close
Share with your friends

Izmena kriterijuma za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika od čega zavisi rok za povraćaj PDV

Izmena kriterijuma za utvrdjivanje statusa izvoznika

Uredbom o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (u nastavku „Uredba”) koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 4 od 13. januara 2013. godine, izmenjen je jedan od dva kriterijuma na osnovu kojih obveznik PDV stiče svojstvo pretežnog izvoznika i pravo na povraćaj PDV iskazanog u poreskoj prijavi u roku od 15 dana.

1000

Related content

Uredba stupa na snagu 21. januara 2013. godine.

U skladu sa Uredbom, umesto dosadašnjih 70%, pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatraće se izvoz dobara čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50%.

© 2020 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal