Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja | KPMG Serbia
close
Share with your friends

UIDO Porez na usluge - Poreski Rajevi

Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Od 1. marta 2016. godine uvodi se porez po odbitku od 20% prilikom plaćanja usluga nerezidentnim pravnim licima.

1000

Related content

dvostruko oporezivanje

Od 1. marta 2016. godine uvodi se porez po odbitku od 20% prilikom plaćanja usluga nerezidentnim pravnim licima.

Od 1. marta 2016. godine podležu porezu po odbitku po stopi od 20% sva plaćanja naknada za usluge nerezidentnih pravnih lica koje se pružaju ili koriste odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Srbije. Porez po odbitku od 25% se i dalje primenjuje na usluge plaćene licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Od 1. marta 2016. godine poreska prijava za porez po odbitku se podnosi isključivo elektronskim putem na obrascu PDPO/S, čak i kada se porez ne plaća po odredbama ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Stopa poreza po odbitku na usluge može biti umanjena primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Spisak od 54 države sa kojima Srbija ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u primeni na dan 1. marta 2016. godine je u prilogu.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit