Zapewnienie zgodności regulacyjnej z najnowszymi przepisami przy jednoczesnym elastycznym dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia prawnego stanowi strategiczny obszar każdej instytucji finansowej, niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Rosnąca liczba regulacji nakładanych na uczestników rynku wymaga od organizacji niezwykle kompleksowego podejścia do kwestii zarządzania ryzykiem w tym zakresie. Zespół doświadczonych specjalistów KPMG świadczy profesjonalne usługi doradztwa regulacyjnego, które mają na celu wsparcie podmiotów objętych nowymi wymogami w ich odpowiednim i efektywnym wdrożeniu.

KPMG kompleksowo wspiera organizacje m.in. we wdrożeniu wymogów pakietu MiFID II/MiFIR, regulacji EMIR,  dostosowaniu do wymogów amerykańskiej regulacji „the Volcker Rule” oraz jej europejskiego odpowiednika „Liikanen proposal”, opracowaniu planu naprawy banku zgodnie z Dyrektywą BRR. Szeroka oferta obejmuje także doradztwo dla instytucji finansowych objętych wymogami dotyczącymi zmiennych składników wynagrodzeń, a także doradztwo w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem i optymalizacji kapitału.

Doradcy KPMG wspierają także klientów chcących uzyskać niezależne potwierdzenie rzetelności  i wiarygodności informacji o adekwatności kapitałowej, poprzez oferowanie profesjonalnych usług atestacyjnych zgodnych z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000.

Usługi KPMG w zakresie zarządzania ryzykiem regulacyjnym:

Doradztwo w zakresie „the Volcker Rule” oraz „Liikanen proposal”

W Stanach Zjednoczonych regulacja „the Vocker rule” ogranicza działalność handlową banków („trading”) oraz ich inwestycje w fundusze private equity. Regulacja dotyczy banków amerykańskich, ich filii poza granicami kraju oraz banków zagranicznych mających oddziały na terenie Stanów Zjednoczonych i ich fili.

W Europie odpowiednikiem „the Volcker Rule” jest regulacja „Liikanen proposal”, która prawdopodobnie będzie dotyczyć największych banków działających na terenie Unii Europejskiej oraz członków ich grup kapitałowych.

Powyższe regulacje zakazują podmiotom z sektora bankowego takich działalności jak:

 • angażowania się w działalność handlową (transakcje krótkoterminowe na własny rachunek),
 • posiadania udziałów, finansowania lub posiadania określonych relacji z funduszami hedgingowymi lub private equity rozumianych, jako „covered funds”.

Celem regulacji jest ograniczenie podejmowania nadmiernego ryzyka i zapobieganie nagłemu wzrostowi bilansu w wyniku działalności handlowej. Regulacje wymuszają obowiązkowe odseparowanie działalności handlowej na własny rachunek. Ustanawiają także ramy dla odpowiednich władz nadzorczych do podejmowania działań ograniczających nadmierne ryzyko. Działalność handlowa inna niż działalność na własny rachunek powinna podlegać ocenie ryzyka. Jeżeli odpowiednie władze nadzorcze uznają, że istnieje nadmierne ryzyko danej działalności, będą mogły żądać oddzielenia tej działalności od działalności podstawowej instytucji kredytowej lub wymagać zwiększenia funduszy własnych i/lub narzucić inne środki ostrożnościowe.

Powyższe regulacje wiążą się z koniecznością wdrożenia szerokiego programu compliance oraz systemu kontroli, zaprojektowanego w taki sposób, aby zapewnić solidny proces zarządzania ryzykiem, monitoringu i nadzoru limitów, procesy naprawcze, niezależne procesy weryfikacyjne, sprawozdawczości, szkolenia oraz utrzymywanie danych archiwalnych (stanowiących dowód wdrożenia i skuteczności w/w rozwiązań).

Usługi doradcze świadczone przez KPMG mogą obejmować:

 • warsztaty i szkolenia na temat nowych wymagań,
 • analizę i ocenę skutków regulacji dla podmiotów w ramach grup bankowych,
 • analizę działalności handlowej, która podlega regulacjom: „the Volcker Rule” lub „Liikanen Proposal”, łącznie z jej klasyfikacją w świetle regulacji,
 • klasyfikację działalności dozwolonej i zabronionej,
 • propozycje modyfikacji prowadzonej działalności lub jej przeniesienia do innych jednostek, celem zminimalizowania wpływów na wymagany program „compliance” (w świetle regulacji, niektóre rodzaje działalności handlowej mogą być dozwolone np. „market making” lub transakcje zabezpieczające),
 • wsparcie we wdrożeniu wymaganego programu „compliance”, obejmującego takie elementy jak: polityki, procedury, kontrolę wewnętrzną, proces zarządczy, niezależny proces weryfikacji i audytu, szkolenia i utrzymywanie danych archiwalnych („dowodów”),
 • wsparcie KPMG może również obejmować przegląd i dostosowanie polityki wynagrodzeń w celu zapobiegania zakazanym rodzajom działalności,
 • wsparcie w przygotowaniu planu wdrożenia regulacji,
 • usługi prowadzenia biura projektu.

Usługi doradcze w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem i optymalizacji kapitału

W związku z sytuacją gospodarczą w ostatnich latach, a zwłaszcza kryzysem finansowym, który został rozszerzony na zdecydowaną większość sektorów gospodarki, organy regulacyjne Unii Europejskiej, jak i lokalni regulatorzy, wprowadzili szereg zmian w obowiązujących przepisach.

Zmiany te zostały zaprojektowane w celu uzupełnienia lub rozszerzenia istniejących przepisów, wymogów regulacyjnych i zasad raportowania w zakresie wymogów kapitałowych. Innymi słowy, obecna globalna sytuacja na rynkach finansowych charakteryzuje się większymi ograniczeniami regulacyjnymi w odniesieniu do norm kapitałowych i współczynnika wypłacalności. Jednym z większych priorytetów dla uczestników rynku stały się aktywa ważone ryzykiem (RWA), oszczędności w zakresie wymogów kapitałowych oraz bardziej efektywne zarządzanie samym kapitałem.

W ramach rozszerzenia istotnego wzmocnienia norm kapitałowych wprowadzonych przez Basel III, polski nadzór finansowy (KNF) ustalił jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi kapitałowe, łącznie z indywidualnymi rekomendacjami dla niektórych banków, które historycznie były w znacznym stopniu zaangażowane w udzielanie kredytów walutowych, głównie w CHF.

Zakres usług doradczych KPMG obejmuje:

 • przegląd i usprawnienia wewnętrznych procesów oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP),
 • przegląd procesów kalkulacji aktywów warzonych ryzykiem (RWA) i kalkulacji wymogu kapitałowego,
 • przegląd potencjalnych inicjatyw optymalizacji aktywów warzonych ryzykiem (RWA), prowadzących do oszczędności wymogu kapitałowego,
 • przegląd polityk zarządzania (oraz ich wpływu na RWA) dotyczących różnych rodzajów ryzyk,
 • usprawnienia w zakresie ryzyka i efektywności działania (np. kapitał regulacyjny, kapitał ekonomiczny, wynik skorygowany o ryzyko, włącznie z rozwiązaniami w oparciu o RAROC),
 • integrację ryzyka i efektywności działania w cyklu planowania kapitałowego,
 • dynamiczny proces (re-)alokacji kapitału (aktywne zarządzanie kapitałem),
 • wsparcie w opracowaniu planów kapitałowych w sytuacjach kryzysowych oraz innych działaniach związanych ze zmianą poziomu kapitału,
 • weryfikację kalkulacji wymogów kapitałowych (Filar I) i ujawnień w zakresie adekwatności kapitałowej, zgodnie z wymogami CRR / CRD IV.

Plany naprawy banku zgodnie z Dyrektywą BRRD

Wymogi Dyrektywy BRR (Bank Recovery and Resolution Directive) m.in. nakładają na banki obowiązek opracowania i wdrożenia planu naprawy banku, obejmującego swym zakresem wszystkie istotne obszary jego działalności. Opracowanie i wdrożenie planu naprawy jest procesem złożonym oraz czasochłonnym.

Proces opracowywania planu naprawy banku wymaga koordynacji wielu obszarów i jednostek banku.

Do najważniejszych elementów procesu opracowywania planu naprawy należą:

 • określenie funkcji krytycznych i kluczowych linii biznesowych,
 • opracowanie analizy strategicznej obejmującej opis powiązań wewnętrznych i zewnętrznych banku,
 • opracowanie kompleksowych i dotkliwych scenariuszy testów warunków skrajnych,
 • opracowanie zestawu wskaźników planu naprawy i kalibracja ich wartości progowych,
 • opracowanie listy preferowanych opcji naprawy oraz ocena ich wpływu, efektywności, ram czasowych na bank i otoczenie z wykorzystaniem testów warunków skrajnych,
 • opracowanie strategii komunikacji,
 • właściwe powiązanie zarządzania planem naprawy ze strukturą zarządzania instytucją.

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie procesu opracowywania planu naprawy, obejmujące wszystkie jego elementy, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu metodologii określania funkcji krytycznych i kluczowych procesów, prowadzeniu testów warunków skrajnych, kalibrowaniu wskaźników planu naprawy, określaniu i weryfikacji opcji naprawy.

Wdrożenie wymogów Regulacji EMIR

Najważniejsze wymogi Regulacji EMIR (European Market Infrastructure Regulation) obejmują obowiązek centralnego rozliczania transakcji pochodnych OTC (główny wpływ na funkcjonowanie rynku instrumentów pochodnych), szczegółowe zasady zarządzania ryzykiem dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC, wymóg raportowania wszystkich transakcji pochodnych (OTC i giełdowych) do repozytoriów oraz wymogi organizacyjne dla CCP i uczestników rozliczających.

Regulacja EMIR wymusiła znaczące zmiany w istniejącej infrastrukturze oraz dotychczasowych zasadach funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych.

Do najważniejszych obowiązków wynikających z Regulacji EMIR, które muszą zostać uwzględnione przez uczestników tego rynku w procesie wdrożeniowym, należą:

 • centralne rozliczanie transakcji pochodnych OTC,
 • raportowanie transakcji pochodnych do repozytorium transakcji,
 • terminowa wymiana zabezpieczeń,
 • pozostałe wymogi dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC (terminowe potwierdzanie transakcji pochodnych, uzgadnianie portfeli transakcji pochodnych, zasady rozstrzygania sporów, kompresja portfeli, wymogi w zakresie wyceny transakcji),
 • wymogi dla izb rozliczeniowych związane z autoryzacją jako CCP (w szczególności w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, stosowanych modeli i ich walidacji oraz przeprowadzania stress testów).

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje uczestnikom rynku instrumentów pochodnych (bankom, zakładom ubezpieczeń, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, domom maklerskim oraz przedsiębiorstwom zawierającym transakcje pochodne) kompleksowe wsparcie w dostosowaniu do wymogów Regulacji EMIR obejmujące m.in.

 • wsparcie w wyborze modelu wdrożenia dostępu do infrastruktury clearingowej,
 • kompleksowe wsparcie we wdrożeniu wymagań w zakresie terminowej wymiany zabezpieczeń,
 • przegląd dokumentacji zewnętrznej oraz procedur wewnętrznych pod kątem zgodności z wymogami dla bilateralnych transakcji pochodnych OTC,
 • przegląd poprawności raportowania transakcji do repozytorium,
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy luki i oceny zastosowania (w tym dla izb rozliczeniowych),
 • przegląd pod kątem biznesowym kompletu dokumentacji, który reguluje relacje z clearing brokerami,
 • wsparcie w zarządzaniu projektem,
 • wsparcie we wdrożeniu obejmujące m.in. dostosowanie istniejących procesów, dokumentacji,
 • opracowanie zmian w architekturze oraz wymagań biznesowych dla zmian w rozwiązaniach IT,
 • wsparcie w uruchomieniu usługi clearingu klientowskiego (m.in. model i zakres funkcjonalności usługi, wymagania biznesowe, dostosowanie procesów i dokumentacji),
 • wsparcie dla izb rozliczeniowych obejmujące m.in. identyfikację i wsparcie w zamknięciu luk, dostosowanie systemu zarzadzania ryzykiem oraz modeli stosowanych przez izbę, walidację modeli oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku o autoryzację.

Wdrożenie wymogów pakietu MiFID II/MiFIR

Pakiet MiFID II/MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation) nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora, przejrzystości rynkowej oraz ładu korporacyjnego, wymusza zmiany w infrastrukturze rynkowej, a także przewiduje szereg nowych uprawnień dla nadzorców. Ze względu na szeroki zakres przedmiotowy, wpływ na obecne modele biznesowe oraz konieczność zaangażowania wielu jednostek, wdrożenie i dostosowanie się do wymogów pakietu MiFID II/MiFIR będzie procesem złożonym i czasochłonnym, wymagającym odpowiedniego zaplanowania prac oraz efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Pakiet MiFID II/MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation) nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora (np. nowe wymagania product governance, zaostrzenie wymogów w zakresie zachęt, objęcie produktów strukturyzowanych wymogami MiFID II, dostosowanie zasad komunikacji z klientem oraz zwiększenie obowiązków informacyjnych, w tym w zakresie kosztów), przejrzystości rynkowej (np. zwiększenie zakresu raportowania transakcji, rozszerzenie reżimu systematic internaliser) oraz ładu korporacyjnego, wymusza zmiany w infrastrukturze rynkowej (np. nowe systemy obrotu, obowiązek obrotu), a także przewiduje szereg nowych uprawnień dla nadzorców (m.in. w zakresie interwencji produktowych).

Ze względu na szeroki zakres przedmiotowy nowych regulacji (w tym ich złożoność oraz obszerność), wpływ na obecne modele biznesowe oraz konieczność zaangażowania i koordynacji wielu obszarów i jednostek, wdrożenie i dostosowanie się do wymogów pakietu MiFID II/MiFIR będzie procesem złożonym i czasochłonnym, wymagającym odpowiedniego zaplanowania prac oraz efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Wsparcie KPMG

KPMG oferuje kompleksowe wsparcie uczestników rynku finansowego w dostosowaniu do wymogów pakietu MiFID II/MiFIR obejmujące m.in. przeprowadzenie analizy luki oraz oceny wpływu na działalność biznesową, identyfikację opcji strategicznych, warsztaty i szkolenia, przygotowanie mapy drogowej dla projektu dostosowania do nowych wymogów, zapewnienie wsparcia w zarządzaniu projektem oraz wsparcia we wdrożeniu obejmującego m.in. dostosowanie istniejących procesów, dokumentacji oraz opracowanie wymagań biznesowych dla zmian w rozwiązaniach IT. 

Doradztwo w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń dla instytucji finansowych

Przepisy Unii Europejskiej wymagają, aby zmienne składniki wynagrodzeń osób mających wpływ na profil ryzyka instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, spełniały określone warunki, obejmujące m.in. odraczanie wypłat i korygowanie ich o ryzyko oraz wykorzystanie do ich wypłaty instrumentów finansowych w celu powiązania rzeczywistej kwoty wypłaty z sytuacją finansową instytucji. Przepisy wynikają z dyrektyw CRD IV, Solvency II, UCITS, AIFMD oraz ich polskiej transpozycji.

Wsparcie KPMG

Doświadczeni specjaliści KPMG oferują wsparcie instytucjom finansowym objętym wymogami dotyczącymi zmiennych składników wynagrodzeń wsparcie w opracowaniu systemów premiowych zgodnych z wymogami prawa.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • wsparcie w opracowaniu polityki identyfikacji osób mających wpływ na profil ryzyka instytucji,
 • wsparcie w opracowywaniu podejścia do odraczania zmiennych składników wynagrodzeń,
 • opracowanie metodologii korygowania wypłat zmiennych składników wynagrodzeń o ryzyko,
 • opracowywanie instrumentów służących do wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń dla instytucji niekwotowanych,
 • wsparcie w określeniu podejścia księgowego do zmiennych składników wynagrodzeń zgodnie z MSSF 2.

Usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 „Usługi atestacyjne inne niż badanie lub przegląd historycznych informacji finansowych” (ISAE 3000) wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB).

W oparciu o przeprowadzoną usługę, KPMG sporządza raport skierowany do Zarządu na temat zgodności ujawnianych informacji o charakterze jakościowym i ilościowym z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporządzenie CRR).

Usługi tego rodzaju są odpowiedzią na biznesowe potrzeby naszych klientów, którzy chcą uzyskać niezależne oświadczenie rzetelności i wiarygodności informacji o adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rozporządzeniem CRR.

W ramach usług KPMG oferujemy w szczególności:

 • szkolenia oraz warsztaty w zakresie adekwatności kapitałowej,
 • przegląd przygotowanego przez klienta dokumentu ujawnieniowego,
 • przegląd polityk i procedur w zakresie wyliczania adekwatności kapitałowej i ujawniania informacji pod kątem zgodności z nowymi wymogami.

Wszystkie prace eksperci KPMG wykonują w zależności od zapotrzebowania zgodzie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000.

Wsparcie przy wdrożeniu regulacji

CRR / CRD IV

Ryzyko operacyjne – AMA

UCITS / AIFMD

MAD / MAR

PRIPs / PRIIPs

Solvency II

IDD

SFTR

REMIT

Rekomendacje i wytyczne KNF

Rekomendacje BCBS, EBA / ESMA

Dlaczego KPMG?

 • Tworzymy multidyscyplinarny zespół profesjonalistów z doświadczeniem w prowadzeniu testów warunków skrajnych, opracowywaniu opcji naprawy oraz wdrażaniu wymogów Regulacji EMIR.
 • Wspieramy w realizacji projektów dostosowujących uczestników rynku finansowego do nowych wymogów, w tym wymogów pakietu MiFID II/MiFIR oraz MiFID także z pozostałych krajów Unii Europejskiej.
 • Stosujemy najlepsze praktyki rynkowe w zakresie planów naprawy i restrukturyzacji z pozostałych krajów Unii Europejskiej.
 • Cechuje nas wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu systemów zmiennych składników wynagrodzeń dla banków.
 • Posiadamy opracowaną własną konstrukcję instrumentu finansowego służącego do wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń SCANAV.
 • Oferujemy indywidualne podejście i zakres prac dostosowany do rodzaju i skali działalności oraz potrzeb klienta.
 • Byliśmy doradcą największych banków w Polsce przy wdrożeniu wymogów rozporządzenia Rozporządzenie CRR.

Kontakt

Zobacz także