandet. Många länder har regler som begränsar hur mycket lånat kapital i förhållande till eget kapital ett bolag kan ha.

De svenska reglerna för ränteavdrag som finns idag, när ett svenskt bolag lånar från ett utländskt bolag, är relativt generösa och det svenska bolaget får normalt dra av räntan som det betalat för det koncerninterna lånet, förutsatt att den är marknadsmässig. Dessa regler håller på att ses över och 2013 kommer reglerna med största sannolikhet att förändras och skärpas.

Ett annat sätt att tillfälligt stötta en nyetablering på en marknad är genom marknadsföringsbidrag. Det är ett bidrag som lämnas från moderbolaget till dotterbolaget för att täcka de kostnader som uppstår i dotterbolaget för dess marknadsföring av moderbolagets produkter. Utifrån ett svenskt perspektiv måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att marknadsföringsbidraget ska vara avdragsgillt. Det är dock viktigt att undersöka hur ett sådant bidrag ska hanteras i mottagarlandet.

Hitta rätt väg för ditt företag
Det kan vara en bra investering att undersöka lagar och regler som påverkar företagandet i det nya landet för att hitta rätt väg vid etablering i utlandet. Hitta eventuella fällor och möjligheter som finns och ta reda på hur de påverkar verksamheten. För att identifiera vad som gäller för just din verksamhet, är det en god idé att ta hjälp av en oss i ett så tidigt skede som möjligt. En väl genomtänkt utlandsetablering minskar risken för negativa konsekvenser längre fram.


 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today