close
Share with your friends

Europa bäst i världen på att rapportera om sitt hållbarhetsarbete

PUBLICERAD 2021-08-17

KPMG har tillsammans med bland andra MIT Center för Transport och Logistik släppt en andra rapport av Supply Chain Sustainability 2021 som tar tempen på 2 400 chefer globalt med stort fokus på industrisektorn. Rapporten belyser hur covid-19 har påverkat företagens engagemang i Supply Chain Sustainability (SCS), vilka bolag som har SCS högt upp på agendan, samt hur utsikterna ser ut framåt.

Studien visar att pandemin inte satte engagemanget för SCS på vänt utan att det istället har ökat eller fortsatt som tidigare. Studien pekar på att Europa är bäst i världen på att rapportera sitt hållbarhetsarbete, detta till viss del på grund av krav från EU. Se vilka regioner som har behövt växla upp och känt mest press att öka engagemanget i SCS här.

Supply Chain Sustainability 2021

                                                                                                                                                                                                                    

Ny lagstiftning: Företag ska ta ansvar för mänskliga rättigheter

PUBLICERAD 2021-06-09

EU är på gång att lägga fram ett förslag om företagsansvar för mänskliga rättigheter. I mars röstade en majoritet av EU-parlamentet ja till förslaget på lagkrav för företags respekt för mänskliga rättigheter och miljö (due diligence) och ansvarsutkrävande. I juni kommer EU-kommissionen att lägga fram ett konkret lagförslag.

Lagförslaget syftar till att införa krav på att företag ska genomföra due diligence-processer för att förhindra och hantera risker och pågående negativ påverkan kopplad till mänskliga rättigheter och miljö. Detta ska gälla både inom den egna verksamheten och i företagets värdekedjor. Dessutom måste företag möjliggöra tillgång till juridisk prövning och gottgörelse i de fall där negativ påverkan har uppstått.

Det är fortfarande oklart om det nya regelverket kommer att bli en förordningstext där lagkraven börjar gälla direkt eller ett direktiv där medlemsländerna själva får implementera lagstiftningen. Lagen kommer preliminärt att gälla för företag som verkar på EU:s inre marknad, inklusive företag med huvudkontor utanför EU.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

                                                                                                                                                                                                                    

EU:s taxonomi – en snabbguide med viktiga datum för företag

PUBLICERAD 2021-06-01

Taxonomin är en viktig del av EU-kommissionens handlingsplan för hållbara finanser och är tänkt att fungera som ett gemensamt språk och måttstock för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Taxonomin ska främja jämförbarheten mellan investeringar när det kommer till hållbarhet och förhindra greenwashing genom ökad transparens.

Här hittar du en snabbguide som förtydligar vilka som omfattas, vad som ska redovisas, och viktiga datum att ha koll på. 

                                                                                                                                                                                                                    

ESG-risker som banker måste ha koll på

PUBLICERAD 2021-05-24

Banker har en viktig roll inom hållbar utveckling och klimatomställning mot noll nettoutsläpp. ESG (miljö, sociala faktorer och affärsetik) och klimat driver risker som realiseras i traditionella risker och ritar om spelplanen för en bank och för en CRO. Nu lanserar vi vår nya rapport där vi lyfter fram hur ESG- och klimatrisker påverkar bankernas riskprofiler och ramar för riskhantering. 

ESG risks in banks

                                                                                                                                                                                                                    

Senaste från Bryssel: NFRD blir CSRD

EU har nu beslutat att anta förslaget om förändringar av direktivet om hållbarhetsrapportering, även kallat Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som nu byter namn till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Syftet med ändringarna av direktivet är att säkerställa att det finns jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information angående bolags hållbarhetsarbete. Syftet är också att sammankoppla den övergripande hållbarhetsrapporteringen till kommande krav enligt EU:s gröna giv, bland annat taxonomin och disclosureförordningen. I samband med detta har EU även presenterat den delegerade akten i den nya Taxonomin över hållbara affärsaktiviteter, där de tekniska kriterierna för de klimatrelaterade målen i taxonomin nu är beslutade. 

                                                                                                                                                                                                                    

EU:s Disclosure-förordning

Regelverket för hållbara finanser utvecklas snabbt. Den 10 mars 2021 trädde EU:s Disclosure-förordning (SFDR) i kraft och reglerar hur finansmarknadsaktörer måste informera och kommunicera om hållbarhet. Det är därför viktigt att nu ta reda på hur din organisation påverkas av de nya reglerna och implementera de nya lagkraven som träffar er. 

