close
Share with your friends

Izmene pravilnika o poreskim prijavama OPJ i OD obrascima

Izmene pravilnika o poreskim prijavama

Usvojene izmene pravilnika o poreskim prijavama koje podnose pravna lica i preduzetnici u slučaju isplate prihoda fizičkim licima – OPJ i OD obrasci poreskih prijava

1000

Related content

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 61 od 12. jula 2013. godine objavljeni su:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku (u daljem tekstu: Pravilnik o OPJ poreskim prijavama) i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (u daljem tekstu: Pravilnik o OD poreskim prijavama).

Pravilnici su stupili na snagu 13. jula 2013. godine.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal