Statlig verksamhet

Statlig verksamhet

KPMG har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den statliga sektorns olika verksamhetsområden.

KPMG har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den statliga sektorn.

Offentlig verksamhet är under ständig omprövning och förändring. Därför krävs både goda beslutsunderlag och ändamålsenliga styrsystem och förändringsprocesser.

KPMG har gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den statliga sektorns olika verksamhetsområden: statliga myndigheter, regeringskansliet och departementen, riksdagen samt andra verksamheter med staten som huvudman.

Oavsett om du anlitar oss som revisorskonsulter eller rådgivare i organisationen är vårt syfte detsamma: att ge kvalificerat stöd i arbetet för att skapa större effektivitet och bättre kontroll.

Med vår erfarenhet och kompetens som stöd kan vi skräddarsy tjänster som passar den statliga verksamheten. Med vårt internationella nätverk kan vi dessutom snabbt göra jämförelser med statlig verksamhet utomlands.

Vad vi kan göra för er:

Verksamhetsförändringar
Demografiska faktorer, snabba omvärldsförändringar och budgetprocess har medfört att den statliga sektorn är i stark omvandling. KPMG är en resurs i denna omvandling. Vi har verktygen och erfarenheten att på ett effektivt sätt stödja myndigheternas strävan mot en mer modern organisation.

Styrning och kontroll
Styrning och kontroll har blivit allt viktigare inom den offentliga sektorn. KPMG vill bidra till en effektiv förvaltning. Vi har lång erfarenhet att utveckla verksamhetsstyrning för myndigheter; hur man kan operationalisera regleringsbrevet till aktiviteter och faktiska åtgärder, och skapa en effektiv uppföljning som kan ge tidiga signaler på att man är på fel väg.

Utredning och utvärdering
Vi hjälper er utvärdera insats och effekt utifrån beprövade metoder avseende projekt, modeller och processer, finansiella analyser och ombildning och omstrukturering. Och ger sedan konkreta rekommendationer för att hjälpa er att nå målen på bästa sätt.

Riskhantering
Tack vare förstklassig kompetens och lång erfarenhet kan du få hjälp med alla aspekter av att identifiera, värdera och hantera risker samt att följa upp och värdera om åtgärderna får effekt. Det skapar trygghet internt och trovärdighet gentemot utomstående intressenter som samarbetspartners, näringsliv, myndigheter och medborgare.

Ägarstyrning
KPMG har stor erfarenhet av ägarstyrningsfrågor från statliga och privata verksamheter och har en väl utarbetad metodik för förbättringsarbetet såväl som för bolagisering av statliga verk. Vi erbjuder bland annat tjänster inom bolagsstyrning, analys av styrelse, lednings- och belöningsstruktur, kapitalstruktur och finansieringsfrågor.

Forensic/hantering av oegentligheter

Risker för ekonomiska förluster och ryktesrisker är ständigt aktuella. Oavsett om det rör sig om oegentligheter, tvister, avtalsefterlevnad, regelefterlevnad eller stora transaktioner, kan svåröverblickbara problem snabbt uppstå där organisationen förlorar kontrollen. Detta kan i sin tur leda till ytterligare skador för organisationen. KPMG hjälper till att förebygga, upptäcka samt åtgärda situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada samt även förlora intressenters förtroende.

Hållbarhetstjänster
Detta tjänsteområde är av stor vikt, inte minst för offentlig sektor. Vi utför tjänster avseende:

  • Granskning av miljö- och hållbarhetsredovisning
  • Leverantörsuppföljning "Supply Chain Audit"
  • Miljö- och etik due diligence
  • Miljö- och hållbarhetsredovisning
  • Uppföljning av miljö- och etikarbetet
  • Uppföranderegler "Codes of conduct"

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan