close
Share with your friends

Kooperativ går en ny vår till mötes

Kooperativ går en ny vår till mötes

Dagens fokus på långsiktighet gör tillsammans med nya ekonomiska och tekniska företeelser samt ny lagstiftning att framtiden ser ljus ut för den kooperativa företagsamheten.

Den kooperativa sektorn spelar en betydande roll för den svenska ekonomin och arbetsmarknaden. När det historiskt har funnits otillfredsställda behov eller marknadsmässiga obalanser har aktörer gått samman i kooperativa verksamheter. En kooperativ verksamhet är vinstdrivande precis som andra företag, men medlemmarna spelar två roller, dels som ägare som får del i företagets ekonomiska värdeskapande och dels som leverantörer och/eller kunder.

– I dag ser vi att kooperativ går en ny vår till mötes. Mycket handlar nu om att höja blicken och hitta sätt att bedriva kooperativa verksamheter på ett hållbart sätt och med utgångspunkt i vissa värderingar. Då passar den inbyggda uthålligheten och långsiktigheten hos idéburna kooperativa verksamheter bra. De bygger ju inte på att jaga kortsiktiga vinster utan på att skapa nytta och ekonomiskt värde för medlemmarna, säger Fredrik Sjölander, ansvarig för kooperativa sektorn på KPMG.

Svensk kooperations nya kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag tydliggör fördelarna med affärsmodellen och ger vägledning för styrning utifrån medlemsdemokrati och etiska värden.

Kooperativ i nya former

Utöver att hållbarhetstänkandet gynnar företagsformen generellt så finns det en rad områden med stor potential för kooperativa företag i dag. Inom service- och vårdsektorerna kan medarbetare eller kunder/brukare gå samman för att driva verksamheter som privata eller offentliga aktörer inte vill eller kan befatta sig med. Den problemtyngda bostadsmarknaden är ytterligare ett område. Här kan kooperativa hyresrätter vara en del av lösningen. Eller varför inte kooperativa banker?

– Vi ser även en utveckling inom juridik, ekonomi och teknik som talar för kooperativ företagsamhet. Ny lagstiftning tillåter nu kooperationer att ta in investerande medlemmar vilket öppnar upp för nya samarbetsformer och finansieringsmöjligheter. I den så kallade gig-ekonomin med snabbfotade, rörliga projekt vill konsulter ha en snabb väg in och ut i verksamheter. I stora projekt kan det också vara ett bra sätt att knyta ihop många aktörer. Vidare kan Blockchain-tekniken förändra förhållandet mellan aktörer i olika leveranskedjor på ett sätt som gynnar kooperativt företagande, fortsätter han.

Medlemsdialog är en framgångsfaktor

På det stora hela möter kooperativa företag samma utmaningar som alla andra företag, men samtidigt är relationen till medlemmarna en avgörande framgångsfaktor. Engagemang och lojalitet från medlemmar skapar värde för alla som ingår i kooperationen. Här medför digitaliseringen nya möjligheter till en välfungerande medlemsdialog. AI kan förenkla den demokratiska processen och bidra till att fler ser kraften i medlemskapet.

– På KPMG tror vi starkt på den kooperativa sektorn och vi satsar på att vara den mest relevanta rådgivaren inom den. Vi kan till exempel hjälpa kooperativ att förbättra affärerna genom att utnyttja digitaliseringen fullt ut, etablera effektiv styrning efter den nya koden eller hantera frågor kopplade till skatterätt och finansiering. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder i sektorn och stor kännedom om deras speciella förutsättningar. Faktum är att KPMG till och med ingår i en schweizisk kooperation tillsammans med alla våra systerföretag världen över, avslutar Fredrik Sjölander.

Kontakta oss