O.U.G. nr. 13 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificarea și completarea Legii nr. 227/2015

În Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021 a fost publicată OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991. Cele mai importante măsuri adoptate prin prezenta ordonanță de urgență vizează revizuirea sferei de aplicare a deductibilității cheltuielilor aferente tranzacțiilor efectuate cu partenerii aflați în Lista jurisdicțiilor necooperante, introducerea unui nou cadru legislativ pentru sistemul de TVA la încasare, modificări ale tratamentului fiscal al tichetelor cadou și o serie de modificări aduse Legii contabilității. Prezentăm mai jos principalele modificări, precum și termenele lor de aplicare, dacă se abat de la regula generală.

1000
Dragos Doros

Partener, Consultanță Fiscală

KPMG in Romania

E-mail

Modificări: Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Impozit pe profit

În vederea clarificării legislației referitoare la jurisdicțiile necooperante, OUG 13/2021 modifică prevederile art. 25 alin.4) lit.f1) din Codul fiscal astfel: „cheltuielile privind tranzacțiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacțiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții care nu au un scop economic”.

Prin urmare, orice referință la țările incluse în Anexa II (inclusiv Turcia) a Listei UE privind jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale a fost eliminată, iar în ce privește tranzacțiile cu țările din Anexa II, se precizează că vor fi considerate cheltuieli nedeductibile doar acele cheltuieli cu tranzacții care nu au scop economic. Mai mult, ordonanța prevede că pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv pentru determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit.

TVA

Ordonanța 13/2021 a adus noi modificări și în materie de TVA. Se reglementează cadrul de aplicare a sistemului de TVA la încasare, prin raportare la noul plafon de 4.500.000 lei. În același timp, se introduce posibilitatea exercitării opțiunii de aplicare la acest sistem oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organele fiscale competente până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei pentru care se dorește aplicarea.

Mai mult, conform prevederilor Ordonanței 13/2021, persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care au depășit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depășit plafonul de 4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.
Prezentele modificări vor intra în vigoare începând cu data de 1 martie 2021.

Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii

Modificările legislative aduse de OUG 13/2021 impozitului pe venit sunt următoarele:

 • Se clarifică faptul că pentru veniturile acordate angajaților conform celor menționate la art. 76 alin. 4) respectiv art. 142 lit. b) din Codul Fiscal (e.g. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru naștere/adopție, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă, cadourile în bani sau în natură oferite salariaților cu ocaziile stipulate la același articol), pentru a nu fi considerate subiect de impozit pe venit și contribuții sociale este suficient ca posibilitatea acordării lor de către angajator să fie menționată în regulamentul intern al companiei, nu doar în cuprinsul contractului de muncă.
 •  Se elimină prevederea conform căreia angajatorul poate asigura contravaloarea transportului pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora doar pe durata concediului de odihnă. Astfel, se extinde aplicabilitatea acestei facilități, ce poate fi oferită de angajator, asupra mai multor tipuri de concedii (e.g concediul pentru recuperarea capacității de muncă). Sintagma limitativă “concediu de odihnă” fusese introdusă în lege la 1 ianuarie 2021.
 • Se clarifică regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate angajaților, altele decât cele oferite cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a altor sărbători similare, în sensul că acestea nu sunt scutite de contribuții sociale obligatorii.
 • Pentru avantajele de la terți s-au reformulat aliniatele referitoare la situația în care veniturile sunt acordate de către entități juridice care nu sunt rezidente fiscal în România.
 • Având în vedere că, începând cu anul 2021, termenul de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, se precizează că, în cadrul aceluiași termen, asociatul desemnat are obligația transmiterii către fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz.

Modificările aduse de către OUG nr. 13/2021 vor intra în vigoare începând cu data de 26 februarie 2021, fiind exceptate anumite articole pentru care a fost prevăzut un termen special de intrare în vigoare, de exemplu, prevederile cu privire la clarifică tratamentul fiscal aplicabil avantajelor de natură salarială neimpozabile și care nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale, vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii martie 2021 (a se vedea în acest sens art. V din cuprinsul OUG nr. 13/2021).

Modificări Legea contabilității nr. 82/1991

Ordonanța nr. 13/2021 prevede o serie de modificări aduse la Legea contabilității, prin introducerea unor categorii de informații și proceduri specifice, în vederea creionării unui nou cadru legislativ propice. Astfel, au survenit următoarele modificări legislative la nivelul Legii contabilității nr. 82/1991:

 • Se completează prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 cu privire la aria de aplicabilitate, prin introducerea unor noi categorii de entități . Această măsură asigură corelarea cu prevederile Codului fiscal, prin cuprinderea în aria de aplicabilitate a prevederilor Legii contabilității a persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
 • Se modifică prevederile cu privire la entitățile pentru care reglementările contabile sunt emise de către BNR, în condițiile în care unele categorii de entități nu erau prevăzute expres de legea contabilității.
 • Se modifică prevederile referitoare la situațiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situații financiare.
 • Se introduc noi prevederi prin care se stabilesc categoriile de informații care au caracter public. Acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor și vor fi extrase din situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale depuse de entități la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Mai mult, se stabilesc condițiile în care informațiile cuprinse în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanțelor pot fi transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare.
 • Se modifică perioada de păstrare a situațiilor financiare și raportărilor contabile. Conform modificărilor aduse de OUG 13/2021, noul termen de păstrare pentru situațiile financiare sau raportările contabile care trebuie întocmite și depuse la autorități, în cadrul exercițiului financiar va fi de 10 ani.
 • Se completează prevederile Legii contabilității cu aspecte referitoare la sancțiunile aplicabile în cazul contravențiilor referitoare la neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în termen, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, a situațiilor financiare, precum și a raportărilor contabile.

Modificările aduse Legii Contabilității de către OUG nr. 13/2021 vor intra în vigoare începând cu data de 26 februarie 2021, fiind exceptate anumite articole pentru care a fost prevăzut un termen special de intrare în vigoare, de exemplu 26 martie 2021 pentru prevederile cu privire la noile sancțiuni aplicabile în cazul unor contravenții (a se vedea în acest sens art. V din cuprinsul OUG nr. 13/2021).
 

©2022 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://home.kpmg/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte