close
Share with your friends

Usvojen je Zakon o elektronskom fakturisanju

Usvojen je Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon je stupio na snagu 7. maja 2021. godine.

1000

Related content

Tax

Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o elektronskom fakturisanju (Zakon) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29. aprila 2021. godine.

Stupanje na snagu i početak primene

Zakon je stupio na snagu 7. maja 2021. godine.

Početak primene Zakona je odložen i posebno regulisan za subjekte javnog sektora (opšti nivo države i javna preduzeća) i subjekte privatnog sektora (ostali PDV obveznici).

Početak primene Zakona je za subjekte javnog sektora propisan na sledeći način:

 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora – 1. januar 2022. godine;
 • Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom - 1. januar 2022. godine;
 • Obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura – 1. januar 2022. godine;
 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora - 1. jul 2022. godine.

Početak primene Zakona je za subjekte privatnog sektora propisan na sledeći način:

 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora - 1. januar 2022. godine;
 • Obaveza prijema i čuvanja elektronskih faktura izdatih u skladu sa Zakonom - 1. jul 2022. godine;
 • Obaveza izdavanja elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza u skladu sa Zakonom - 1. januar 2023. godine.

Predmet Zakona

Zakonom je uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje, u transakcijama između:

 • subjekata javnog sektora,
 • subjekata privatnog sektora, i
 • subjekta javnog i privatnog sektora.

Izdavanje elektronskih faktura

U skladu sa Zakonom, "elektronska faktura" je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i za primljene avanse, a koji je izdat, poslat i primljen preko sistema elektronskih faktura.

Obavezu izdavanja elektronske fakture (e-faktura) imaju:

 • subjekti privatnog sektora i javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija kao i
 • PDV punomoćnici stranih lica registrovanih za PDV u Republici Srbiji, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Izuzetno, obaveza izdavanja e-faktura ne postoji:

 1. za avans/promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
 2. za ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
 3. za nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama.

Sistem elektronskih faktura i standard elektronskog fakturisanja

Za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje e-faktura se koristi sistem elektronskih faktura.

Sistem elektronskih faktura je definisan kao informatičko-tehnološko rešenje preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e- faktura, a kojim upravlja centralni informacioni posrednik.

Izdavanje i prijem e-fakture vrši se u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja (standard donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji).

Elementi elektronske fakture

Zakonom se propisuju elementi koje e-faktura uobičajeno sadrži (elementi propisani Zakonom o PDV, matični broj primaoca i izdavaoca, podaci o računima, instrukcije za plaćanje i drugo). Predviđa se i donošenje posebnog pravilnika kojim će biti uređen sadržaj e-fakture.

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV

Zakonom je propisana i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura.

Načelno, pomenutu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura ima lice koje je dužno da obračuna PDV za izvršeni promet ali nema obavezu izdavanja e-računa za taj promet.

Za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura isključivo ako za taj promet/avans, ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.

Odnos sa PDV i računovodstvenim propisima

Propisano je da Zakon ne utiče na primenu PDV propisa, kao ni na primenu odredaba zakona kojim se uređuje računovodstvo u delu odredaba kojim se uređuje računovodstvena isprava. (osim odredaba člana 9. stav 3. i člana 64. stav 3. Zakona o računovodstvu koje su prestale da važe danom stupanja na snagu ovog Zakona). Napominjemo da je pomenutim članom 9. stav 3. Zakona o računovodstvu koji je trebalo da počne da se primenjuje od 1. januara 2022. godine bilo propisano se faktura sastavlja (isključivo) u elektronskom obliku.

Nije precizno regulisan odnos Zakona sa drugim propisima koji sadrže odredbe koje se tiču računa (Zakon o PDV, propisi iz oblasti trgovine itd.). Obzirom na značaj izmena koje Zakon uvodi, za očekivati je da se u narednom periodu pojasne i ova pitanja.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2021 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal