Izmene podzakonskih akata koji uređuju oblast akciza

Izmene podzakonskih akata koji uređuju oblast akciza

Ministarstvo finansija usvojilo izmene tri pravilnika koji uređuju oblast akciza, koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije br. 86/2017

1000
Izmene podzakonskih akata

Ministarstvo finansija je 14. septembra 2017. godine usvojilo izmene tri pravilnika koji uređuju oblast akciza, koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije br. 86/2017 od 22. septembra 2017. godine, a koji su izmenjeni kako bi se uskladili sa izmenama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/2001, …, 108/2016, dalje: Izmene Zakona), koje su stupile na snagu 1. januara ove godine. Sa istim ciljem, Ministarstvo finansija je usvojilo izmene još jednog pravilnika koji uređuje oblast akciza, a koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 90/2017 od 6. oktobra 2017. godine.

Dodatno, Vlada Republike Srbije je 28. septembra 2017. godine usvojila dve uredbe koje uređuju istu oblast, a koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 88/2017 od 29. septembra 2017. godine.Usvojene su izmene sledećih podzakonskih akata:

1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu, plaćanju, evidencijama i poreskoj prijavi za akcize) - primena od 1. januara 2018. godine, osim odredbe koja se tiče prijave Poreskoj upravi mesta pogona i sličnog prostora u kome se vrši prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, a koje se primenjuju od 2. oktobra 2017. godine

2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registru) –primena od 2. oktobra 2017. godine

3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu i plaćanju akcize na električnu energiju) –primena od 1. januara 2018. godine.

4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte,biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora  (Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o oslobođenju od plaćanja akcize za proizvode koji se prodaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima ) – primena od 9. oktobra 2017. godine, osim odredbe koja se odnosi na mesečno podnošenje poreske prijave, a koja se primenjuje počev od podnošenja poreske prijave za akcize za januar 2018. godine

5. Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (dalje: Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kalu) – primena od 1. januara 2018. godine

6. Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenjei ostalih duvanskih prerađevina (dalje: Uredba o izmenama Uredbe o prosečnim cenama duvanskih proizvoda) – primena od 9. oktobra 2017.

U nastavku je dat sažet pregled najvažnijih izmena.

1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnikao obračunu, plaćanju, evidencijama i poreskoj prijavi za akcize

Odredbe koje se odnose na kafu kao akcizni proizvod

—  Rashod na koji se ne obračunava akciza utvrđen je u skladu sa Uredbom o kalu.

—  Uređeno je umanjenje obračunate akcize na kafu kada se nabavljena/uvezena kafa koristi za dalju preradu. 

—  Iznos umanjenja se utvrđuje kao odnos akcize koja je plaćena prethodnom učesniku – dobavljaču kafe, odnosno pri uvozu i obračunatoj akcizi na kafu puštenoj u promet u obračunskom periodu.

—  Propisani su dokazi koji moraju postojati da bi se pravo na umanjenje moglo primeniti (odgovarajući računi, odnosno JCI, obavezan sadržaj ovih računa, kao i dokaz o plaćanju akcize prethodnom učesniku, odnosno pri uvozu).

—  Uvedena je obaveza mesečnog vođenja evidencija za koje je propisan poseban obrazac koji se dostavlja uz poresku prijavu u elektronskom obliku, kao i sama prijava, kao i prijava mesta obavljanja delatnosti nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (dalje: OJPU). Lica koja već obavljaju delatnost proizvodnje kafe u smislu Zakona obavezna su da svoju delatnost prijave OJPU najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

 Refakcija akcize 

—  Budući da je Izmenama Zakona predviđeno da pravo na refakciju akcize ima i lice - uvoznik akciznog proizvoda koji je taj proizvod izvezao, propisano je da se kao dokaz, koji se prilaže uz zahtev za refakciju, podnosi i račun uvoznika sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno JCI ako je podnosilac zahteva istovremeno i uvoznik akciznih proizvoda.

 Elektronska prijava 

—  U skladu sa Izmenama Zakona koje predviđaju mesečno podnošenje elektronske poreske prijave za akcize uređeno je sastavljanje obračuna akcize, kao i sadržaj poreske prijave.

—  Umesto tromesečne utvrđena je mesečna obaveza obračuna akcize, a obračunati iznosi unose se u poresku prijavu koja se elektronskim putem podnosi najkasnije 15 dana po isteku kalendarskog meseca za koji je obaveza utvrđena.

2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registru

Odredbe koje se odnose na kafu kao akcizni proizvod

—   Uvodi se definicija proizvođača kafe – akciznog obveznika u skladu sa Izmenama Zakona.

—  Utvrđuje se obaveza registracije proizvođača kafe kod OJPU, kao i podaci koje je potrebno dostaviti uz zahtev

Odredbe koje se odnose na alkohol kao akcizni proizvod

—  Uvodi se obaveza proizvođača alkohola da uz zahtev za registraciju dostavi overenu izjavu zakonskog zastupnika, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, o raspoloživim proizvodnim kapacitetima za šestomesečnu proizvodnju. Ovu obavezu imaju i već registrovani proizvođači alkoholnih pića, koji je moraju ispuniti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika (do 1. decembra 2017. godine). 

—  Utvrđuje se pravo Poreske uprave da odbije upis u registar, odnosno da iz njega briše proizvođača alkoholnih pića ako je: 

  • proverom utvrđeno da dostavljeni podacio raspoloživim/procenjenim proizvodnim kapacitetima ne odgovaraju činjeničnom stanju,
  • izrečena mera zabrane obaljanja delatnosti i
  • brisan iz registra proizvođača alkoholnog pića koji se vodi kod ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu i plaćanju akcize na električnu energiju

Elektronska prijava

—  Propisuje se i utvrđuje sadržaj obrasca za podnošenja poreske prijave za akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku.

4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o oslobođenju od plaćanja akcize za proizvode koji se prodaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima

Povraćaj akcize plaćene prilikom uvoza

—  Propisano je da ukoliko korisnici derivata nafte iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika (diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije, diplomatski agenti, konzularni funkcioneri itd.), nabavljaju derivate nafte od uvoznika koji je istovremeno i ovlašćeni distributer derivata nafte, takav uvoznik može ostvariti povraćaj akcize plaćene pri uvozu derivata nafte. 

—  Propisuje se dokumentacija koju pri nabavci derivata nafte korisnik dostavlja uvozniku – ovlašćenom distributeru derivata nafte, a koja predstavlja osnov za ostvarivanje prava na povraćaja akcize plaćene pri uvozu derivata nafte.

—  Umesto tromesečne utvrđena je mesečna obaveza obračuna akcize.

 

5. Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kalu

Dopuna odredbi koje se odnose na kafu

—  Uređuje se da se akciza ne obračunava na rashod kafe, u prženju 20%, odnosno  u pakovanju 0,80% od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u akcizno skladište.

6. Uredba o izmenama Uredbe o prosečnim cenama duvanskih proizvoda

Izmena odredbi o periodu obračunavanja prosečne ponderisane cene duvanskih proizvoda

—  U skladu sa Izmenama Zakona, umesto kalendarskog polugodišta, za obračun prosečne ponderisane cene duvanskih proizvoda na osnovu kojeg se određuje minimalna akciza, kao period se utvrđuje kalendarska godina.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal