Står du inför en försäljning av aktier i ett fåmansbolag, ett generationsskifte eller en försäljning till externpart eller en kompanjon? Det finns flertalet skattemässiga överväganden som behöver göras för en lyckad ägarförändring.  Detta behöver du ha koll på!

Se över det lågbeskattade utdelningsutrymmet

Om det finns ett sparat lågbeskattat utdelningsutrymme, det s k gränsbeloppet, så kan detta vid en försäljning även utnyttjas för beskattning av en kapitalvinst på aktierna. Gör därför en översyn av ditt beräknade gränsbelopp och se till att din K10 blankett är uppdaterad. Om du saknar gränsbelopp så kan det i vissa fall vara möjligt att lägga en plan framåt för att tillgodoräkna sig gränsbelopp inför en försäljning. Om det finns ägare som inte är familjemedlemmar och verksamma i bolaget så behöver du stämma av om du möjlighet att ta upp kapitalvinsten till 20 procent beskattning. Om inte 3:12-reglerna är tillämpliga så blir skatten i stället 25 procent.

Om aktierna i fåmansbolaget ska säljas till högsta möjliga pris och gränsbeloppet inte räcker till hela försäljningsvinsten så är det möjligt att kombinera utnyttjandet av gränsbeloppet med att sälja via ett holdingbolag. Vid en försäljning via holdingbolag ska ägaren först överföra rörelsebolag till holdingbolaget. Rätt hanterat får säljaren ut medel, efter den externa försäljningen, till 20 procent skatt. Det som överstiger gränsbeloppet sparas i holdingbolaget och kan genom planering tas ut längre fram till en förmånlig skattebelastning enligt, bland annat, den s k karensregeln.

Inlösen av aktier som ett sätt att köpa ut kompanjon

Om försäljningen av aktierna ska ske till en kompanjon och kompanjonen har svårt att finansiera förvärvet av aktierna så kan inlösen genom indragning av aktier vara ett bra sätt att genomföra försäljningen. Det är bolagets egna medel som då används för att betala köpeskillingen och det förutsätter att bolaget har ett fritt eget kapital motsvarande försäljningssumman. Som alternativ kan inlösen ske över tid genom succesiva indragningar. Om ersättningen i samband med inlösen av aktierna ryms inom gränsbeloppet beskattas vinsten till 20 procent.

Generationsskifte inom familjen

Om aktier ska överlåtas inom familjen så är gåva av aktier ett enkelt sätt att genomföra ägarförändringen. Då vi inte har gåvoskatt i Sverige föranleder normalt inte en gåva till nästa generation några beskattningskonsekvenser. Om det finns fler arvtagare inom familjen eller om nuvarande ägare behöver behålla del av värdet i bolaget för sin försörjning så kan en försäljning till vissa delar behöva genomföras. Inkomstskattereglerna erbjuder flera alternativ till hur ett sådant generationsskiftet kan genomföras utan alltför betungande skattekonsekvenser, men det kräver god planering och beaktande av även familjerättsliga och arvsrättsliga aspekter. Nya generationsskiftesregler gör det möjligt för den äldre generationen att tillämpa karensregeln och därigenom kan numera även försäljningar till närstående göras på ett förmånligt sätt skattemässigt.

Att tänka på inför en försäljning:

 
  • Skatt – Se över vilka skatteregler som du omfattas av och vilka alternativ som finns för att begränsa skattekostnaden. Detta bör vara med redan tidigt i planeringen.
  • Försäljning genom holdingbolag – Vore det aktuellt att kombinera utnyttjandet av gränsbeloppet med att sälja via ett holdingbolag
  • Inlösen av aktier för att finansiera köpet – Kan jag använda bolagets egna medel genom inlösen av aktier som ett sätt att finansiera en ägarförändring?
  • Avtalsrätt – Se över vilka legala aspekter är relevanta för ditt ägarbyte och se till att allt papper är på plats.


Ett ägarskifte tar tid och det finns många olika aspekter att ta hänsyn till för att få ett så bra utfall som möjligt. KPMG rekommenderar därför att ett ägarskifte planeras i god tid och att skatteutfallet bara är en (om än viktig) aspekt. Rätt hanterat kan processen i samband med ett ägarskifte leda till förmånliga skattemässiga utfall. Det är viktigt att ha kunskaperna kring vilka alternativ som finns. Det måste i sammanhanget framhållas att alla ägarskiften har olika förutsättningar och olika mål.

Ta gärna hjälp av experter tidigt för att säkerställa att ni är på god väg och att inget faller mellan stolarna – detta är nämligen lätt hänt och kostsamt! Vi finns här för att göra en helhetsbedömning av din faktiska situation och dina behov. Vi kan även hjälpa er identifiera potentiella köpare, ge stöd i försäljnings- eller förvärvsprocess och fånga upp alla legala aspekter från A till Ö.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver lite vägledning eller hjälp med att hitta rätt väg fram för dig.