Så måste finansmarknaden kommunicera om hållbarhet

                                                                                                                                                                                                                    

Den omdebatterade taxonomin

EU:s taxonomi trädde i kraft i juli 2020, vilket innebär att ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter nu finns inom EU. Taxonomin är en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser, och som en del i detta vill EU göra en förflyttning av kapital till vad som kan klassificeras som grönt. Vad taxonomin innebär för ditt bolag varierar bland annat beroende på storlek och vilken typ av aktör ni verkar som på marknaden. 

Om du vill veta mer om EU:s taxonomi och dess grunder, läs här. För att fördjupa dig i debatten kring taxonomin och skapa dig en ökad förståelse för eventuella missförstånd, läs Torbjörn Westmans, partner och chef för hållbarhetstjänster på KPMG, senaste kommentarer i Dagens Industri., här. De främsta missförstånd som uppdagats handlar bland annat om vilka som egentligen omfattas och att allt som inte ingår i Taxonomin inte skulle klassificeras som grönt. 

                                                                                                                                                                                                                    

Har företagen fått ett klimatuppvaknande?

I den första rapporten av sitt slag har KPMG och Eversheds Sutherland intervjuat företagsledare från över 500 globala företag kring risker och möjligheter kopplade till klimatförändringarna.

Undersökningen visar att företagsledare är väl medvetna om klimatriskerna och att dessa risker motsvarar faktiska finansiella risker. Samtidigt anser de flesta ledare att de ännu inte har verktygen för att skapa en klimatnettoneutral verksamhet. En majoritet anser att de kommer att behöva ta snabbare steg mot en utfasning av fossila bränslen på grund av påtryckningar från både interna och externa intressenter. Rapporten visar också att företagsledarna anser att en sådan strategi inte bara är bra för miljön, utan också för företagets framtid.

Om du vill veta mer om hur företagsledarna ser på framtida utmaningar inom klimatförändringar, läs hela rapporten ”Climate change and corporate value- what companies really think”.

                                                                                                                                                                                                                    

test

Risk för ”SDG-washing” i svenska bolags hållbarhetsrapportering

Att använda Agenda 2030 och de globala målen inom hållbarhetsrapportering blir mer och mer vanligt, både i Sverige och globalt. En ny studie av KPMG visar dock att svenska bolag har svårt att koppla SDG-målen till sina egna verksamhetsmål och att de helst fokuserar på den positiva påverkan de har på SDG-målen – inte total påverkan – vilket skapar en obalanserad bild. Läs vidare om ytterligare insikter från studien, samt konkreta tips på hur du kan rapportera på de globala målen!

                                                                                                                                                                                                                    

Trend: Svenska bolag ökar sin TCFD-rapportering

KPMG har utfört en studie av hur svenska bolag rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer med syfte att identifiera eventuella trender inom rapporteringen, diskutera framtidsutsikter och utvecklingen inom TCFD ur en svensk kontext.

Klimatrisker blir allt vanligare på agendan hos företag. Utifrån den förändring vi sett under 2018 och 2019, i antal rapporter av bolag som rapporterat enligt TCFD, är ökningen över 80 procentDetta visar på en stadig ökning av rapportering inom området och vi kan inte se någon indikation på att det är en stagnerande trend – snarare tvärtom. Det är ett område som växer.

Cirka 80 procent av bolagen i undersökningen verkar inom finansbranschen, men vi kan förvänta oss att fler sektorer börjar förstå allvaret kring klimatrisker och hur de kan påverka deras verksamheter. Vår undersökning visar att majoriteten av de bolag som TCFD-rapporterade under 2019 redovisade informationen i årsredovisningen eller i hållbarhetsredovisningen.

Läs hela studien här!

                                                                                                                                                                                                                    

Varför ska du bry dig om biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är kärnan i jordens ekosystem och därmed en förutsättning för allt liv. Biologisk mångfald, variationen bland alla levande organismer inom och mellan arter både på land och i vatten, är den största byggstenen i ett fungerade ekosystem. Trots detta är SDG-mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald ett av de lägst prioriterade SDG-målen av bolag globalt. Trots detta verkar påverkan på biologisk mångfald vara svår för bolag att mäta och följa upp kvantitativt eftersom det saknas i de allra flesta rapporter som har granskats. Läs mer i KPMG:s senaste studie om svenska bolags rapportering om arbete med biologisk mångfald! 

Tjänster inom hållbarhet