Digitaliseringsstrategi nödvändig för framgång

Digitaliseringsstrategi nödvändig för framgång

Precis som alla företag och organisationer behöver kooperationer hantera den pågående digitaliseringen. Har man i dag ingen digitaliseringsstrategi eller tanke kring hur man ska passa in i en digitaliserad värld blir man obönhörligen ifrånsprungen.

– Det handlar inte om att bestämma sig för att införa en specifik teknik. Den tekniska utvecklingen går så snabbt och ingen vet vad som gäller på ett par års sikt, förklarar Joachim Grebe, rådgivare på KPMG som driver strategiska förändringsprojekt.

Det man behöver är en klar färdriktning att förflytta sig i, en digitaliseringsstrategi. För att förbli relevant krävs innovativt tänkande som bejakar förändring.

– Att tänka utanför boxen ska vara något normalt. Här tror jag kooperativen har en fördel i och med att de kan tänka långsiktigt, utan att jaga kvartalsvinster. Det blir enklare att experimentera utifrån en klar idé om vart man vill komma, att arbeta agilt, fortsätter han.

Kooperativ har potential som motkraft

Digitaliseringen handlar till viss del om att lyckas i sin kommunikation. Att ha en aktiv närvaro i relevanta digitala forum och sociala medier är viktigt både för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att locka medlemmar och kunder.

– När konsumtion och handel förflyttas från den fysiska världen till den digitala måste man finnas där. Samtidigt krävs att distribution, service och så vidare byggs upp för att fungerar på bästa sätt. Här är det viktigt att följa trenderna, särskilt bland de riktigt unga. Hur kommunicerar man med dem framöver? Hur vill de göra? Vilka möjligheter finns det att möta deras önskemål? förklarar Joachim Grebe.

Han menar att kooperativ har potential att fungera som en motkraft till de digitala, kommersiella jättarna på marknaden. I synnerhet om kooperativen lyckas få till stånd mer samarbete sinsemellan.

– Jag tror att det skulle gå att få bättre utväxling på budskapet om att det i ett kooperativ är du som medlem som sitter i förarsätet. Det finns ett mervärde i demokratin och den idéburna karaktären. Varför inte bygga upp gemensamma bonusprogram som styrs utifrån den kooperativa tanken och ge medlemmar bonus för att de sprider budskapet eller aktivt säljer?

Demokrati och engagemang

En idé som Joachim Grebe lyfter är att kooperativen utvecklar en gemensam kryptovaluta med hjälp av blockchain-teknik. Denna teknik, som garanterar tilliten mellan alla som ingår i en signeringskedja, skulle också kunna användas för de demokratiska processerna i ett kooperativ.

– Det finns en inneboende styrka i blockkedjetekniken eftersom den eliminerar mellanhänder. Därför går den att använda vid till exempel omröstningar. Samtidigt har många kooperativ en utmaning i att få upp engagemanget. Genom att införa ett system som knyter ihop bonus med deltagande i den demokratiska processen skulle det gå att ta hjälp av tekniken för detta, säger Joachim Grebe.

Det finns färdiga plattformar för sådana lösningar i dag, så det skulle inte vara särskilt komplicerat att bygga upp ett sådant system. Blockchain börjar nu att slå igenom på bred front och till exempel Facebook ska lansera sin egen kryptovaluta. Riksbanken tittar även på att introducera en e-krona i Sverige.

– Men återigen, det handlar mer om mindset än om specifika tekniker. Här bör varje organisation göra en utvärdering av vilken nivå de ligger på i dag och sätta en digitaliseringsstrategi för framtiden om de inte redan har en. Vi på KPMG har ett brett tjänsteutbud för att hjälpa kooperativ att bli relevanta i den digitala världen, avslutar Joachim Grebe.

Kontakta oss