close
Share with your friends

Den omdebatterade Taxonomin

EU:s taxonomi trädde i kraft i juli 2020, vilket innebär att ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter nu finns inom EU. Taxonomin är en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser, och som en del i detta vill EU göra en förflyttning av kapital till vad som kan klassificeras som grönt. Vad taxonomin innebär för ditt bolag varierar bland annat beroende på storlek och vilken typ av aktör ni verkar som på marknaden. 

Om du vill veta mer om EU:s taxonomi och dess grunder, läs här. För att fördjupa dig i debatten kring taxonomin och skapa dig en ökad förståelse för eventuella missförstånd, läs Torbjörn Westmans, partner och chef för hållbarhetstjänster på KPMG, senaste kommentarer i Dagens Industri., här. De främsta missförstånd som uppdagats handlar bland annat om vilka som egentligen omfattas och att allt som inte ingår i Taxonomin inte skulle klassificeras som grönt. 

                                                                                                                                                                                                                    

Har företagen fått ett klimatuppvaknande?

I den första rapporten av sitt slag har KPMG och Eversheds Sutherland intervjuat företagsledare från över 500 globala företag kring risker och möjligheter kopplade till klimatförändringarna.

Undersökningen visar att företagsledare är väl medvetna om klimatriskerna och att dessa risker motsvarar faktiska finansiella risker. Samtidigt anser de flesta ledare att de ännu inte har verktygen för att skapa en klimatnettoneutral verksamhet. En majoritet anser att de kommer att behöva ta snabbare steg mot en utfasning av fossila bränslen på grund av påtryckningar från både interna och externa intressenter. Rapporten visar också att företagsledarna anser att en sådan strategi inte bara är bra för miljön, utan också för företagets framtid.

Om du vill veta mer om hur företagsledarna ser på framtida utmaningar inom klimatförändringar, läs hela rapporten ”Climate change and corporate value- what companies really think”.

                                                                                                                                                                                                                    

Risk för ”SDG-washing” i svenska bolags hållbarhetsrapportering

Att använda Agenda 2030 och de globala målen inom hållbarhetsrapportering blir mer och mer vanligt, både i Sverige och globalt. En ny studie av KPMG visar dock att svenska bolag har svårt att koppla SDG-målen till sina egna verksamhetsmål och att de helst fokuserar på den positiva påverkan de har på SDG-målen – inte total påverkan – vilket skapar en obalanserad bild. Läs vidare om ytterligare insikter från studien, samt konkreta tips på hur du kan rapportera på de globala målen!

test

Trend: Svenska bolag ökar sin TCFD-rapportering

KPMG har utfört en studie av hur svenska bolag rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer med syfte att identifiera eventuella trender inom rapporteringen, diskutera framtidsutsikter och utvecklingen inom TCFD ur en svensk kontext.

Klimatrisker blir allt vanligare på agendan hos företag. Utifrån den förändring vi sett under 2018 och 2019, i antal rapporter av bolag som rapporterat enligt TCFD, är ökningen över 80 procentDetta visar på en stadig ökning av rapportering inom området och vi kan inte se någon indikation på att det är en stagnerande trend – snarare tvärtom. Det är ett område som växer.

Cirka 80 procent av bolagen i undersökningen verkar inom finansbranschen, men vi kan förvänta oss att fler sektorer börjar förstå allvaret kring klimatrisker och hur de kan påverka deras verksamheter. Vår undersökning visar att majoriteten av de bolag som TCFD-rapporterade under 2019 redovisade informationen i årsredovisningen eller i hållbarhetsredovisningen.

Läs hela studien här!

                                                                                                                                                                                                                    

Varför ska du bry dig om biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är kärnan i jordens ekosystem och därmed en förutsättning för allt liv. Biologisk mångfald, variationen bland alla levande organismer inom och mellan arter både på land och i vatten, är den största byggstenen i ett fungerade ekosystem. Trots detta är SDG-mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald ett av de lägst prioriterade SDG-målen av bolag globalt. Trots detta verkar påverkan på biologisk mångfald vara svår för bolag att mäta och följa upp kvantitativt eftersom det saknas i de allra flesta rapporter som har granskats. Läs mer i KPMG:s senaste studie om svenska bolags rapportering om arbete med biologisk mångfald! 

Kontakta våra experter

Tjänster inom hållbarhet