Mišljenje Ministarstva finansija | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa izdavanjem računa za promet bez naknade

Mišljenje Ministarstva finansija

U skladu sa Zakonom o PDV, PDV se obračunava i na promet dobara i usluga izvršen bez naknade. Osnovicu za obračun PDV čini nabavna cena ili cena koštanja tih ili sličnih dobara i usluga u momentu prometa.

1000

Related content

Za svaki promet dobara i usluga izvršen drugim PDV obveznicima, uključujući i promet bez naknade, obavezno se izdaje račun u skladu sa propisima o PDV.

U praksi obveznici su postupali tako što su izdavali račun za promet dobara
i usluga bez naknade, ali su na računu navodili da primalac računa ima obavezu da plati samo iznos PDV iskazan na računu. Primalac računa vršio je odbitak ulaznog PDV iskazanog na ovako primljenom računu, ako ovu isporuku koristi ili će je koristiti za oporezivi promet.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit