close
Share with your friends

Kapital i toppen och riskerna i botten

”Holdingbolag” är ett begrepp som förekommer frekvent i diverse sammanhang. Men vad innebär det egentligen, och vilka fördelar respektive nackdelar finns med att upprätta ett sådant bolag? Låt oss enkelt reda ut begreppen!

Ett holdingbolag är, rent krasst, ett bolag som äger andelar i andra bolag. Verksamheten i ett holdingbolag består ofta enbart av att att fungera som ett moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Det övergripande syftet med en sådan struktur är att kunna ansamla kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen. Lite av mitt mantra är just det: ”Kapital i toppen och riskerna i botten”.

En holdingbolagsstruktur möjliggör också en tydlig distinktion mellan olika verksamheter och det möjliggör ett spritt ägande i olika delar av strukturen – det är viktigt att nyckelpersoner kompenseras på rätt sätt och på rätt nivå – för att skapa rätt incitament. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att rätt struktur är mer eller mindre nödvändig för hållbar och lönsam tillväxt.

Genom att upprätta ett holdingbolag kan kapital distribueras uppåt på ett skatteeffektivt sätt enligt reglerna om näringsbetingade andelar, vilket innebär att man inte behöver skatta fram vinsterna i bolagssfären direkt. Detta möjliggör i sin tur att man som företagare kan återinvestera kapital i andra verksamheter eller hitta andra lukrativa kapitalplaceringslösningar, istället för att skatta fram vinsterna. Vidare möjliggörs resultatutjämning inom koncernen enligt reglerna om koncernbidrag.

Ett holdingbolag fyller följaktligen också funktionen som en sköld mot eventuella konkurser eller obeståndsfrågor i rörelsedrivande bolag. I dessa märkliga och oroliga tider skulle jag säga att det är särskilt viktigt att säkra upp sitt ägande och sina verksamheter. Utöver en holdingbolagsstruktur bör alla entreprenörer och företagare se över sina olika transaktionsflöden för att minimera risker vid en eventuell konkurs. Det här är verkligen någonting du vill göra – NU.  

Finns det några nackdelar med att upprätta ett holdingbolag?

Det finns vissa administrativa betänkligheter att ta hänsyn till innan man upprättar ett holdingbolag. Mer administration kan i förlängningen också innebära ökade kostnader. Vidare finns anledning att fundera på huruvida ett indirekt ägande kan komma att påverka ens framtida skatterättsliga situation i egenskap av ägare. Att gå från att direkt äga ett rörelsedrivande bolag till att äga det via ett holdingbolag kan innebära att man, till viss del eller fullt, tappar möjligheten till lågbeskattad utdelning inom ramen för gränsbeloppet enligt reglerna om fåmansbolag (de s.k. 3:12-reglerna).

När bör man respektive bör man inte ha ett holdingbolag?

Utan att gå in alltför djupt på 3:12-reglerna kan generellt sägas att:

  • Har du mindre än 4 % av andelarna i bolaget finns anledning att upprätta ett holdingbolag för att kunna tillgodogöra dig ett helt schablonbelopp.
  • Har du mer än 50 % av andelarna i bolaget samt möjlighet att lyfta ”rätt” lön (för att få tillgodogöra sig lönebaserat utrymme i dotterbolag) finns också goda skäl att överväga att upprätta ett holdingbolag.
  • Har du möjlighet att lyfta ”rätt” lön samt äger andelar i spannet mellan 4,1 – 49,9 % bör du istället överväga att äga privat, detta för att på bästa sätt kunna utnyttja gränsbeloppet. 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till inför en eventuell omstrukturering. Ett holdingbolag är inte nödvändigtvis alltid den bästa lösningen, men i de flesta situationer passar det perfekt! Det kan oavsett vara bra att känna till möjligheterna inom ramen för befintliga regler för att kunna optimera situationen, både för din verksamhet och i förlängningen för dig som ägare.

Webinar: Skatt för fåmansföretagare – se över detta innan årets slut

Inför årsskiftet gäller det att sedvanligt  se över sin skattesituation och planera för uttag av medel från företaget. KPMG bjuder in till webinar där vi bland annat diskuterar frågor som: Förändringar i skatteregler, löneuttag, utdelningsmöjligheter och ägarstruktur.