Skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym odgrywa istotną rolę dla stabilnej kreacji przychodów z aktywności biznesowej instytucji, szczególnie w zakresie stabilnego finansowania oraz adekwatnego zabezpieczenia ryzyka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, KPMG oferuje usługi doradcze w zarządzaniu ryzykiem rynkowym.

W obszarze ryzyka rynkowego doświadczeni specjaliści KPMG oferują swoim klientom profesjonalne usługi, obejmujące wszystkie rynki finansowe (rynek walutowy, stopy procentowej, ryzyko instrumentów kapitałowych oraz ryzyko cen towarów, w tym rynek energii, gazu, oleju i innych surowców).

Zespół doświadczonych specjalistów KPMG w ramach usług ocenia:

 • kluczowe komponenty ładu korporacyjnego spółki
 • sourcing audytu wewnętrznego
 • ustanowienie i usprawnienie audytu wewnętrznego
   

Rachunkowość zabezpieczeń

Wsparcie w zakresie kompleksowego wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń pomaga rozwiązać wiele problemów księgowych związanych z ujęciem instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej. Jej zastosowanie, choć nie jest bardzo skomplikowane, wymaga szeregu analiz oraz sporządzenia stosownej dokumentacji i przeprowadzania testów efektywności.

Rachunkowość zabezpieczeń jest zabiegiem księgowym, dzięki któremu można prawidłowo odzwierciedlić w księgach zastosowaną strategię zabezpieczenia. Samo ekonomiczne zabezpieczenie często skutkuje niedopasowaniem księgowym, które po spełnieniu kryteriów stosowania rachunkowości zabezpieczeń daje się wyeliminować. Nie ma przymusu stosowania rachunkowości zabezpieczeń, dlatego jej zastosowanie uzależnione jest od spełnienia stosownych warunków. Dzięki zastosowaniu rachunkowości zabezpieczeń można po pierwsze wyrównać moment wpływu na rachunek zysków i strat zabezpieczanej pozycji i instrumentu zabezpieczającego i przez to zniwelować lub znacznie ograniczyć zmienność rachunku zysków i strat, jak również w szczególnych przypadkach skorygować wartość początkową aktywa niefinansowego o wynik na instrumencie zabezpieczającym lub przesunąć wynik na instrumencie zabezpieczającym z wyniku finansowego do wyniku operacyjnego.

Wsparcie KPMG

 • W ramach usług dotyczących rachunkowości zabezpieczeń KPMG oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług:
 • szkolenia oraz warsztaty z zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń w ujęciu ogólnym lub dostosowanym do indywidualnych potrzeb,
 • przeglądy przygotowanych przez klienta dokumentacji i testów efektywności wraz z rekomendacjami,
 • kompleksowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń polegające na przeprowadzeniu szeregu analiz dotyczących możliwości zastosowania różnych typów rachunkowości zabezpieczeń oraz na przygotowaniu raportu z przeglądu i kompletu dokumentacji obejmującego także testy efektywności, schematy księgowań oraz wzory ujawnień do sprawozdania.

Wszystkie prace wykonujemy, w zależności od zapotrzebowania, w zgodzie z Ustawą o Rachunkowości wraz z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Finansów, albo w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Dlaczego KPMG?

 • Zespół ekspertów KPMG był doradzał największym bankom w Polsce przy wdrożeniu rachunkowości zabezpieczeń, w tym bardzo zaawansowanych, oraz bardzo wielu przedsiębiorstwom z sektora niefinansowego.
 • Doradcy KPMG posiadają bardzo szeroką wiedzę praktyczną wyniesioną z projektów i spotkań z klientami z różnych sektorów.
 • KPMG wspiera w zastosowaniu każdego typu rachunkowości zabezpieczeń dopuszczalnego w ramach standardów rachunkowości.
 • KPMG dostosowuje podejście do potrzeb każdego klienta.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz płynności

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, płynności oraz kredytowym kontrahenta

Skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym odgrywa kluczową rolę dla stabilnej kreacji przychodów z aktywności biznesowej instytucji, w szczególności w zakresie stabilnego finansowania oraz adekwatnego zabezpieczenia ryzyka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, KPMG oferuje usługi doradcze w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, płynności oraz ryzkiem kredytowym kontrahenta.

W obszarze ryzyka rynkowego KPMG oferuje swoim klientom szeroki wachlarz profesjonalnych usług, obejmujących wszystkie rynki finansowe (rynek walutowy, stopy procentowej, ryzyko instrumentów kapitałowych oraz ryzyko cen towarów, w tym rynek energii, gazu, oleju i innych surowców).

 

Zakres usług doradczych KPMG obejmuje:

 • przeglądy i walidacje procesów zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności pod kątem zgodności z CRD IV / CRR, Solvency II, Uchwałami i Rekomendacjami KNF / EBA / BCBS),
 • doradztwo oraz wsparcie rozwoju metodologii zarządzania ryzkiem rynkowym, w szczególności:
  • miar ryzyka rynkowego (np. ESF, VAR),
  • stres-testów (wewnętrznych oraz nadzorczych),
  • metodyk wyceny (w tym modele CVA, FVA, OIS, CloseOut),
 • przeglądy i walidacje już funkcjonujących metodyk,
 • opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi wspierających proces identyfikacji, pomiaru oraz raportowana ekspozycji na ryzyko rynkowe oraz wycen (np. w środowiskach SQL, SAS, R, MS),
 • wsparcie instytucji w implementacji modeli wewnętrznych na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych w tym opracowania metodyk i narzędzi weryfikacji i testów modeli, ich dokumentacji we wszystkich cyklach życia oraz przygotowanie wniosków do KNF o ich akceptację. Między innymi wsparcie dotyczy:
  • modeli wycen instrumentów opcyjnych,
  • modeli wewnętrznych ESF, VaR,
 • opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania rykiem modeli w obszarze ryzyka rynkowego (zgodnie z wymaganiami Rekomendacji W) w tym metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka modeli oraz narzędzi walidacyjnych,
 • wsparcie instytucji od strony merytorycznej w projektach implementacji systemów zarządzania ryzkiem rynkowym od dostawców zewnętrznych.

 

W obszarze ryzyka płynności, KPMG oferuje w szczególności:

 • przeglądy procesów zarządzania ryzykiem płynności (w szczególności pod kątem zgodności z CRR, Uchwałami i Rekomendacjami KNF / EBA / BCBS),
 • doradztwo oraz wsparcie rozwoju metodologii zarządzania ryzkiem płynności, w szczególności w zakresie:
  • pomiaru i monitorowania,
  • raportowania (m.in. LCR, NSFR, ALMM, M1-M4),
  • płynnościowych planów awaryjnych,
  • implementacji programu stres-testów, w tym wsparcie w konstrukcji/opracowaniu scenariuszy stresowych oraz modelowania ich wpływu,
  • opracowania / dostosowania modeli stabilności bazy depozytowej (w tym modeli stabilności w warunkach skrajnych) oraz wdrożenia portfeli replikacyjnych,
  • przeglądy i walidacje stosowanych modeli i metodyk.
 • opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania rykiem modeli w obszarze ryzyka płynności (zgodnie z wymaganiami Rekomendacji W) w tym metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka modeli oraz narzędzi walidacyjnych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie systemu wewnętrznych cen transferowych (FTP), od opracowania dedykowanej koncepcji modelu FTP, poprzez opracowanie koncepcji wdrożeniowej do wdrożenia w systemach IT.

Zobacz także