Effektiv revision av kommuner, landsting/regioner och deras bolag

Effektiv revision av kommuner, landsting/regioner

Det är viktigt för intressenterna i den offentliga sektorn att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Det är viktigt för intressenterna i den offentliga sektorn att verksamheten sköts riktigt.

Det är viktigt för intressenterna i den offentliga sektorn att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det betyder bland annat att organisationen har en god intern kontroll. Övergripande gäller förstås att verksamheten ska leva upp till lagstiftarens krav på God ekonomisk hushållning.

KPMG levererar effektiva revisionstjänster av hög kvalitet i syfte att granska ovanstående bland annat med utgångspunkt från SKLs skrift God revisionssed. Vi gör detta arbete i olika roller:

 • Som sakkunniga till lekmannarevisorerna i bolag
  Lekmannarevisorernas viktiga uppdrag har allt mer kommit i fokus på senare år. Vi hjälper lekmannarevisorerna med att granska exempelvis följsamheten mot ägardirektiven och den interna kontrollen i syfte att ge revisorerna underlag för deras rapportering.

 • Som ansvariga auktoriserade revisorer i bolag
  Att vara auktoriserad revisor i ett bolag som ägs av kommuner eller av landsting/regioner ställer höga krav på kunskap och förståelse om den kommunala miljön och de särskilda regelverk som styr verksamheten. KPMG:s revisorer är specialiserade på dessa frågor.

Bland våra medarbetare finns specialister på alla de områden som kan vara aktuella för granskning, exempelvis:

 • Styrning, uppföljning och intern kontroll samt kvalitet
 • Finansiell hantering
 • Personal- och arbetsgivarfrågor
 • Upphandling
 • Pedagogisk verksamhet
 • Vård och omsorg
 • Överförmyndarverksamhet
 • Hälso- och sjukvård
 • Kultur- och fritid
 • Flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder
 • Affärsverksamhet
 • Infrastruktur
 • Regional utveckling

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan