Audyt wewnętrzny to funkcja w organizacji świadcząca dla niej usługi zapewniające i doradcze, działająca niezależnie i obiektywnie w celu przysporzenia wartości i usprawnienia działalności operacyjnej organizacji.

Audyt wewnętrzny systematycznie i w uporządkowany sposób ocenia procesy: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli, czym przyczynia się do poprawy ich działania a tym samym pomaga organizacji osiągnąć jej cele.

Tradycyjne spojrzenie na audyt wewnętrzny, według którego jest on narzędziem do przeglądu zgodności organizacji z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi regulacjami – od dawna nie jest już aktualne. Nowe technologie, automatyzacja i robotyzacja procesów oraz ciągle zmieniające się trendy rynkowe i przyzwyczajenia konsumentów wymagają od audytorów coraz to nowych umiejętności oraz gotowości do dostarczania organizacji wartości dodanej w nowej, szybko zmieniającej się rzeczywistości.

W związku z tymi zmianami tradycyjne podejście trzeba dostosować tak, aby uwzględnić zupełnie inny wymiar ryzyk, które wcześniej nie były obecne i dostosować do nich metodykę badania.

Dzisiaj audyt wewnętrzny musi dostarczać organizacji wartość dodaną chociażby, poprzez identyfikację potencjalnych obszarów redukcji kosztów, wynikających z nieefektywnego zarządzania ryzykiem, złego zarządzania projektami, nieprawidłowo zaprojektowanych procesów, czy też błędnej, niekompletnej i nieterminowej informacji zarządczej.

Audytor wewnętrzny musi bliżej współpracować z kadrą zarządczą i wspierać ją w podejmowaniu decyzji dotyczących ryzyka, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Zakres naszych usług obejmuje następujące obszary:

Ocena ładu korporacyjnego

Doradcy KPMG wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie branżowe analizują zasady i zakres współpracy jednostek odpowiedzialnych za ład korporacyjny i mających na niego wpływ, oceniają zakres komunikacji oraz wzajemne oddziaływanie, a także zgodność zasad ładu korporacyjnego z obowiązującymi wymaganiami i regulacjami.

Proponowane podejście do omawianej tematyki opiera się na ocenie istniejących i opracowaniu docelowych programów wdrożenia ładu korporacyjnego w spółkach, obejmujących m.in. zaprojektowanie właściwych procesów i mechanizmów kontroli.

We wszystkich sektorach KPMG świadczy kompleksowe usługi związane z tematyką ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem specyficznych regulacji branżowych. Zawsze uwzględniane są zalecenia GPW dotyczące Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Potencjalne korzyści dla spółki:

 • rzetelna i obiektywna ocena panujących w spółce zasad ładu korporacyjnego wraz z rekomendacjami odnośnie rozwoju tych zasad,
 • lepsze postrzeganie spółki na rynkach wraz z poprawą funkcjonujących w spółce zasad ładu korporacyjnego,
 • wspomaganie jednostek statutowych oraz nadzorczych w sprostaniu zewnętrznym wymaganiom i regulacjom,
 • usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy indywidualnymi jednostkami spółki zaangażowanymi we wspomaganie realizacji strategicznych celów spółki.

Sourcing audytu wewnętrznego

Funkcja zapewniająca rozumiana jest jako działanie audytu wewnętrznego nakierowane na weryfikację funkcjonowania procesów w tym w szczególności pod kątem efektywności kosztowej, jakości i efektywności mechanizmów kontroli czy też spójności działań operacyjnych ze strategią spółki.

Nie zawsze jednak konieczne jest posiadanie przez spółki rozbudowanej funkcji audytu wewnętrznego. Spółki te mogą uzyskać większą korzyść poprzez sourcing niezbędnych zasobów. KPMG świadczy usługi:

 • outsourcingu pełnego, pozwalającego spółkom skupić się wyłącznie na podstawowej działalności biznesowej,
 • częściowego (tak zwany co-sourcing), umożliwiającego istniejącej grupie audytorów wewnętrznych uzyskanie wsparcia specjalistycznego od bardziej doświadczonego zespołu KPMG.

Usługi KPMG w zakresie outsourcingu i co-sourcingu audytu wewnętrznego są skierowane do spółek, które chcą optymalnie wykorzystać przeznaczane na audyt wewnętrzny zasoby finansowe. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum realizowanych przez audyt wewnętrzny zadań oraz rosnący poziom złożoności procesów biznesowych spółek, praktycznie nie ma możliwości, aby zespół audytu wewnętrznego zatrudniał audytorów będących specjalistami we wszystkich dziedzinach.

W przypadku, gdy spółki wybierają model, w którym koncentrują się na podstawowych procesach biznesowych, funkcja audytu wewnętrznego jest jedną z pierwszych, które idealnie wpisują się w model outscoursingu lub co-sourcingu. Wdrożenie efektywnie działającego audytu wewnętrznego wymaga znacznych inwestycji w wykwalifikowanych specjalistów, sprawdzone metody i narzędzia, szkolenia zapewniające ciągły rozwój i infrastrukturę techniczną. Zatem, współpraca z KPMG jest optymalnym rozwiązaniem, w którym wspomniane inwestycje ponosi KPMG, jako dostawca usługi, a klient kupuje efekt końcowy, przy koszcie niższym niż w przypadku realizacji tej funkcji całkowicie wewnętrznie.

Outsourcing audytu wewnętrznego – polega na całkowitym powierzeniu funkcji audytu wewnętrznego. KPMG realizując funkcję audytu określa kluczowe ryzyka biznesowe, przygotowuje i uzgadnia z kierownictwem spółki plan audytu wewnętrznego oraz realizuje wszystkie zadania audytowe. Model taki pozwala w przypadku istniejących komórek audytu wewnętrznego zredukować koszty operacyjne ich funkcjonowania przy zachowaniu lub podniesieniu jego efektywności.

Co-sourcing audytu wewnętrznego – polega na wspomaganiu istniejącej funkcji audytu wewnętrznego przez audytorów KPMG w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy (np. IT, bezpieczeństwo, instrumenty finansowe, nadużycia), Funkcja ta daje możliwość wykorzystania konkretnych umiejętności, wiedzy branżowej i zasobów w miarę potrzeb.
Usługa pozwala na poprawę zarządzania ryzykiem, wzmocnienie kontroli oraz poprawienie struktury kosztów, a jednocześnie wykorzystanie własnych zasobów ludzkich zaangażowanych w procesy operacyjne spółki.

Potencjalne korzyści dla spółki:

 • dostęp do szerokiej bazy wiedzy umożliwiający prowadzenie audytu we wszystkich obszarach działalności spółki,
 • niższy koszt audytu wewnętrznego,
 • wykorzystywanie doświadczenia KPMG w skomplikowanych technicznie kwestiach,
 • poprawa jakości usług audytu wewnętrznego dzięki połączeniu wiedzy klienta o organizacji i niezależnej opinii audytorów wewnętrznych KPMG.

Ustanowienie i usprawnienie audytu wewnętrznego

Wdrożenie efektywnie działającej funkcji audytu wewnętrznego wymaga od kierownictwa spółki czasu, wysiłku, a także doświadczenia. KPMG pomoże w podjęciu wszystkich kroków niezbędnych do ustanowienia lub usprawnienia funkcji audytu wewnętrznego.

Punktem wyjścia prac jest analiza już istniejących procesów kontroli, modelu biznesowego i zasad ładu korporacyjnego spółki. Docelowo eksperci KPMG pomagają klientom w zdefiniowaniu i wdrożeniu metodyki audytu wewnętrznego, utworzeniu karty audytu oraz strategicznego i bieżącego planu audytu, a także wspólnym przeprowadzeniu pierwszego zadania audytowego, aby zapewnić transfer wiedzy. Standardowo po po pierwszym roku wspólnie z klientem dokonywane jestpodsumowanie prac audytu oceniające jego mocne i słabe strony. W zależności od potrzeb spółki KPMG może także asystować w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy w audycie wewnętrznym, przeprowadzić ocenę rekrutowanych lub już pracujących audytorów w ramach assessment center oraz zaprojektować i przeprowadzić dedykowane dla nich szkolenia zapewniające przyszły rozwój.

Korzyści dla spółki:

 • wprowadzenie modelu audytu wewnętrznego opartego na solidnej metodologii oraz wysokich standardach, odzwierciedlającego wymagania zarządu, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz profil ryzyka przedsiębiorstwa,
 • oszczędność czasu, pieniędzy oraz wykorzystania zasobów ludzkich po stronie klienta,
 • pozyskanie do funkcji audytu wewnętrznego najlepszych możliwych kandydatów spełniających zdefiniowane wymagania oraz zapewnienie ich przyszłego rozwoju.

Kontakt

Zobacz także