close
Share with your friends

KPMGs digitala kredit- och hållbarhetsutbildning - För Sparbanker

Förståelse för integration av hållbarhet samt kraven på utvecklad riskhantering och kreditprocesser.

Förståelse för integration av hållbarhet samt kraven på utvecklad riskhantering.

Dekorbild

Förståelse för integration av hållbarhet samt kraven på utvecklad riskhantering och kreditprocesser

Vi erbjuder digital utbildning under två fredagsmorgnar i januari månad. Utbildningens är uppdelad i två delar där den första delen kommer att innefatta en genomgång av de mest väsentliga delarna i European Banking Authority, EBA:s nya riktlinjer för kreditgivning och övervakning, vilka träder i kraft den 30 juni 2021. Den andra delen kommer fokusera på integrering av ESG-risker (miljö, socialt ansvar och affärsetik) i allmänhet, och klimatrisker i synnerhet, utifrån ett finansiellt perspektiv och kommer ge inblick i befintliga och kommande regelverk som berör området och dess implikationer på riskhantering för banker.

Vi står inför en regulatorisk utveckling och nya tillsynskrav på hållbarhetsområdet som kräver utveckling och integrering av ESG och klimat i traditionella processer. Finansinspektionen har under de senaste åren ställt ökade krav på svenska bankers interna styrning och kontroll avseende kreditgivning. Detta har främst varit kopplat till bankernas interna styrsystem avseende kreditgivning, övervakning av kreditfaciliteter, strategier och riskhantering. Vidare blir det påtagligt med EBA:s nya riktlinjer att hållbarhetsaspekter får allt större vikt i bankernas kreditprocesser. Därmed kommer en del av utbildningen till att fokusera på hållbarhetsrisker utifrån ett finansiellt perspektiv.

Med vår kompetens och erfarenhet har vi på KPMG tagit fram två olika utbildningsmoment för dem som i sitt dagliga arbete arbetar med bland annat hantering av kreditrisker, regelverksefterlevnad, övervakning och omprövning samt styrning av hållbarhet, hållbarhetsrisker och möjligheter.

Ni kan välja att gå på en enskild del eller båda delarna av utbildningen, efter era behov och tillgänglighet.

Del 1: Genomgång av EBA:s riktlinjer om kreditgivning och övervakning (EBA/GL/2020/06)
Den första delen kommer fokusera på EBA:s nya riktlinjer kring kreditgivning och övervakning. Kursen inleds med en genomgång av bakgrunden till EBA:s riktlinjer. Därefter kommer vi redogöra för strukturen i regelverket genom att gå igenom respektive kapitel samt kopplingen till era processer och hur ni som sparbanker kan tänka kring implementeringen av regelverket.

Del 2: Hållbarhet – förutsättningar för en god riskhantering
Utbildningens andra del kommer fokusera på integrering av hållbarhetsrisker i er riskhanteringsprocess och påverkan på viktiga funktioner, såsom styrning. Vi kommer gå igenom nuvarande och kommande regleringar inom det regulatoriska landskapet med fokus på ESG-risker i allmänhet och klimatrisker i synnerhet.

Anmäl dig här!

Mer information

Tid:
Kursmodul 1: 22 januari 08:30-10:00
Kursmodul 2: 29 januari 08:30-10:00

Utbildare:
Tobias Lindell
Rikard Olsson
Filippa Strandänger

Plats:
Digitalt via Teams. Länk skickas ut dagen innan.

Kostnad:
Fast pris 10 000 kr/institut (då ingår de två delkurserna men man kan också välja att gå på en enskild).

Sista anmälningsdag: 2021-01-15

Anmälan: Anmäl dig här.

Kontakt

Linnéa Ohlsson via e-post eller telefon, linnea.ohlsson@kpmg.se,
+46 766 40 28 97
 

informative image