Vårt hållbarhetsarbete | KPMG | SE
close
Share with your friends

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Att vara ett ansvarsfullt och hållbart företag är centralt för oss.

Vi arbetar för att vara ett ansvarsfullt och hållbart företag i det samhälle vi verkar i.

Förändringstakten i vår omvärld ökar. Detta ställer höga krav på oss som rådgivare åt kunder i många olika branscher och på olika marknader. Företagens påverkan på sin omvärld har under de senaste åren blivit en allt viktigare fråga och ansvarsfullt företagande ses alltmer som en affärskritisk komponent. Som stor aktör på tjänsteområdet har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka i frågor som är viktiga ur ett samhällsperspektiv.

KPMG:s roll och påverkan

KPMG:s viktigaste roll är att bidra till att skapa trygghet och stabilitet mellan aktörer i näringslivet samt att marknadens förtroende för våra kunder upprätthålls. Att vi har en hög affärsetik där vår integritet och vårt oberoende inte kan ifrågasättas är fundamentalt för att upprätthålla vår samhällsfunktion.

Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa, och en skyldighet att skydda, värde för människor, miljön och samhället i stort. Vi skapar värde genom de råd och den revision vi utför och vi vill ha en positiv påverkan genom att väva in ett hållbarhetsperspektiv i våra tjänster.

KPMG:s mest väsentliga tillgång är vårt humankapital, den kompetens våra medarbetare har och kan tillföra. Genom kompetensutveckling av medarbetare och genom att erbjuda och tillgängliggöra vår kunskap på olika sätt är KPMG med och skapar värde för samhället.

KPMG påverkar också i de leverantörsval vi gör rörande materialinköp, de fastigheter vi brukar och i vårt affärsresande.

Intressenter

KPMG:s verksamhet påverkas av och påverkar en rad olika grupper i samhället. Dessa grupper är våra intressenter. De intressenter KPMG har identifierat är; Kunder, Medarbetare, Potentiella medarbetare, Delägare, Samhället, Media, Lagstiftare och myndigheter, Leverantörer och samarbetspartners, Intresseorganisationer/Ideella organisationer, Konkurrenter samt KPMG International. KPMG strävar efter en kontinuerlig dialog med intressentgrupperna för att löpande kunna validera vad som är viktigt för dem.

Prioriterade frågor

KPMG har kartlagt vilka förväntningarna intressenterna har på företaget och verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta gjordes genom analys av kund-, medarbetar- och marknadsundersökningar samt intervjuer med utvalda intressenter. Efter validering i ledningsgruppen utmynnade arbetet i tolv frågor som prioriteras i KPMG:s strategi och hållbarhetsarbete.

1. Affärsetik, oberoende och risk
2. Kvalité
3. Finansiell stabilitet och tillväxt
4. Innovation och utveckling
5. Öppenhet och transparens
6. Attrahera, utveckla och behålla medarbetare
7. Jämställdhet och mångfald
8. Hälsa och balans i livet
9. Ledarskap
10. Samhällsengagemang
11. Klimatpåverkan
12. Utvärdering av leverantörer

De frågor som såväl externa som interna intressenter anser är av störst vikt är affärsetik, oberoende och risk samt kvalitet. Även finansiell stabilitet och jämställdhet/mångfald anses mycket viktigt. Frågor som hälsa och balans i livet, ledarskap och att vara en attraktiv arbetsgivare är särskilt viktiga för våra medarbetare och vår ledning.

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om resultatet av vårt arbete 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka